INGYENES KISZÁLLÍTÁS 20.000FT FELETT
30 NAPOS VISSZAKÜLDÉS
INGYENES ÁRUHÁZI ÁTVÉTEL

Adatvédelem és adatkezelés

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A WWW.INTERSPORT.HU HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.intersport.hu honlapot annak érdekében működtetjük, hogy webáruházat üzemeltessünk; vásárlóinkkal kapcsolatot tarthassunk; vásárlóinkat, ügyfeleinket tájékoztathassuk a cégünkkel kapcsolatos újdonságokról, ajánlatokról, valamint a cégünkkel kapcsolatos általános információkról. Emellett ezen a felületen a vásárlóink, más személyek is kapcsolatba léphetnek velünk.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja a www.intersport.hu honlapon üzemeltetett webáruház működéséhez, valamint a kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységek bemutatása.

I. RÉSZ: AZ ADATKEZELŐK, ADATFELDOLGOZÓK ÉS EGYÉB CÍMZETTEK

1. AZ ADATKEZELŐK

1.1 Adatkezelő: adatkezelőnek minősül az a cég, amely az adatkezelés célját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos lényegi elemeket önállóan vagy egy másik céggel közösen határozza meg. A INTERSPORT Digital Business GmbH az Intersport Austria GmbH-val együtt közös adatkezelőnek minősül a webáruházhoz kapcsolódó minden adatkezelési cél vonatkozásában („Adatkezelők” vagy „mi”).

1.2 Az adatkezelők adatai

1.2.1 Adatkezelő megnevezése: Intersport Austria GmbH
Székhelye: 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Ausztria
Postacíme: 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Ausztria
E-mail címe: [email protected]
Honlap: www.intersport.at

1.2.2 Adatkezelő megnevezése: INTERSPORT Digital Business GmbH
Székhelye: 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Ausztria
Postacíme: 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Ausztria
E-mail címe: [email protected]
Honlap: www.intersport.at

2. AZ ADATFELDOLGOZÓK

2.1 Adatfeldolgozó: adatfeldolgozók azon személyek vagy cégek, amelyek az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek.

2.2 A webáruház működtetése az alábbi adatfeldolgozók igénybevételével történik:
2.2.1 Az adatfeldolgozó megnevezése: IIC-INTERSPORT International Corp.
2.2.4 Az adatfeldolgozó megnevezése: SPG Sportcikk Kft.

3. EGYÉB CÍMZETTEK

3.1 A személyes adatok kezelése során az Adatkezelőkön és az utasításuk szerint eljáró adatfeldolgozókon kívül más cégek közreműködhetnek. Az áttekinthetőség érdekében az 1. számú mellékletben célonként olvashatja, mely adatkezelési cél érdekében, mely cégek és milyen minőségben működnek együtt.

II. RÉSZ: AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

A webáruház lehetőséget kínál arra, hogy a választékunkban és a résztvevő Intersport kereskedők raktárkészletében fellelhető árukat Önök megvásárolják, és mi azokat elküldjük Önöknek.

Weboldalunk használata alapvetően személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Bizonyos szolgáltatások használata azonban nem valósulhatna meg személyes adatok kezelése nélkül. Különösképpen akkor szükséges, hogy Ön a nevezett célokból megadjon számunkra bizonyos személyes adatokat, ha Ön regisztrál nálunk és/vagy szeretne internetes áruházunkból vásárolni, vagy akcióinkról hírlevelet kapni.

Mi - a Süti Tájékoztatónkban részletesen leírt sütiktől eltekintve - azokat az adatokat gyűjtjük és mentjük el, amelyeket Ön ad meg számunkra az által, hogy beírja ezeket a beviteli mezőinkbe, vagy egyéb úton-módon lép kapcsolatba a weboldalunkon keresztül velünk.

A webáruházhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységek részletes jellemzését az 1. számú melléklet tartalmazza. Kérjük, hogy a mellékletben foglaltakat alaposan tanulmányozza annak érdekében, hogy részleteiben is tisztában legyen az egyes adatkezelési célok körülményeivel.

III. RÉSZ: AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A következőkben bemutatjuk azon jogokat, amelyek Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Általános adatvédelmi rendelet”) alapján az adatkezeléssel kapcsolatosan megilletik, valamint a jogai gyakorlásának javasolt módját is.

1. A HOZZÁFÉRÉSI JOG

1.1 Az Adatkezelők az Ön személyes adatait az 1. számú mellékletben meghatározott célok érdekében kezelik. Ha Ön a hozzájárulás megadását követően, utólag szeretne információkhoz jutni az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok köréről, a kezelés módjáról, valamint a részletekről, akkor a hozzáférési jogát írásban gyakorolhatja.

1.2 Például, ha Ön arról szeretne meggyőződni, hogy az ügyfél fiók létrehozása érdekében mely személyes adatai kerülnek kezelésre, és kérelmével hozzánk fordul, akkor a kérelemben foglaltakat megvizsgáljuk, és másolatban átadjuk vagy megküldjük Önnek az ügyfél fiók létrehozása céljából kezelt adatokat, azaz az Ön teljes nevét, telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét, megszólítását, valamint jelszavát.

1.3 Ön az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyen megkapja. Tájékoztatjuk, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, arra a másolás díját felszámolhatjuk.

1.4 Ha Ön elektronikus levélben kért az adataihoz hozzáférést, azt – az Ön ellenkező kérelme hiányában – elektronikusan teljesítjük.

2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

2.1 Amennyiben pontatlanok (például rosszul rögzítettük) vagy hiányosak az általunk kezelt adatai, vagy az általunk kezelt (például e-mail-cím, telefonszám) személyes adataiban változás áll be, kérheti ezek módosítását.

2.2 Helyesbítési kérelme esetén a pontatlan, elavult adatot vagy adatokat töröljük, a helyes adatot vagy adatokat pedig rögzítjük.

3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

3.1 Írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.

3.2 A törlési kötelezettség teljesítése alól egy szűk indoklású kör képezhet kivételt, így például, ha jogszabály írja elő számunkra az adattárolási kötelezettséget (például, ha az Ön nevét a számla adataként őrizzük meg, ami kötelező).

4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

4.1 Az adatai korlátozását kérheti például, ha vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy nekünk már nincs szükségünk az adatokra az adott adatkezelési célból, de Önnek azok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek. Abban az esetben is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenesnek minősül, de azt nem szeretné, hogy az adatok törlése megtörténjen, hanem azt tartja megfelelőnek, hogy az adatok felhasználása korlátozottan történjen.

4.2 Korlátozás esetén az Ön személyes adatait főszabály szerint mi csak tárolhatjuk. Ez alól kivétel, ha Ön másként rendelkezik.

5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

5.1 Az Ön adatait, amelyet az 1. számú mellékletben részletezett célokból részünkre átadott, digitálisan kezeljük. Ön jogosult arra, hogy az így rögzített adatait mi – kérelme esetén – átadjuk Önnek olyan formában, hogy azt Ön könnyen fel tudja használni (így például számítógéppel széles körben használt formátumban, jelszavasítás nélkül).

5.2 Azt is kérheti tőlünk, hogy ezen adatokat mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek.

6. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

6.1 Amennyiben az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ebben az esetben a hozzájáruláson alapuló adatkezelést megszüntetjük.

7. AZ ELJUTTATOTT KÉRELEM ELINTÉZÉSI MÓDJA ÉS IDEJE

7.1 Az 1-6. pontban meghatározott jogok vonatkozásában előterjesztett kérelmét e-mailen vagy postai úton fogadjuk. Kérjük, jogai érvényesítése érdekében az Adatkezelőkkel az alábbi elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot.

7.1.1 Elektronikus levelét az eshop(a)intersport.hu e-mail címre várjuk,

7.1.2 míg postai úton levelét, kérjük, a 2040 Budaörs, Kinizsi u. 5/a címre küldje. Postai küldeményén kérjük, tüntesse fel, hogy „Webshop”.

7.2 A kérelme elintézése indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megtörténik. A kérelemben foglaltakat áttekintjük és tájékoztatjuk Önt a fenti jogaival kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés, vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő meghosszabbítható maximum két hónappal. Erről is tájékoztatjuk Önt.

7.3 Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, akkor – ellenkező kérelem hiányában – elektronikus úton adjuk meg a választ.

7.4 Ha cégünknek nem áll módjában a törlési kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben vagy elektronikus levélben.

7.5 Önt az étintetti jog gyakorlása során azonosítanunk kell, hogy meggyőződjünk arról, valóban jogosult-e az adatok, információk megismerésére.

8. LEHETSÉGES JOGORVOSLATOK

8.1 Amennyiben Ön felénk kérelmet terjesztett elő, azonban mi kérelmét nem vagy nem határidőben teljesítettük, Ön jogosult a hatósághoz vagy bírósághoz fordulni.

8.2 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal.

8.3 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH azt javasolja, hogy probléma felmerülése esetén Ön először lehetőleg hozzánk, mint adatkezelőhöz forduljon a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Hozzánk a 7. 1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén fordulhat.

8.4 Ön a NAIH-hal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az [email protected] címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

8.5 A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

Frissítve: 2021. október 1-jén.

Az INTERSPORT.HU honlapon végzett adatkezelési tevékenységre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót PDF formátumban itt töltheti le:  Adatkezelési tájékoztató
A webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelési célok és jellemzésük mellékletet PDF formátumban itt töltheti le: 1.számú melléklet


AZ IS SPORT BT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. RÉSZ: AZ ADATKEZELŐ ADATAI

1.1 Adatkezelő: adatkezelőnek minősül az a cég, amely az adatkezelés célját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos lényegi elemeket egy másik céggel közösen határozza meg. Az IS SPORT Bt. Törzsvásárlói Kártya kibocsátása vonatkozásában közös adatkezelőnek minősül az INTERSPORT Austria GmbH-val:

1.2 Az adatkezelő adatai

1.2.1 Adatkezelő neve: SPG Sportcikk Kft.
Székhelye: 9700 Szombathely, Viktória u. 12.
Postacíme: 9700 Szombathely, Viktória u. 12.
E-mail címe: headoffice(a)intersport.hu
Telefonszám: +36 30 428 725
Honlap: www.intersport.hu

1.2.2 Adatkezelő neve: INTERSPORT Austria GmbH
Székhelye: 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Ausztria
Postacíme: 4600 Wels, Flugplatzstraße 10., Ausztria
Telefonszám: +73 7242 233-0
Honlap: www.intersport.at

2. RÉSZ: AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINT

2.1 A Törzsvásárlói Kártya igénylése és használata

2.1.1 A Törzsvásárlói Kártya igénylésére az IS Sport Bt. 18 év feletti, magánszemély vásárlói jogosultak. A Törzsvásárlói Kártya használata számos, az Általános Szerződési Feltételek és Működési Szabályzatban lefektetett előnyt biztosít Önnek, mint a kártya tulajdonosának.

2.1.2 A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Név (titulus, vezetéknév, keresztnév) Miért szükséges az adat a cél eléréséhet? A név pontos megadás a Törzsvásárlói Kártya beazonosításához, a nyújtott kedvezmények biztosításához szükséges.

Személyes adat: Születési idő Miért szükséges az adat a cél eléréséhet? A születési idő megadása az életkor ellenőrzése érdekében szükséges.

Személyes adat: Postai cím Miért szükséges az adat a cél eléréséhet? A Törzsvásárlói Kártya kiküldéséhez, valamint a Törzsvásárlói Kártyával kapcsolatos információk, kedvezmények megküldéséhez, a kapcsolattartáshoz szükséges.

2.1.3 Az adatkezelés az Ön kifejezett hozzájárulásával történik. A hozzájárulás jogalapját az EU általános adatvédelmi rendelet1 (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pont és 7. cikkében foglalt rendelkezések képezik.

2.1.4 Ha Ön nem járul hozzá a fent (2.1.2 pontban) meghatározott adatok kezeléséhez, akkor Ön nem tud részt venni a Törzsvásárlói Programban, mivel nem tudjuk kiadni a kártyát, illetve azt utóbb nem tudjuk Önnel beazonosítani sem.

2.1.5 A Törzsvásárlói Kártya használatát lehetővé tesszük családtagoknak is. Ez egy olyan lehetőség, amivel egy családba tartozó több személy is igénybe veheti a Törzsvásárlói Kártya nyújtotta előnyöket. A családtagok kezelt adatainak köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Név (vezetéknév, keresztnév) Miért szükséges az adat a cél eléréséhez? A név pontos megadása a családtag beazonosításához és a családi kártyához kapcsoláshoz szükséges.

Személyes adat: Születési idő Miért szükséges az adat a cél eléréséhez? A születési idő megadása az életkor ellenőrzése érdekében szükséges.

2.1.6 A családtag személyes adatainak kezelése az érintett családtag kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A hozzájárulás jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a 7. cikkében foglalt rendelkezések képezik. A hozzájárulás bármikor visszavonható a [email protected] címre vagy a 2040 Budaörs Kinizsi utca 5/a. postai címre eljuttatott küldeményben.

2.1.7 Az e (2.1) pontban meghatározott célból kezelt adatok kezelésére a Törzsvásárlói Programban való részvétel ideje alatt kerül sor, amely határozatlan időre jön létre. Ha Ön a Törzsvásárlói Programból kilép vagy előre nem látható okból maga a Törzsvásárlói Program szűnik meg, akkor a személyes adatok kezelése is megszűnik.

2.1.8 Ön jogosult bármikor visszavonni a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását. Ezzel a visszavonást követő időszakra nem teszi lehetővé a Törzsvásárlói Programban való részvételt, mivel megszűnik a beazonosíthatóság és a kapcsolattartás Önnel. A visszavonást megelőző adatkezelésben változás nem történik.

2.1.9 A hozzájárulás visszavonását Ön bármikor eljuttathatja a headoffice(a)intersport.hu címre vagy a 2040 Budaörs Kinizsi utca 5/a. postai címre, postai küldeményben.

2.2 A reklámok eljuttatása

2.2.1 Az INTERSPORT Önnek, mint a Törzsvásárlói Programban résztvevő vásárlónak reklámot is eljuttat, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárul.

2.2.2 A reklám (hírlevél, hirdető újság stb.) eljuttatása e-mailen, telefonon, postai úton történik az Ön döntése alapján. Lehetősége van egy csatorna megjelölésére, de megteheti azt is, hogy több csatornát is megjelöl, amin keresztül eljuttathatjuk Önnek a reklámot. Ennek megfelelően kell az adatkezelési hozzájárulását megadnia a Törzsvásárlói Kártya Igénylőlapon.

2.2.3 A „Sportág, mint érdeklődési terület” keretében megadott adatok csak az esetben kerülnek kezelésre, ha Ön azt megadja és az adatkezeléshez hozzájárul. Ha nem jelöl meg külön sportágat, akkor célzott reklám megküldésére nem kerül sor.

2.2.4 A kezelt adatkör függően attól, hogy mely csatorna használatához járult hozzá:

E-mailen megküldött reklám esetében:

Személyes adat: Név (titulus, vezetéknév, keresztnév) Miért szükséges az adat a cél eléréséhez? A reklám címzettjének beazonosítása.

Személyes adat: Sportág, mint érdeklődési terület Miért szükséges az adat a cél eléréséhez? Az IS Sport Bt. célzott reklámokat juttathasson el a címzetthez.E-mail címAhhoz szükséges, hogy Önnek, mint címzettnek eljuttathassuk a reklámjainkat.

Telefonszámra küldött reklám esetében:

Személyes adat: Név (titulus, vezetéknév, keresztnév) Miért szükséges az adat a cél eléréséhez? A reklám címzettjének beazonosítása.

Személyes adat: Sportág, mint érdeklődési terület Miért szükséges az adat a cél eléréséhez? Az INTERSPORT célzott reklámokat juttathasson el a címzetthez.

Személyes adat: Telefonszám Miért szükséges az adat a cél eléréséhez? Ahhoz szükséges, hogy Önnek, mint címzettnek eljuttathassuk a reklámjainkat.


Postai címre küldött reklám esetében:

Személyes adat: Név (titulus, vezetéknév, keresztnév) Miért szükséges az adat a cél eléréséhez? A reklám címzettjének beazonosítása.

Személyes adat: Sportág, mint érdeklődési terület Miért szükséges az adat a cél eléréséhez? Az INTERSPORT célzott reklámokat juttathasson el a címzetthez.

Személyes adat: Postai cím Miért szükséges az adat a cél eléréséhez? Ahhoz szükséges, hogy Önnek, mint címzettnek eljuttathassuk a reklámjainkat.

2.2.5 Az adatkezelés az Ön kifejezett hozzájárulásával történik. A hozzájárulás jogalapját az EU általános adatvédelmi rendelet 7. cikkében, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések képezik.

2.2.6 Ha Ön nem járul hozzá a személyes adatai e pontban meghatározott célú kezeléséhez, akkor Önnek nem juttatunk el reklámot.

2.2.7 Az e (2.2) pontban meghatározott célból történő adatkezelésre határozatlan ideig, illetve az Ön hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig vagy a Törzsvásárlói Program megszüntetéséig kerül sor.

2.2.8 A hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja a headoffice(a)intersport.hu címre küldött e-maillel vagy a 2040 Budaörs Kinizsi utca 5/a. postai címre küldött postai küldeménnyel.

3. RÉSZ: AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

3.1 A hozzáférési jog: Az Ön személyes adatait a fenti (2.1. és 2.2 pontokban meghatározott) célok érdekében kezeljük. Ha Ön a hozzájárulás megadását követően, utólag szeretne információkhoz jutni az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok köréről, a kezelés módjáról, valamint a részletekről, akkor a hozzáférési jogát írásban gyakorolhatja.

Például, ha Ön arról szeretne meggyőződni, hogy a reklámok kiküldése érdekében mely személyes adatait kezeljük, akkor mi a nyilvántartási rendszerükből lekérdezzük az Ön általunk kezelt adatait, azaz az Ön teljes nevét és az Ön által megadott azon csatornát, amelyen keresztül Önnek eljuttatjuk a reklámot, valamint, ha Ön megjelölt és hozzájárult a kezeléséhez, akkor a sportágat is, amely az Ön érdeklődési körébe tartozik, és ezen adatokról Önnek másolatot adunk át vagy azokat megküldjük Önnek.

Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyen megkapja. Tájékoztatjuk, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, arra a másolás díját felszámolhatjuk.

Ha Ön elektronikus levélben kért az adataihoz hozzáférést – azt az Ön ellenkező kérelme hiányában – elektronikusan teljesítjük.

3.2 A helyesbítéshez való jog: Amennyiben pontatlanok (pl. rosszul rögzítettük) vagy hiányosak a nálunk kezelt adatai vagy az Ön olyan személyes adataiban áll be változás, amelyeket kezelünk (pl. e-mail cím, postai cím), akkor kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesítjük és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött e-mailben vagy levélben értesítést küldünk. Ilyen esetben a pontatlan, elavult adatot töröljük.

3.3 A törléshez való jog: Írásban kérheti a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelemnek indokolatlan késedelem nélkül eleget kell tennünk.

Ez olyan esetben merülhet például fel, ha Ön nem kíván a továbbiakban reklámot kapni tőlünk vagy kilép a Törzsvásárlói Programból, akkor ugyanis megszűnik az a cél, ami alapján mi az adatait kezeltük, így azokat törölnünk kell. Ez az eset áll fenn akkor is, ha kiderül, hogy Ön visszavonta a hozzájárulását ahhoz, hogy az Ön érdeklődési körébe tartozó sportágat nyilvántartsunk és az alapján küldjünk Önnek célzott reklámot.

A törlési kötelezettség teljesítése alól egy szűk indoklású kör képezhet kivételt, így például, ha jogszabály írja elő az adattárolási kötelezettséget (pl. számla megőrzése érdekében).

3.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Olyan esetben például, ha vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy nekünk már nincs szükségünk az adatokra adatkezelési célból, de Önnek valamilyen okból mégis szüksége van arra, hogy nálunk azok meglegyenek, akkor írásban kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Korlátozás esetén az Ön személyes adatait mi csak tárolhatjuk. Ez alól kivétel, ha Ön másként rendelkezik és hozzájárul más típusú adatkezeléshez.

Például, ha Ön helyesbítési kérelmet nyújt be, mert a hírlevélben rosszul volt feltüntetve a neve, a kérelem elbírálásig nem küldünk újabb hírlevelet, mivel az adatkezelés korlátozás alatt áll.

3.5 A tiltakozáshoz való jog: Írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát közvetlen üzletszerzés érdekében, kutatási vagy statisztikai célból felhasználnánk. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a cégünk az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná.

Ha például Ön nem járult hozzá a reklámok küldéséhez, mi ennek ellenére eljuttatunk Önnek ilyet, akkor kérheti, hogy a továbbiakban ilyen célra ne használjuk a megadott személyes adatait.

3.6 Az adathordozhatósághoz való jog: Ön az adatkezelési hozzájárulását papír alapon adja meg számunkra. Mivel azonban mi azt elektronikus úton feldolgozzuk, és tároljuk, Ön kérheti tőlünk, hogy az általunk ily módon kezelt adatait olyan műszaki formában kapja meg, amely a későbbiekben is felhasználható lesz. Ehhez olyan formátumra van szükség, amely engedi, hogy Ön értelmezni tudja a benne foglalt információt és azt utóbb, más szolgáltatónál is fel tudja használni. Ezen elvárásnak például a jelszóval vagy kóddal védett formában előállított adatok nem felelnek meg.

Azt is kérheti tőlünk, hogy ezen adatokat mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek.

3.7 Az eljuttatott kérelem elintézési ideje: A 3.1.-3.6 alpontokban meghatározott jogok vonatkozásában előterjesztett kérelmét e-mailen a headoffice(a)intersport.hu vagy postai úton a 2040 Budaörs, Kinizsi utca 5/a címen fogadjuk és indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül áttekintjük és tájékoztatjuk Önt a fenti jogaival kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés, vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő meghosszabbítható maximum két hónappal.

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, akkor – ellenkező kérelem hiányában – elektronikus úton adjuk meg a választ.

Ha cégünknek nem áll módjában a törlési kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben vagy elektronikus levélben.

Például olyan esetben, ha Ön kilép a Törzsvásárlói Programból, és töröljük az adatait, de korábban a nevére kiállítottunk számlát, akkor a névre szóló számla megőrzésére jogszabály alapján 8 évig vagyunk kötelesek. Így e nyilvántartásból az adatokat csak az adott idő elteltét követően törölhetjük.

3.8 Panaszbenyújtás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH): Amennyiben Ön felénk kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem vagy nem határidőben teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

A NAIH eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH azt javasolja, hogy probléma felmerülése esetén Ön először hozzánk, mint adatkezelőhöz forduljon a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő headoffice(a)intersport.hu címre vagy a 2040 Budaörs Kinizsi utca 5/a. postai címre eljuttatott küldeményben), bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel.

Ön a NAIH-hal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az [email protected] címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1363 Budapest, Pf.: 9. címen keresheti. Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: panaszügyintés.

A bírsági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: illetékesség kereső.

4. RÉSZ: AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, BIZTONSÁGA

4.1 Az Ön hozzájárulásával személyes adatait a jelen Tájékoztató 1.2 pontjában meghatározott cégek kezelik. Ön a Törzsvásárlói Kártya Igénylőlap kitöltésével adja meg számunka a kezelt adatokat és adja hozzájárulását az adatkezelésünkhöz.

4.2 A Törzsvásárlói Kártya Igénylőlapot archiváljuk, valamint az adatait egy egységes informatikai szoftverbe is felvisszük annak érdekében, hogy minden magyarországi INTERSPORT áruházban gyűjthesse a kedvezményre jogosító pontokat.

4.3 Az Ön által megadott személyes adatokhoz cégeink tulajdonosai, valamint munkavállalói férhetnek hozzá kizárólag az adatkezelési célok megvalósítása érdekében.

4.4 Az informatikai rendszerünkben az adatbiztonság érdekében megtettük azokat az intézkedéseket, amelyek alapján az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk. A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően érik el kollégáink. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentéseket hajtunk végre.

1Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Frissítve: 2021. október 1-jén.

Az INTERSPORT törzsvásárlói kártya használatára vonatkozó, 2018.08.15-től érvényes adatkezelési tájékoztatóit PDF formátumban itt töltheti le. Régi törzsvásárlókra vonatkozó tájékoztató; Új törzsvásárlókra vonatkozó tájékoztató:

AZ INTERSPORT 2021. szeptember 30-ig használt Adatkezelési tájékoztatóját itt találja meg: Letöltés

Az INTERSPORT törzsvásárlói kártya használatára vonatkozó, 2018.08.14-ig érvényes adatkezelési tájékoztatóját PDF formátumban itt töltheti le: Letöltés