INGYENES KISZÁLLÍTÁS 20.000FT FELETT
30 NAPOS VISSZAKÜLDÉS
INGYENES ÁRUHÁZI ÁTVÉTEL

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) irányadóak a INTERSPORT Digital Business GmbH, FN 337855x, 4600 Wels, Flugplatzstraße 10 (a továbbiakban „INTERSPORT“) és Ügyfelei (a továbbiakban „Ügyfél”) között az INTERSPORT E-kereskedelmi platformján keresztül történő áruvá-sárlás tárgyában megkötött szerződésekre.

A rendszer egy böngészőalapú platform, amelyen az INTERSPORT saját és szerződéses partnereitől származó árukat reklámoz, valamint a beépített webáruházon keresztül vásárlásra kínál fel.


I. A jelen ÁSZF hatálya, fogalommeghatározások és szerződéskötés

I.1. Az INTERSPORT minden, a platformmal kapcsolatos, az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatására, valamint az árukra vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére és lebonyolítására kizárólag jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.

I.2. Az INTERSPORT fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa. Az Ügyféllel létrejött szerződéses jogviszonyra mindig az adott szerződéskötés időpontjában hatályos ÁSZF kerül alkalmazásra. Az adott szerződéskötés időpontjában hatályos ÁSZF a megrendelés visszaigazolásával együtt megküldésre kerül az Ügyfélnek.

I.3. Ügyfél: Az Ügyfél a platform felhasználója, aki áru megvásárlása céljából az INTERSPORT platformba beépített webáruházon keresztül vételi ajánlatot tesz. Az Ügyfél a platform felhasználása, ill. az ezen keresztül megkötött adásvételi szerződés révén közvetlen szerződéses kapcsolatba kerül az INTERSPORT-tal. Az INTERSPORT nem értékesít terméket kiskorú személyek részére, kizárólag nagykorú és cselekvőképes (természetes) személyek részére.

I.4. Termékkínálat: A termékkínálat azon áruk kínálatát jelenti, amelyeket az INTERSPORT a platformon keresztül eladásra kínál.

I.5. Árfeltüntetés: Az INTERSPORT Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. A Webáruházban feltüntetett árak, nem minden esetben egyeznek meg az áruházakban feltüntetett árakkal, valamint a Webáruházban feltüntetett árak csak az online vásárlásra érvényesek.

I.5.1. Akciók során az akciós árak feltüntetése: Az Árrendelet 2/A. § (2) bekezdése alapján az árcsökkentés alapját képező eredeti ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző harminc nap legalacsonyabb ára.

Újonnan bevezetett termékek esetén, az Árrendelet 2/A. § (5) bekezdése alapján, ha a termék harminc napnál rövidebb ideje van forgalomban a (2) bekezdésben meghatározott időtartamhoz képest, akkor az árcsökkentés alapját képező eredeti ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző tizenöt nap legalacsonyabb ára.

I.6. Megrendelés: Megrendelés akkor jön létre, ha egy Ügyfél a platformon található termékkínálat részét képező egy vagy több árura vonatkozóan vételi ajánlatot tesz az INTERSPORT részére.

I.7. Megrendelés visszaigazolása: Az Ügyfél közvetlenül a megrendelés beérkezését követően megrendelési visszaigazolást kap az INTERSPORT-tól, amely tartalmazza az általa megrendelt áruk, valamint azok legfontosabb jellemzőinek felsorolását, a teljes fizetendő - minden egyéb költséggel együtt megadott - összeget és jelen ÁSZF-et. A megrendelés visszaigazolása, nem minősül a megrendelés elfogadásának.

I.8. Elfogadás: Az elfogadás a megrendelés beérkezésétől számított 30 napon belül az INTERSPORT választása szerint vagy írásbeli közlés útján, vagy az Ügyfél által megrendelt áru leszállításával jön létre. Ha az INTERSPORT nem akarja elfogadni az Ügyfél megrendelését, úgy az INTERSPORT erről az Ügyfelet 30 napon belül értesíti.

I.9. Szerződés Visszaigazolása: A törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében az INTERSPORT közvetlenül a szerződés létrejötte után, de legkésőbb az áru kiszállításával együtt e-mailben eljuttatja az Ügyfélnek a szerződés megkötéséről szóló visszaigazolást.

I.10. Ajándékkártya: Az ajándékkártya értékutalványt jelent, amelyet az Ügyfél az INTERSPORT E-kereskedelmi platformján, valamint az INTERSPORT egyéb - INTERSPORT elfogadóhelynek minősülő - szerződéses partnereinél történő fizetés során felhasználhat. Az elfogadóhelyek listája a következő linken érhető el: INTERSPORT ajándékkártya.

II. Szállítási feltételek és szállítási időtartam

II.1. A rendelési folyamat során az INTERSPORT által megnevezett szállítási időpontok alapvetően nem kötelező érvényűek és - ettől eltérő, kifejezett írásos megállapodás hiányában - nem képezik a szerződés tárgyát.

II.2. Az INTERSPORT az árut saját maga, vagy valamely szerződéses partnere útján legkésőbb 14 nappal a Szerződés Visszaigazolásának elküldését követően leszállítja az Ügyfélnek.

II.3. Ha az INTERSPORT-ot vis maior (pl. sztrájk, természeti csapások) vagy egyéb, az INTERSPORT-on kívül álló okok akadályozzák a megállapodott szállítási vagy teljesítési határidő betartásában, akkor az INTERSPORT köteles az Ügyfelet a várható késedelemről tájékoztatni. A megegyezés szerinti szállítási vagy teljesítési határidő az ilyen jellegű esemény időtartamával meghosszabbításra kerül.

II.4. Az INTERSPORT az Ügyfélnek minden szállítás esetében 1.500 Forint értékű szállítási költségátalányt számláz ki. 20.000 Forint vásárlási érték felett a kiszállítás ingyenes (kivéve nagyméretű árucikkek esetében). Ennek megfelelően adott esetben a nagyméretű árucikkre külön díjat lehet felszámítani, melynek mértéke az adott termékhez rendelve az Ügyfél felé még a rendelés leadása előtt a termék árával és egyéb mellékköltségekkel együtt feltüntetésre kerül. A bónuszok és árengedmények az áru értékéből kerülnek elszámolásra, a szállítási díjat nem érintik.

II.5. Az INTERSPORT jogosult az Ügyfél árumegrendelését - az Ügyfél erre vonatkozó kifejezett kérése nélkül is - részletekben szállítani. Ebben az esetben azonban az így felmerülő szállítási többletköltséget az INTERSPORT köteles viselni. Az Ügyfél kérésére történő több részletben történő szállítás esetén a többletköltséget az Ügyfél viseli.

II.6. Nagyméretű árut az INTERSPORT szállítmányozási partnere az Ügyfél járdaszegélyéig szállítja. A felhasználás helyszínéig történő szállítás és/vagy a helyszínen történő összeszerelés nem része az INTERSPORT által nyújtott szolgáltatásnak.

II.7. Átvételi késedelem: Ha az Ügyfél átvételi késedelembe esik, az INTERSPORT jogosult az árukat minden megkezdett naptári napra a számlaösszeg 0,1%-ának megfelelő mértékű raktározási költség felszámítása mellett beraktározni és követelni a szerződés teljesítését, vagy egy méltányos póthatáridő kitűzése után a szerződéstől elállni és az árut az elállást követően továbbértékesíteni.

II.7.1. Az INTERSPORT szerződéstől való jogos elállása esetén az Ügyfél köteles a számlaösszeg értékének 25%-ában megállapított mértékű lemondási díjat fizetni.

III. Fizetési feltételek

III.1. Eltérő megállapodás hiányában a számlaösszeg megfizetése a számla keltétől számított 30 napon belül esedékes.

III.2. A számlaösszeget az Ügyfél bank- vagy hitelkártyával (VISA, Mastercard) egyenlítheti ki.

III.3. Az Ügyfél köteles mindazon költségeket a jogszabályokban meghatározott mértékig megtéríteni, amelyek az INTERSPORT részéről a fizetési felszólítás és a megfelelő jogérvényesítés kapcsán felmerültek.

III.4. Késedelem esetén az INTERSPORT minden előzetes felszólítás nélkül is jogosult a törvényes késedelmi kamatok érvényesítésére. Emellett fizetési késedelem esetén az INTERSPORT jogosult 14 napos méltányos póthatáridő kitűzését követően a szerződéstől elállni, és a már leszállított árut az Ügyféltől visszakövetelni.

IV. Tulajdonjog fenntartása

IV.1. Az INTERSPORT által leszállított minden áru a vételár teljes kifizetéséig az INTERSPORT kizárólagos tulajdonában marad.

IV.2. Az Ügyfél köteles az INTERSPORT tulajdonát végrehajtás vagy fizetésképtelenség esetén harmadik fél felé késedelem nélkül úgy bejelenteni, hogy abból az INTERSPORT számára sem költség, sem egyéb hátrányos következmény nem származik.

V. Felmondási és elállási jog

V.1. Az Ügyfél jogosult a szerződéses nyilatkozatától vagy a már létrejött szerződéstől tizennégy (14) napon belül, a 45/2014.(II.26.) Kormány rendelet alapján és az abban foglaltaknak megfelelően indoklás nélkül elállni.

V.2. Az INTERSPORT a vásárlástól számított 30 napos visszatérítési lehetőség biztosít az Ügyfelei részére. Abban az esetben, ha az Ügyfél élni kíván a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet szerinti 14 napos elállás jogával, úgy a 30 napos visszatérítési lehetőséget a vásárlástól számított 15. naptól, a vásárlástól számított 30. napig is biztosítja.

V.3. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amelyik napon az Ügyfél vagy az általa megnevezett harmadik személy - aki nem a fuvarozó - az árukat átvette.

V.4. Ha az Ügyfél az árukat egyazon rendelés keretén belül vásárolta meg és ezek az áruk külön kerülnek leszállításra, akkor az elállási határidő azon a napon kezdődik, amelyik napon az Ügyfél vagy az általa megnevezett harmadik személy - aki nem a fuvarozó - az utolsó árut átvette.

V.5. Ha az INTERSPORT az elállási jog fennállására (a feltételekre, a határidőkre és a joggyakorlás eljárási módjára) vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének az Ügyféllel szemben nem tett eleget, akkor az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

V.6. Ha az INTERSPORT az áru átvételétől, vagy az áruk külön történő szállítása esetén az utolsó áru átvételétől számított tizenkét hónapon belül eleget tesz információs kötelezettségének, akkor az elállási határidő lejár 14 nappal az után az időpont után, amikor az Ügyfél tudomást szerzett erről az információról.

V.7. Az elállási jog gyakorlása érdekében az Ügyfél a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton elküldött levél, vagy e-mail) útján köteles tájékoztatást adni. Az elállásról szóló nyilatkozatot az INTERSPORT eShop, INTERSPORT Digital Business GmbH részére kell megküldeni:

E-mail: eshop(a)intersport.hu

Postai úton: INTERSPORT eShop, INTERSPORT Digital Business GmbH, 2040 Budaörs, Kinizsi utca 5/a

V.8. A határidő betartásához elegendő, hogy az Ügyfél az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

V.9. Az Ügyfél az erre a célra letölthető elállási nyilatkozatmintát használhatja, azonban nem köteles ezt használnia. A nyilatkozatmintát itt töltheti le: Elállási nyilatkozat

VI. Az elállás joghatásai

VI.1. Ha az Ügyfél a szerződéses nyilatkozatától vagy a már létrejött szerződéstől eláll, akkor az INTERSPORT köteles - haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számítva legkésőbb tizennégy napon belül, hogy a jelen szerződéstől való elállás tényéről szóló nyilatkozatot kézhez vette - visszafizetni az Ügyfél által az INTERSPORT-nál vásárolt termékek rendeléskori vételárát.

VI.2. A visszatérítés során az INTERSPORT ugyanazt a fizetési módot alkalmazza, amelyet az Ügyfél az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Az INTERSPORT nem jogosult az Ügyfélnek e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltséget felszámítani. Az INTERSPORT ugyanakkor jogosult a visszafizetést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte és az INTERSPORT meg is kapta: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

VI.3. Az Ügyfél köteles az termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának INTERSPORT-tal való közlésétől számított 14 napon belül az INTERSPORT számára visszaküldeni.

VI.3.1. Azon termékek esetében, melyek az ausztriai raktárból lettek kiszállítva, az Ügyfél felhasználhatja a szállítás során az INTERSPORT által rendelkezésre bocsátott, a visszaküldési címet tartalmazó visszáru-matricát. Ezen termékek visszaküldési címe: INTERSPORT Digital Business GmbH, Flugplatzstraße 10, 4600 Wels, Österreich. (Jelenleg az ausztriai raktárunkból történő kiszállítás technikai okok miatt szünetel.)

VI.3.2. Azon termékek esetében, melyek a magyarországi telephelyekről lettek kiszállítva, az ügyfélnek az alábbi címre kell a termékeket visszaküldenie: INTERSPORT eShop, INTERSPORT Digital Business GmbH, 2040 Budaörs, Kinizsi utca 5/a.

A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a tizennégy napos határidő letelte előtt elküldi az árukat.

VI.4. Az INTERSPORT minden ausztriai raktárból kiszállított termékhez (kivéve a nagyméretű árukat) mellékel egy visszáru-matricát, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy az árukat ingyenesen visszaküldje. Ha az Ügyfél nem használja fel a visszáru-matricát, akkor köteles a visszaküldés közvetlen költségeit viselni.

VI.5. A magyarországi telephelyekről kiszállított, és a magyarországi címre visszaküldött termékek visszaküldési költségét az Ügyfél viseli.

VI.6. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használt miatt következett be.

VI.7. A következő esetekben az Ügyfélnek nincs joga az elálláshoz:

Olyan árukra vonatkozó szerződés esetén, amelyek az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áruk szállítására vonatkozó szerződés esetén, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.

Olyan árukra vonatkozó szerződés esetén, amelyek zárt csomagolásúak és egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (élelmiszer, étrend-kiegészítők).

VII. Garanciák

VII.1. Az INTERSPORT az Ügyfél felé a törvényileg biztosított jogok (lásd 9. pont) mellett önkéntes garanciákat vállal. Az önkéntes garanciák vállalása semmilyen módon nem korlátozza az Ügyfél törvényes szavatossági jogait.

VII.2. Cseregarancia: Az INTERSPORT vállalja, hogy az alábbi feltételekkel kicseréli az áruházakban vásárolt termékeket, amennyiben azzal az Ügyfél nem elégedett. A cserére maximum a vásárlást követő 30 napon belül van lehetőség. A csere minden INTERSPORT üzletben végrehajtható. A csere feltétele, hogy a terméket az Ügyfél tiszta, sértetlen, a használat jeleit nem mutató és eredeti funkciójára alkalmas állapotban szolgáltassa vissza. A csere igénylésekor a vevőnek az eredeti csomagolást, és a vásárlást igazoló dokumentumot is át kell adnia. Az online felületen vásárolt termékeket az áruházainkban nem áll módunkban kicserélni, azokat a 6.3.-as pontban meghatározott címre kell visszaküldeni. A jelen pontban rögzített cseregarancia nem érinti az Ügyfelek hibás teljesítés esetén, jogszabály alapján érvényesíthető jogait.

VII.3. A garanciák az INTERSPORT-tal szemben a következő címen érvényesíthetőek: INTERSPORT Digital Business GmbH, 4600 Wels, Flugplatzstraße 10

Telefon: +36 30 581 6253

E-mail: eshop(a)intersport.hu

VIII. Szerzői jog és adatvédelem

VIII.1. Az INTERSPORT minden jogot fenntart, különösen a védjegy és szerzői jogot, a weboldal teljes tartalmára vonatkozóan, különösen a védjegyek, logók, szövegek, grafikák, fényképek, arculat és zene vonatkozásában. Ha a használatot a jogszabályok kötelezően nem teszik lehetővé, akkor a weboldal tartalmainak - szerződésben megállapított teljesítési kötelezettségen túlmenő - használatához, különösen adatbankokban történő tárolásához, a sokszorosításához, terjesztéséhez vagy szerkesztéséhez az INTERSPORT kifejezett írásbeli hozzájárulására van szükség.

VIII.2. Az INTERSPORT aktuális adatvédelmi rendelkezései a következő linken érhetőek el: Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat.

VIII.3. Az INTERSPORT az Ügyfél cím- és szerződési adatait a szerződés teljesítése során a szükséges mértékig adja tovább szállítmányozási cégeknek és más olyan szerződéses partnereknek, akik a szállításban és a teljesítésben részt vesznek.

VIII.4. Fizetési késedelem esetén a követelés behajtása érdekében az INTERSPORT elküldi a VIII.3. pontban megnevezett, valamint az esedékes összegre vonatkozó információkat az adósságbehajtó irodának és a kijelölt jogi képviselőknek.

IX. Jótállás és szavatosság

IX.1. A jótállás a törvényi szabályozáshoz igazodik. Az INTERSPORT által biztosított garanciák (lásd VII. pont) semmilyen módon nem korlátozzák az Ügyfél szavatossági jogait.

Az Ügyfél szavatossági és jótállási jogai a következők:

a) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az INTERSPORT hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az INTERSPORT nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

c) Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén bizonyos termékek (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek, különösen, de nem kizárólagosan a 10.000 Ft eladási ár feletti sporteszközök) esetében az INTERSPORT a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek kapcsán a jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ön - választása szerint-az alábbi jótállási igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott jótállási jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

IX.2. Az INTERSPORT által a termékek reklámozására felhasznált fényképek részben olyan mintaképek, amelyeket a gyártók bocsátottak az INTERSPORT rendelkezésére. Ezek a fényképek professzionális feltételek és adott fényviszonyok mellett készültek és a terméket nem feltétlenül a mindennapi használat során tapasztalt megjelenésben mutatják be. Az INTERSPORT ennek megfelelően nem tartozik felelősséggel azért, hogy a termékek a reklám céljára felhasznált fényképeknek teljes mértékben megfeleljenek.

IX.3. Az INTERSPORT és a bevont teljesítési segédek felelőssége a jogszabályok által megengedett mértékben a súlyosan gondatlan módon vagy szándékosan okozott kár megtérítésére korlátozódik. Ez nem vonatkozik a személyi sérüléssel kapcsolatos károkért és a termékfelelősségről szóló jogszabály szerinti felelősségre.

X. INTERSPORT Ajándékkártya

X.1. Az ajándékkártya megvásárlásáért kifizetendő értékösszeg az Ügyfél követeléseként jóváírásra kerül az ajándékkártyán. A követelés egyenlege felhasználható az E-kereskedelmi platformon végrehajtott teljes összegű vagy részletekben történő kifizetések során, valamint egyéb elfogadóhelyeken is. Az áruk vagy szolgáltatások megvásárlása után esetlegesen fennmaradó összeg az ajándékkártyán marad. Ha az ajándékkártya egyenlege nem fedezi a teljes vásárlási összeget, akkor a különbözetet más fizetési eszközzel is ki lehet egyenlíteni.

X.2. Az ajándékkártyán lévő követelés készpénzre nem váltható. A maradványöszszeg nem téríthető meg készpénzben. Az ajándékkártyán lévő követelés után nem keletkezik kamatfizetési kötelezettség. Ajándékkártya vásárlása egy másik ajándékkártyával, engedményekkel vagy utalványokkal nem lehetséges.

X.3. Az ajándékkártya nem személyhez kötött és átruházható. A kártya a megvásárlás évében, valamint az azt követő teljes négy naptári évben érvényes. A követelés ezt követően elévül.

X.4. Az Ügyfél köteles az ajándékkártyát a készpénzhez hasonlóan körültekintően kezelni. Az ajándékkártya elvesztése, eltulajdonítása vagy sérülése esetén a kártya és az azon lévő követelés nem kerül pótlásra. Az ajándékkártya zárolása nem lehetséges. Az INTERSPORT és/vagy mindegy egyéb elfogadóhely jogosult az ajándékkártya mindenkori birtokosát mentesítve teljesíteni. Az INTERSPORT nem tartozik felelősséggel azokért a veszteségekért, amelyek az ajándékkártya használata során végrehajtott jogosulatlan vásárlásokból adódnak.

XI. Záró rendelkezések

XI.1. A teljesítési helye az INTERSPORT székhelye, 4600 Wels, Ausztria.

XI.2. Az INTERSPORT-tal megkötött minden szerződésre az osztrák jog irányadó, az áruk nemzetközi adás-vételére vonatkozó szerződésről szóló Bécsi Vételi Egyezmény és a nemzetközi magánjognak az alkalmazandó jogszabályt meghatározó normáit érintő rendelkezések kizárása mellett. Ha az Ügyfél az EU területén szokásosan lakóhellyel rendelkező felhasználó, akkor a fentiek mellett az Ügyfél tartózkodási helye szerinti ország kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezései is érvényesek.

XI.3. Ha valamely alkalmazandó jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor a 4060 Wels, Ausztria településre nézve hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékessége kerül kikötésre.

XI.4. Azoknak az Ügyfeleknek, akik egyben fogyasztók is, lehetőségük van arra, hogy a panaszukkal az EU online vitarendezési platformjához forduljanak: EU online vitarendelés

Az Ügyfelek a panaszukkal a következő e-mail címen, telefonszámon vagy levelezési címen közvetlenül az INTERSPORT-hoz is fordulhatnak:

Telefon: +36 30 581 6253

E-mail: eshop(a)intersport.hu

Levelezési cím: INTERSPORT eShop, INTERSPORT Digital Business GmbH, 2040 Budaörs Kinizsi utca 5/a.

Amennyiben Ön fogyasztó, panaszával jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek listáját az alábbi linken találja meg: Békéltető testület

XI.5. Az INTERSPORT és az Ügyfél közötti szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet az INTERSPORT saját rendszerében rögzít és az az Ügyfél számára utóbb hozzáférhetővé tesz. A szerződés nyelve a magyar.

Az Általános Szerződési Feltételeket az alábbi linken PDF formátumban is letöltheti: ÁSZF