É r vén ye s20 18 .03 . 23 -3 1 . MÁRC IUS2 3 -ÁN ,1 5 : 00ÓRAKOR Ú JRANY ITÁS AZALLEE -BAN ! LÓ HEL T S E P A D U B AJÁNLA TA INKITTISÉRVÉNYESEK : INTERSPORTBudaö r s–DunaP la za– Ma rke tCen t ra lFe r iheg y HAS ÍTOTTBŐR -MESH FELSŐRÉSZ K IVEHETŐTALPBETÉT Nő i Fé r f i Redmond Can yonPo in t /Redmondou tdoo rc ipő Fé r f i[34 2085 6 ] ,Nő i[34 10 63 7 ] Redmond[34 20 230 ] 1 9 . 9 9 0 , - 29 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL STRAPAB ÍRÓOMN I -GR IPTALP Leg yen tö r zs vásá r lónk1  pe r ca la t tés é l ve z zea zonna la ze lőn ye i t!

EZTKÉREM ! ANYUSZ ITÓL M yf i r s tS coo te rá l l í tha tóro l le r 2 ,3 ,4k e rékk e li sha s zná lha tó . T ök é le te senfe j le s z t ia zeg yen sú l yé r zék e t . T e rhe lhe tő ség : ma x .50kg .[ 15 7 130 1 ] S coo te rU rbanro l le r 205 mmk e rek ek ,ABEC 7c sapág yak , te rhe lhe tő ség ma x .100kg . [ 15 7 1484 ] 9 . 990, - 44 . 990, - A r row145ro l le r 2 9 . 990 , - P rak t iku s ,ö s s ze c sukha tóro l le r . ABEC5c sapág yak , ma x .te rhe lhe tő ség100kg . [ 15 7 1 2 98 ] 1 2 . 990 , - rék -2ke 2 l tu léshá lö e TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL , l lö réke 2ke l tu  há 1 , l lö réke 1ke l tu  há 2 Pe r fo rman ce LogoC ipő z sák [ 10380 68 ] 1 . 990 , - Re t rogö rde s zka S t í lu so sre t rogö rde s zka ,ABEC5c sapág yakka l . Ma x .100kg igte rhe lhe tő[ 15 7 2 734 ] 7 . 990, - 9 . 990, - l lö réke 1ke l u t  há és

G ye rekspo r t c ipő Kü lönbö zö mode l lek . Mé re t :3 2 -38[34 6403 9 ] 3 . 990, - T e l s ta rT opRep l iquefo c i labda a20 18 -a slabda rúgó v i lágba jnok ságh i va ta lo s d i zá jn já va l . Mé re t5[ 1 20 1 7 1 6 ] 9 . 990, TÉPŐZÁRAS 7 . 990, - Re vo lu t iong ye rekfu tó c ipő 30 -35 -ö s mé re tbentépő zá ra sk i v i te lben [3 64 2350 ,  3 64 235 2 ] 8 . 990, - T ibe r iog ye rek s zabad idő ruha [3 64 234 9 ,  3 64 235 1 ] 9 . 990, - Kü lönbö ző mode l lek . Mé re t :1 28 1 7 6[4400 1 93 ] 36 -40 -e s mé re tben fű ző sk i v i te lben . 10 . 990 , - Sw i t chg ye reks zabad idő c ipő 3 2 -35ö s mé re tbentépő zá ra s , 3 6 -40 -e s mé re tbenfű ző sk i v i te lben . [34 65 70 6 ,  34 65 704 ] 8 . 990, - TÉPŐZÁRAS S zu rk o ló ipó ló A20 18 -a slabda rúgó v i lágba jnok ságs zu rk o ló i pó ló ja . Mé re t :1 1 6 1 64 [4 2403 6 6 ] 2 . 990, - Fo c i labda A20 18 -a slabda rúgó v i lágba jnok ság s zu rk o ló ilabdá ja . Mé re t :5[ 1 20 2 1 6 1 ] 3 . 990, XTANGOg ye rekte remfo c i c ipő Kén ye lme s ,tök é le te slabdak om fo r to t b i z to s í tóc ipő . Mé re t :3 2 -38 [3583335 ,  35833 70 ,  3585304 ] 9 . 990, Fe lnő t t mé re tben i skapha tó [3585304 ] 12 . 990 , - Dom ina tek o sá r labda Kü l té r iha s zná la t raa ján l juk . 5 , 6 , 7 mé re tekben[ 1 2 130 9 1 ] 4 . 990, -

L igh s te r /Cube rede re l sőé s  há t só   lámpa S zé le sé stük rö ződé smen te sfén y sugá r ,aká r20  ó ráná t .4 m ignon e lem ,LEDte chno lóg ia .[ 1 930 183 ] 6 . 990 , - 18 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL KERÉKPÁRAJÁNLA TUNKÉRVÉNYES : BUDAÖRS–DUNAPLAZA–MARKETCENTRALFER IHEGY Ze taC i t yb ike26 " Speed y fu tób i c ik l i In fan tg ye rek  buk ós i sak K i sg ye rek eks zámá ra ,kb .6é ve sk o r ig .S ze l lő zőn y í lá sokka l é sá l l í tha tópán t ta lk ia lak í t va .[ 1 9 7 1 1 78 ] 3 . 990, - 5 . 990, - Ab i c ik l i zé se lő t t iu to l sófá z i sbana ján l juk , remekü lfe j le s z t ia zeg yen sú l yé r zék e t .[ 1 9 100 73 ] 9 . 990, - V á z :a lu7005P .G . ;vá l tó :2 1sebe s sége sSh imanoT ou rne y /Sh imanoSLRS3 6Re vo sh i f t ;fék :T ek t ro 83 7A luV fék ;v i l la :H i T en me re v ;ha j tóka r / tá r c sa :Sh imanoFCTY30 1 /Sh imanoFD TY5 10[ 1 90 23 70 ] 99 . 990, - 139 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Boo s te ré sSu r y MTB20 V á z :H i T en ;vá l tó :6sebe s sége sSh imanoT ou rne y / Re vo sh i f t ;fék :a luV fék[ 1 90 73 70 ,1 90 73 7 1 ] 39 . 990, - 59 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL VÁZ : H i T en T ou r ingP rofé r f it rekk ingke rékpá r V á z :a lu7005P .G ;vá l tó :24sebe s sége sSh imanoDeo re /Sh imanoST -EF5 10Ea s yF i re ;fék :T ek t ro83 7 A luV fék ;v i l la :Sun tou rCR 7VA ;ha j tóka r / tá r c sa :Sh imanoFC TY50 1 /Sh imanoFDTY 7 10[ 1 90 15 60 ] 99 . 990, - 1 99 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Nő i FÉK : a luV fék VÁLTÓ : 6sebe s sége sSh imano T ou rne y /Re vo sh i f t L i feCompfé r f ié snő it rekk ingke rékpá r V á z :a lu60 6 1 ;vá l tó :24sebe s sége sSh imanoDeo re /Sh imanoST -EF505Ea s y f i re ;fék :Sh imanoBR M3 15h yd r .d i s cfék ;v i l la :Sun tou rNEX ;ha j tóka r / tá r c sa :Sh imanoTY -50 1 /Sh imanoFD TY 7 10 [ 1 90 60 74 ] [ 1 9050 63 ] 169 . 990 , -

3in 1 T re s t leT ra i lfé r f i /nő ikapun i sou tdoo rd z sek i 3 in 1Renne sfé r f ikapu cn i sou tdoo rd z sek i A zOMN I TECHte chno lóg iánakk ö s zönhe tőenv í zá l ló ,lé leg ző . Hege s z te t tva r rá sokka lé sá l l í tha tókapu cn i va l .[5 680 10 2 ,5 6 90 1 1 1 ] S zé lá l lóé s10 .000 mm igv í zá l ló ,hege s z te t t va r rá sokka l ,önmagábani sho rdha tóbe l ső po lá rd z sek i ve l .C sakL -e s mé re tbenkapha tó . [5 6 9 10 2 9 ] 1 9 . 990 , - 39 . 990, - 4 9 . 990, - 1 9 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL E r v ikfé r f iou tdoo rd z sek i V í zá l ló ,s zé lá l lóé slé leg ződ z sek i , He l l yT e chte chno lóg iá va l . [4 6 200 75 ] 3 1 . 990, - 24 . 990, TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL V ÍZHATLANLÉLEGZŐ MEMBRÁN A zOmn i T e chvéde lm irend s ze réneke l sőré tegea zOmn iSh ie ldkü l sők ené s ,ame l yav i ze t lepe rge t ve meggá to l ja ,hog ya ze lé r jeabe l sőré tegek e t .Ak ö ve tk e zőré tegeg ym ik ropo ró zu s memb rán ,ame l yav í zha t lan ságo té slé leg zők épe s sége tb i z to s í t ja .Aha rmad ikré tegeped ig abe l sőbé lé san yag ,am inekk e t tő ss ze repevan :eg y ré s z tbe lü l rő lvéd ia memb rán t , má s ré s z t aned ve s sége l s z í vá sbanjá t s z iks ze repe t . Sp r in te rfé r f ikapu cn i sfe l ső [ 688 650 6 ] 16 . 990 , - 12 . 990 , - Jo inB r ie f fé r f i   fü rdőnad rág [543 1 1 1 1 ] 3 . 990, - Na iad l inenő ikapu cn i sd z sek i Eg yene ss zabá s ,g yap jú -mű s zá l k e ve rék ,kapu cn i .[ 68 7 6 2 78 ] 19 . 990 , - 3 1 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL C la s s i cS l idefe lnő t tpapu c s [384 74 6 6 ] 4 . 990, - 6 . 990, - Nő i C rew /T ran sa tnő i / fé r f ipó ló 100%pamu t ,ka r c sú s í to t ts zabá s sa l . [ 68 9 10 63 ][ 68 93 1 7 7 ] Ke yV I Inő ipapu c s 13 . 990 , - 7 . 990, TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL [384 600 2 ] Fé r f i 4 . 990, - 9 . 990, -

Rebenna /Ra l fnő i / fé r f ifu tópó ló AD r yP luste chno lóg iánakk ös zönhe tően remekned ves sége l ve ze tés tb i z tos í t , s zá ra zonta r t .[45226 13 ,  4524604 ,  452474 1 ] 2 . 990, - Th r i l lfé r f ispo r t c ipő Lé leg zőfe l ső ré s z , me shan yagbó l .M i c roGc s i l lap í tá s . [3 6 2 1 7 7 9 ] 1 1 . 990 , - 2 1 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL R i va lF i t tedkapu cn i s  d z sek i Po lá ré sg yap júk e ve rékan yagbó l , me l yjó lta r t ja a me lege t .[44 63 250 ] Ene rg yC loudnő i / fé r f ifu tó c ipő Rendk í vü lk én ye lme sneu t rá l i sfu tó c ipőC loud foam k ö zép ta lppa l .Lé leg ző me shfe l sőré s z .A maga s k opá sá l ló ságúAD IWEARkü l sőta lpho s s zú tá vúta r tó s ságo t b i z to s í t .[3 6 20800 ][3 630 63 9 ] 12 . 990 , - 19 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Qua l i f ie rnő ikapu cn i sfe l ső T ök é le te sv i se le tta va s z ispo r to lá sho z .Lé leg ző ,k önn yű s zö vé sűk on s t ruk c ió .Av í z -é ss zé lá l lóte chno lóg ias zá ra zon é s me legenta r t .[453 1 1 7 2 ] 1 1 . 990 , - 24 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL W a veIn sp i refé r f ifu tó c ipő Ge lPu l senő ifu tó c ipő Neu t rá l i snő ifu tó c ipőe l sőé shá t sóGELc s i l lap í tá s sa l . Lé leg ző me shfe l ső ré s z ,3Mre f lek t í ve lemek .[3 630880 ] 24 . 990, - 36 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL AM i zuno W a vete chno lóg iának k ö s zönhe tőentök é le te ss tab i l i tá s é sc s i l lap í tá sje l lem z i .[3 6 2 1 18 1 ] 4 9 . 990, - 24 . 990, TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL 1 1 . 990 , - 18 . 990 , -

Fé r f is zabad idő ruha Pamu tpó ló 22 . 990, - 4 . 990, - Kén ye lme s , maga spamu t ta r ta lmú s zabad idő ruha .[44 20 188 ] [4 13 60 9 6 ][4 135 1 78 ] [4 13 68 10 ][4 13 7 1 7 9 ] 14 . 990 , - T ra cknő i   s zabad idő fe l ső [44 6 2 15 9 ][448 2 1 9 9 ] 9 . 990, - Hood iefé r f i kapu cn i sfe l ső [44 63 1 9 9 ][44 63 2 1 2 ] 12 . 990 , Nő is zabad idő ruha Kén ye lme ss zabad idő ruha , spo r to sde s ignna l .[44 100 28 ] 13 . 990 , - Nő i / fé r f is zabad időnad rág Kü lönbö ző mode l lek .[44 93088 ][44 9 2 13 1 ] 9 . 990, - 9 . 990, - TAVASSZAL ISF ITTEN ! e voSPEEDspo r t tá ska Mé re t :63x30x33cm [ 108 1 23 2 ] 7 . 990, - 14 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Ca r l y /Ga s tonnő i / fé r f ipó ló Kü lönbö zős z ínekben ,60%pamu tan yagbó l . [4097006 ][4 136 198 ] 1 . 990 , -

EURÓPALEGMODERNEBB INTERSPORT   ÁRUHÁZAV ÁRAZ ALLEE -BAN ! Ú JRANY ITÁS : Má r c iu s23 -án ,pén teken ,15 :00  ó rak o r ! Ga ran tá l ta jándék m indenvá sá r lónknak ! K IEMELTAKC IÓSAJÁNLATOK ÉRVÉNYES : MÁRC IUS23 É 3 1 S .3 K 1 . ÖZ KÖT ZT ÖTT Bu r s ts zabad idő c ipő A zA i rCoo led Memo r yFoamta lpbe té tnek ma x imá l i sk én ye lme tb i z to s í t . [34 6 2 280 ] 1 2 . 990 , - 2 1 . 990, - C loud foamDa i l ynő i   s zabad idő c ipő Ha s í to t tbő rfe l ső ré s z ,C loud foambe té t .[34 6 233 7 ] Sma shV2fé r f is zabad idő c ipő 1 2 . 990 , - D i va to ss zabad idő c ipő ,s t rapab í ró ,c sú s zá smen te sta lppa l .[34 6834 6 ] 14 . 990 , - 1 9 . 990 , - AQUAMAX : AzAquama x memb ránac ipőnek v í zha t lanságo tb i z tos í t ,alába t ke l lemesens zá ra zonta r t ja . Ve rmon tAQX Wnő itú ra c ipő A zAquama x memb ránnak k ö s zönhe tőenv í zá l ló .[34 10580 ] L igh twa yfé r f iou tdoo rc ipő A zL T e x memb ránnakk ö s zönhe tőenlé leg zőé sv í z ta s z í tó .[34 20 23 9 ] 1 1 . 990 , - 24 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Cha rgedBand i t3fé r f ifu tó c ipő Op t imá l i s mo zgá sk on t ro l l tb i z to s í t , ma jdnemte l je senva r rá smen te s ,eg yed i , me l í ro zo t tfe l ső ré s s ze l .[3 6 20 1 6 6 ] 14 . 990 , - 3 1 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL 27 . 990 , - 7 . 990, TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Se le c tnő iou tdoo rc ipő V e lú r -me shk omb iná c ió sfe l ső ré s z ,V ib ramta lppa latök é le te stapadá sé r t . [34 100 74 ] 14 . 990 , - 29 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL T e r rexAX2Rfé r f iou tdoo rc ipő [34 20 70 9 ] 1 9 . 990 , - 29 . 990, - É r vén ye s20 18 .03 . 23–3 1 .k ö zö t t ,i l l .ak é s z le teke re jé ig .E lő fo rdu lha t ,hog yeg ye s mé re teka zak c ió ste rmék ekbő lagondo san meg te r ve ze t tk é s z le te l lené rea zak c ióidő ta r tamaa la t te l fog ynak .S zá l l í tá s ik é sé sbő le redőe se t lege s á ruh ián ye se ténhe l ye t te s í tőte rmék rő lgondo sk odunk .An yom ta tá s ih ibák é r té sa zá r ra lkap c so la to sté vedé sek é r tnemvá l la lunkfe le lő s sége t .Apap í rm inő ségé tő lfüggőene lő fo rdu lha ts z íne l té ré s .Á ra inkfo r in tbané r tendőké s ta r ta lma z záka zá l ta láno sfo rga lm iadó t .C sakhá z ta r tá s i menn y i sége ts zo lgá lunkk i . SO2018_ IS‑ HU_FB_EÖ_A l lee_mp A l lee ,1 1 1 7Budape s t ,Ok tóbe r23 .u .8– 10 ,Te l . :0 6( 1 )20 9 ‑ 90 9 9 ,N y i t vata r tá s :H–S z :10 .00– 2 1 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00Budaö rs , aK ika me l le t t ,K in i z s iu t ca5 /a ,2040  Budaö r s ,Te l . :  0 6( 23 )4 28 ‑ 68 1 ,N y i t va ta r tá s :H–P :   10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .30– 20 .00 ,V :  9 .30– 1 9 .00DunaP la za ,1 138  Budape s t ,Vá c iú t1 78 ,Te l . :0 6( 1 ) 238 ‑0530 ,N y i t vata r tá s : H–SZ :   10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00Fe r iheg y , Ma rke tCen t ra l , 2 2 20V e c sé s ,Főú t24 6– 248 ,T e l . :0 6( 2 9 )55 7 ‑ 63 1 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00

    Megosztás