É r vén ye s20 18 .05 . 10 20 .k ö zö t t ,i l l .ak é s z le teke re jé ig . IMÁDOKFUTN I . M INTTE . CSORBAÁRON ATEINTERSPORTCSAPA TODBÓL , SZERET IAPULZUSKONTROLLÁL T FUTÓEDZÉSEKET . Am s te rdamfé r f i /nő ispo r t c ipő Lé leg ző me shan yagbó lk é s zü l tfe l ső ré s z . [3 6 20 154 ][3 630 14 1 ] 4 . 990, - 9 . 990, - fé r f i LÉLEGZŐ MESH ANYAGBÓLKÉSZÜLT FELSŐRÉSZ Nő i Nő i / fé r f ipó ló Pamu tp ik épó ló ,e la s z tánta r ta lomma l , e lö lk i sh ím ze t tlogo va l . [ 68 9 20 23 ][ 68 950 2 7 ] 4 . 990, -

ADRY -PLUS® TECHNOLÓG IA ADRY -PLUS® te chno lóg iá va le l lá to t t ruhá za t ma x imá l i sk én ye lme tb i z to s í tak t í v spo r to lá sk ö zbeni s .Akü lön lege san yag a mo zgá sk ö zbenk e le tk e ze t ti z zad ságo t ate s t rő lg yo r sanfe l s z í v jaé se lpá ro log ta t ja , e zá l ta laruhá za ts zá ra z ma rad . Sam sonfé r f i /nő ile c ip zá ro zha tó ou tdoo rnad rág AD r yP lu ste chno lóg iánakk ö s zönhe tően ak t í vigén ybevé te l me l le t ti sk i vá ló ned ve s sége l ve ze té sje l lem z i . Le c ip zá ro zha tónad rág s zá r . [5 63 1 7 93 ][5 630 7 1 7 ] 6 . 990, - 1 1 . 990 , - Fé r f ibe rmuda [ 63 20504 ] 5 . 990, - 9 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Nő i UPF15 A c t i ve Ma lenanő i / fé r f ipó ló AD r yP lustechno lóg iak i vá lóned vessége l ve ze tés t é sg yo r ss zá radá s tb i z to s í t .UV 15+véde lem . [588 64 7 2 ][5885 15 7 ] 2 . 990, - fé r f i Mango Wnő itú ra s zandá l Nő i Remekfo rma te r ve zé sűs zandá l ,ideá l i su ta zá sho zé s s zabad idő ste vék en y séghe z .T épő zá r ;gum ita lp [344 10 9 6 ] 7 . 990, - 1 1 . 990 , No r thP la in sI Ifé r f iou tdoo rc ipő V í zá l ló ,bő ré ss z in te t iku s an yagúfe l ső ré s z .[34 20 7 23 ] 24 . 990, - 14 . 990 , TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL TECHL ITETALPBETÉT OMN I -GR IPKOPÁSÁLLÓ TALPK IALAK ÍTÁS fé r f i Rap idbow Mfé r f itú ra c ipő Lé leg zőou tdoo rc ipőg yo r sans zá radó me shfe l ső ré s s ze l . Ata lp ré s zned ve sé ss zá ra zta la joneg ya rán tk i vá lóan tapad .Asa rok ré s zle vegő spá rná zo t t ságak i tűnő k én ye lme tb i z to s í t .[34 20 640 ] 19 . 990 , - 37 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL

E s sNo . 1fé r f ipó ló Su i tC lfé r f i s zabad idő ruha Fu tá sho z ,f i tne s zhe z , tú rá zá sho zeg ya rán t a ján l juk .Könn yen é sg yo r sans zá radó , remekü llé leg ző an yagbó l .[4 135 1 1 1 ] [44 203 2 7 ] 1 8 . 990, - 14 . 990 , - 6 .4 90, - 4 . 990, - A ronfé r f iso r t Ea s yVu l c2 .0fé r f is zabad idő c ipő La za ,spo r to s ,d i va to s ,e l ső so rban u t ca iv i se le t .[34 683 24 ] JSYC lubfé r f iso r t T i s z tapamu ta lapan yagak e l leme s v i se le te tb i z to s í t .[4 1 14053 ] 5 . 990, - Ed zé she z ,vag ybá rm i l yen s zabad idő s mo zgá sho z a ján l juk .[4 1 14 133 ] 2 . 990, - 14 . 990 , - 5 . 190, - 8 . 990, - Nő i Bee /E lo ynő i / fé r f i s zabad idő c ipő K la s s z iku ss zabad idő c ipő , ideá l i svá la s z tá sn ya ra lá sho z , fe s z t i vá lok ravag ya munkába . [34 6 2453 ][34 68 1 6 2 ] 4 . 990, - fé r f i SuedeC la s s i c+s zabad idő c ipő Eg yk la s s z iku ss zabad időc ipő ,bő rfe l sőré s s ze lé s c sú s zá sb i z to sta lppa l .[34 60 15 7 ] 14 . 990 , - 26 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL

Spo r t s t y leC rew nő ipó ló Ap i l lek önn yű , inno va t í vTh readbo rne an yagtök é le te s ned ve s sége l ve ze té s té s k om fo r té r zé s tb i z to s í t . [40 9 235 6 ] G ig ispo r t me l l ta r tó 5 . 990, - D r yP lu ste chno lóg iá jánakk ö s zönhe tőenk i vá lóan s ze l lő z iké sremekned ve s sége l ve ze té s tb i z to s í t ed zé sk ö zben .[40 9 1 743 ] 2 . 990, - 5 . 1 90, - 4 .4 90, Ca r l y nő i mu l t i spo r tpó ló Fu tá sho z ,f i tne s zhe z ,á l ta láno s ed zé she z meg fe le lővá la s z tá s . [40 9 700 6 ] 1 . 990 , - Ca ro len 3 /4 -e ss zabad időnad rág Ke ve r ts zá lúan yagaed zé she zé s s zabad idő reeg ya rán trendk í vü l k én ye lme sv i se le te tb i z to s í t .[44 9 6 140 ] 3 .4 90, - F lexAppea l2 .0nő if i tne s z c ipő S t í lu so sé sk om fo r to sf i tne s z c ipő ,a zA i rCoo led memó r iahab ma x imá l i sk én ye lme tga ran tá l . [3 6 6 2 2 6 6 ] 14 . 990 , - Nő ilegg ing ACha rgedCo t ton® an yagö s s ze té te l , maga s fokúk én ye lme tb i z to s í t spo r to lá sk ö zben .[40408 13 ] 6 . 990, - 8 . 990, -

fé r f i Re vo lu t ion4EUfé r f i /nő ifu tó c ipő Kén ye lme sneu t rá l i sc ipőlé leg zőfe l ső ré s s ze l . K i vá lóc s i l lap í tá s ,m indens zabad idő s mo zgá sho za ján lo t t .[3 6 2 2005 ][3 63 2003 ] 12 . 990 , - 16 . 990 , - Nő i REBENNA /RALF nő i / fé r f i mu l t i spo r tpó ló D r yP lu ste chno lóg iá jánakk ö s zönhe tőenremekned ve s sége l ve ze tő é slé leg zőfunk c iókje l lem z ik .[45 2 2 6 13 ][45 24 74 1 ] 2 . 990, - Ba seP la inT eefé r f ipó ló ® c l ima l i te te chno lóg iá jának k ö s zönhe tőens zá ra zanta r té sremekü l s ze l lő z ik ,alegmeg te rhe lőbbed zé sek so ráni s .[4 13 6 24 6 ] 4 . 990, - Co sm i c2 Wnő ifu tó c ipő S zé le sebbláb fe j je lrende lk e zőks zámá rai s k én ye lme sfu tó c ipő ,lé leg zőa i rme shfe l ső ré s s ze l , c loud foamta lppa l .[3 630048 ] 15 . 990 , - 19 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL W a veIn sp i re13fé r f ifu tó c ipő AM i zuno W a vete chno lóg iánakk ö s zönhe tőenk i vá ló s tab i l i tá sé sc s i l lap í tá s ,a zA IRme shfe l ső ré s zm ia t t ped igtök é le te ss ze l lő zé sje l lem z i .[3 6 2 1 18 1 ] 24 . 990, - 4 9 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Swe r vefé r f ifu tó c ipő Neu t rá l i sfu tó c ipő ,e l ső so rbanu t ca ifu tóknak a ján l juk .ARUNDRYta lpbé lé s ,apó t ló lago s c s i l lap í tóbe té teké saTR I -FLEXta lpte s z iiga zán k om fo r to s sáafu tá s t .[3 6 20 73 1 ] 19 . 990 , - 34 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL www .e lmeny fa lu .hu Leg yentö r zs vásá r lónk1  pe r ca la t tés é l ve z zea zonna la ze lőn ye i t!

50% KEDVEZMÉNY m indenk i fu tóg ye reks top l i s é ste remfo c i c ipő mode l l re !** F IATALSÁG , ! SPORTOSSÁG * *A z50%k ed ve zmén y ta ze rede t iá rbó lb i z to s í t juk . Má s  p romó c ió va lnemk omb iná lha tó .Fo c i c ipőa ján la tunk a zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő .Legk ö ze lebb i fo c i c ipők íná la t ta lrende lk e zőá ruhá za ink :INTERSPORT Budaö r s ,DunaP la za , Ma rk e tCen t ra lFe r iheg y . Re vo lu t iong ye rekfu tó c ipő A r row200ro l le r Ke rékmé re t :200 mm , c sapág y :ABEC5 , te rhe lhe tő ség :100kg , ö s s ze c sukha tó .[ 15 7 14 28 ] 19 . 990 , - K i tűnőc s i l lap í tá sé sta r tá s , lé leg zőan yag Me shfe l ső ré s z . T épő zá ra s mode l l mé re tek : 30–35[3 64 2350 ,  3 64 235 2 ] 8 . 990, - Fű ző s mode l lkén t i skapha tó Mé re t :3 6 -40[3 64 234 9 ,  3 64 235 1 ] 9 . 990, - 13 .4 90 , - tépő zá ras D r yT op g ye rekpó ló / so r t AD r i -F ITte chno lóg iának k ö s zönhe tőenremek ned ve s sége l ve ze té s ié s s ze l lő zőtu la jdon ságok je l lem z ik .G ye rek mé re tek :1 28 1 64 [48 7 2 1 2 9 ] / [48 70043 ] 3 . 990, - BEHAJTHATÓ SAROKRÉSZ Ze ro5S coo te r S tab i lé sk önn yűa luvá z , á l l í tha tók o rmán y , 1 2 7(5 " )mm -o sk e rek ek . Ma x .te rhe lhe tő ség :100kg . [ 15 7 134 2 ] 22 . 990, - 12 . 990 , TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL UPF15 G ye rekpó ló Ak ö rn ye ze tba rá tD r yP lu ste chno lóg ias zá ra z é sk én ye lme sk om fo r té r ze te tb i z to s í t .Su l iba , k i rándu lá s ra ,vag ys zabad idő reeg ya rán ta ján l juk . G ye rek mé re tek :1 28 1 7 6[5880 1 9 2 ][5880 1 93 ] 1 . 990 , - Oh ioJ r .g ye rekou tdoo rc ipő Könn yens ze l lő ző ,s zandá lk én ti sha s zná lha tó mode l l an yá r inapok ra .G ye rek mé re tek :28 -3 6[3400 14 2 ] 4 . 990, - 9 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL

fé r f i L igh s te r /Cube rede rI Ie l ső é shá t sólámpa* Magnumfe lnő t tke rékpá ro ss i sak* K i vehe tő , mo sha tóbé lé s ,Inmo ldte chno lóg ia , á l l í tha tós ze l lő zőn y í lá sok .[ 1 9 7 2 13 7 ] 1 1 . 990 , - 19 . 990 , - S zé le sé stük rö ződé smen te s fén y sugá r ,aká r20ó ráná t .4 m ignone lem ,LEDte chno lóg ia . [ 1 930 183 ] 6 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Guan t ike rékpá ro ske s z t yű* Mege rő s í te t tten yé rré s z ,lé leg ző me sh an yag ,tépő zá ra srög z í té s .[43 603 7 9 ] 1 . 990 , - L i feCompC ro s snő i / fé r f ike rékpá r* Vá z :a lu60 6 1 ;vá l tó :24sebe s sége sSh imanoDeo re /Sh imanoST -EF505Ea s y f i re ; fék :Sh imanoBR -M3 15h yd r .D i s cB rak e ;v i l la : Sun tou rNEX ;ha j tóka r / tá r c sa : Sh imanoTY -50 1 /Sh imanoFD TY 7 10 .[ 1 9050 63 ][ 1 90 60 74 ] 169 . 990 , - 209 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Ze tanő ic i t yb ike* Vá z :a lu7005P .G . ;vá l tó :2 1sebe s sége sSh imanoT ou rne y /Sh imanoSL -RS3 6 Re vo sh i f t ;fék :T ek t ro83 7A luV fék ;v i l la :H i T en me re v ;á t té te l : Sh imano FC TY30 1 /Sh imanoFD TY5 10 .[ 1 90 23 70 ] 89 . 990, - 139 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL * Impa c t29 " MTB Vá z :a lu7005P .G . ;vá l tó / vá l tóka r :24sebe s sége sSh imanoA ce ra /Sh imanoSL M3 10Rap id f i reP lu s ; fék :T ek t roHD -M 285h yd r .D i s c ;v i l la : Sun tou rXCT -DSHLO 2 9 " ;ha j tóka r / tá r c sa : Sh imanoFC TY50 1 /Sh imanoFD TY 700 .[ 1 9 1 2 9 60 ] 129 . 990 , - 199 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL *Ke rékpá ra ján la tunka zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő .Legk ö ze lebb ik e rékpá rk íná la t ta lrende lk e zőá ruhá za ink :INTERSPORTBudaö r s ,DunaP la za , Ma rk e tCen t ra lFe r iheg y . IMÁDOK BR INGÁZN I . M INTTE .

INTERSPORT KESZTHELY I K ILOMÉTEREK 2018 . má ju s19 -20 . www .k e s z th e ly ik i lom e t e r ek .hu K IEMELTAKC IÓSAJÁNLATOK ÉRVÉNYES20 18 .05 .10ÉS20 .KÖZÖTT PC3 . 1 1pu l zu smé rőó ra Pu l zu s s zám ,ed zé s idő ,s toppe r , idő ,EKG -pon to s ságú me l lpán t . V í zha t lan ,d i va to s ,u t cá rai s ho rdha tófunk c ió só ra .[ 15 10040 ] 13 . 990 , - 5 . 990, TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Fé r f ipó ló Kü lönbö ző s z ínekben . [ 68 2 6 143 ] 5 . 990, - 8 .6 90, - A zR -DSTte chno lóg iá júk ö zép ta lp remekc s i l lap í tá s t ,aDu ra la s tkü l ső ta lpped igtök é le te stapadá s tb i z to s í t . [3 7 10335 ] 9 . 990, - 18 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL A l lee ,1 1 1 7Budapes t ,Ok tóbe r23 .u .8– 10 ,Te l . :06( 1 )209 ‑9099 ,N y i t vata r tás :H–S z :10 .00–2 1 .00 , V :10 .00– 19 .00Budaö rs , aK ika me l le t t ,K in i zs iu tca5 /a ,2040  Budaö rs ,Te l . :  06(23 )428 ‑68 1 , N y i t vata r tás : H–P :  10 .00–20 .00 ,S z :  9 .30–20 .00 ,V :  9 .30– 19 .00Deb recen ,S top Shop ,403 1 Deb recen ,K isha tá rú t1 ,Te l . :06(52 ) 530 ‑503 ,N y i t vata r tás : H–P :   10 .00– 19 .30 ,S z :  9 .30–20 .00 , V :  10 .00– 18 .00Duna P laza ,1 138  Budapes t ,Vác iú t1 78 ,Te l . :06( 1 ) 238 ‑0530, N y i t vata r tás : H–SZ :   10 .00–20 .00 ,V :10 .00– 19 .00Fe r ihegy , Ma rke tCen t ra l ,2220Vecsés ,Főú t246–248 ,T e l . : 06(29 )55 7 ‑63 1 ,N y i t vata r tás :H–S z :   10 .00–20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 Győ r ,Cs ipkeg yá r iú t1 1 ,Duna Cen te r ,Te l. :  06(96 )524 ‑ 735 ,N y i t vata r tás : H–P :10 .00– 19 .00 ,S z :  9 .00–20 .00 ,V :10 .00– 18 .00 Kaposvá r–Co rsoÜ z le thá z ,Ach imAnd rásu .4 . ,Te l . :  82 /5 1 1‑ 4 12 ,N y i t vata r tás : H–P :   10 .00– 19 .00 , S z :  9 .00– 19 .30 ,V :  10 .00– 16 .30Kesz the ly–A lphapa rk ,8360  Kes z the l y ,F rech M ik lósu .2–4‑ Te l . :  06‑ 83 /5 10–602 ,N y i t vata r tás : H– S z :   10 .00–19 .00 ,V :   10 .00– 18 .00Nagykan izsa–Pa rkCen te r , 8800  Nag ykan i zsa , Récse iu  26–28 .‑Te l . :  06‑ 93 /5 16‑ 2 72 ,N y i t vata r tás :H–S z :  10 .00–19 .00 , V :   10 .00– 18 .00Ny í regyháza–S topShop, 4400N y í reg yhá za ,Pa zon y iú t39 /A ,Te l . :   06‑ 42 /500–542 , N y i t vata r tás : H–P :10 .00– 19 .30 ,S z :  9 .00– 19 .30 ,V :10 .00– 18 .00Szomba the ly‑S zomba the l y Cen te r ,9 700  S zomba the l y ,V ik tó r iau .12 . ,Te l . :  06‑ 94 /505‑ 242 ,N y i t vata r tás :H–S z :   10 .00–19 .00 , V :  10 .00– 18 .00 Veszp rém–S top  Shop , 8200  Ves zp rém , Te l . :  06‑ 88 / 789‑ 239 ,N y i t vata r tás : H–P :  9 .30– 19 .30 ,S z :  9 .00– 19 .30 ,V :  9 .30– 18 .00Za laege rszeg–Pa rk  Cen te r ,8900  Za laege rs zeg , Á tkö tő ú t  2 . , Te l . :   06‑ 92 /533‑ 105 , N y i t va ta r tás : H–Sz :  10 .00–19 .00 ,V :  10 .00– 18 .00 . T e l s ta rT opG l ide rfo c i labda A20 18 .O ro s zo r s zág iLabda rúgóVB h i va ta lo slabdá jánakde s ign jában . 1 20 1444 ] Mé re t :5 [ 4 . 990, - M in i labdakén t i skapha tó . [ 1 20 1500 ] 2 . 990, - 3 . 990, - 7 .4 90, - É r vén ye s2018 .05 .10 -20 .k ö zö t t , i l l .ak é s z le teke r e jé ig .E lő f o r du lha t ,hog yeg ye s mé r e teka zak c ió ste rmék ekbő lagondo san meg te r ve ze t tk é s z le te l lené r ea z ak c ió idő ta r tamaa la t te l f og ynak .S zá l l í tá s ik é sé sbő le r edőe se t lege sá ruh ián y e se ténhe l ye t te s í tőte rmék r ő lgondo sk odunk .An yom ta tá s ih ibák é r té sa zá r r a l k ap c so la to sté vedé sek é r tnemvá l la lunkf e le lő s sége t .Apap í rm inő ségé tő l függőene lő f o r du lha ts z íne l té r é s .Á r a inkf o r in tbané r tendőké sta r ta lma z záka z á l ta láno sf o r ga lm iadó t .C sakhá z ta r tá s i menn y i sége ts zo lgá lunkk i . *K e r ékpá ra ján la tunka zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő .Legk ö ze lebb i k e r ékpá rk íná la t ta lr ende lk e zőá ruhá za ink :INTERSPORTBudaö r s ,DunaP la za , Ma rk e tCen t r a lF e r iheg y . in te r spo r t .hu SO2018_ IS‑ HU_FB_10Ma i18 N v i s ion /En v yfé r f iten i s z c ipő

    Megosztás