É r vén ye s20 18 .04 . 1 2 2 2 .k ö zö t t ,i l l .ak é s z le teke re jé ig . IMÁDOKBR INGÁZN I . M INTTE. MUDR ILÁSZLÓ ATEINTERSPORTCSAPA TODBÓL , IMÁDISMERETLENUTAKONTEKEREGN I Lás z lóa ján la ta: VÁZ : A lu6061P .G . V ILLA : Sun tou rXCT -DS27 .5 " So lu t ion27 ,5 "fé r f ike rékpá r* Vá z :A lu60 6 1P .G . ; vá l tó :24sebe s sége sSh imanoA l tu s / Sh imanoSL -M3 10Rap id f i reP lu s ; fék :T ek t roHD -M 285h yd r .D i s c ; v i l la : Sun tou rXCT -DS2 7 .5 " ; ha j tóka r : Sh imanoFC TY30 1 /Sh imanoFD TY 700 [ 1 90 95 1 7 ] VÁLTÓ : 24sebe s sége s Sh imanoA l tu s / Sh imanoSL -M310 Rap id f i reP lu s FÉK : T ek t roHD -M 285 h yd r .D i s c 99 . 990 , - 14 9 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL HAJTÓKAR : Sh imanoFC TY301 / Sh imanoFD TY700 Leg yen tö r zs vásá r lónk1  pe r ca la t tés é l ve z zea zonna la ze lőn ye i t! *Ke rékpá ra ján la tunka zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő .Legk ö ze lebb ik e rékpá rk íná la t ta lrende lk e zőá ruhá za ink :INTERSPORTBudaö r s ,DunaP la za , Ma rk e tCen t ra lFe r iheg y .

A labama /A l lennő i / fé r f ike rékpá ro st r ik ók* AD r yP lu ste chno lóg iánakk ö s zönhe tőenk i vá ló ned ve s sége l ve ze té s ié ss ze l lő zé s itu la jdon ságok . [4303 700 ][430 6 650 ] 3 . 990, - fé r f i Re ve lfe lnő t tke rékpá ro ss i sak* K i vá lós ze l lő zé s ,ro va rhá ló ,k önn yű mé re tbeá l l í tá s .[ 1 9 7 20 68 ][ 1 9 7 2 2 9 9 ] 9 . 990, - 14 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL L i feP roC ro s sfé r f ié snő ike rékpá r* Vá z :a lu60 6 1 ;vá l tó :2 7sebe s sége sSh imanoDeo reXT /Sh imanoST -EF505 Ea s y f i re ;fék :Sh imanoBR -M3 15h yd r .D i s c ;v i l la : Sun tou rNEXHLO ; ha j tóka r / tá r c sa : Sh imanoT30 10 /Sh imanoA l tu s[ 1 90504 9 ][ 1 90 60 68 ] fé r f i 2 19 . 990, - 279 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL SpeedC ro s sSXke rékpá r* Vá z :a lu7005 ;vá l tó :2 1sebe s sége s Sh imanoT ou rne y /Sh imanoSL -RS3 6Re vo sh i f t ; fék :T ek t ro83 7A luV -B rak e ;v i l la : Sun tou rM -30 10P ;ha j tóka r : Sun tou rXCC / Sh imanoFD TY5 10[ 1 905530 ][ 1 90 6530 ] 99 . 990, - 1 19 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL T ou r ingComp28 "fé r f it rekk ingke rékpá r* Vá z :a lu7005P .G . ;vá l tó :2 1sebe s sége sSh imanoA l tu s /Sh imanoST -EF4 1 Ea s yF i re ;fék :T ek t ro83 7a luV fék ;v i l la : Sun tou rCR 7VA ;á t té te l : Sh imano FC TY30 1 /Sh imanoFD TY5 10[ 1 90 1550 ] 1 19 . 990 , - 159 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL *Ke rékpá ra ján la tunka zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő .Legk ö ze lebb ik e rékpá rk íná la t ta lrende lk e zőá ruhá za ink :INTERSPORTBudaö r s ,DunaP la za , Ma rk e tCen t ra lFe r iheg y .

K i t t y /C i t y20 "lán ykake rékpá r* Vá z :H i T en ;vá l tó :7sebe s sége sSh imanoT ou rne y /Sh imano Re vo sh i f t ;fék :V fékJun io rAL ;v i l la :H i T en ;ha j tóka r :a cé l[ 1 904 25 1 ] 39 . 990, - 79 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL T y rek /T y re l lg ye reks zabad idő ruha Ed zé s re ,o t thon ratök é le te s mego ldá s . [4400 240 ] 4 . 990, - 7 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL A r row180ro l le r Boo s te r /Su r y24 " MTBke rékpá rok * Vá z :H i T en ;vá l tó :18sebe s sége sSh imanoTX -35 /Re vo sh i f t ; fék :a lum ín iumV fék ;v i l la :H i T en ;ha j tóka r :a cé l /Sh imanoT ou rne y [ 1 90 74 70 ][ 1 90 74 7 1 ] 4 9 . 990, - 69 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Ke rékmé re t :180 mm ; c sapág y :ABEC 7 ; te rhe lhe tő ség :100kg ; ö s s ze c sukha tó . [ 15 7 1450 ] 19 . 990 , - G ye rekpamu tpó ló [4 1 2 1030 ] 2 . 990, - KÜLÖNBÖZŐ MODELLEK Huk iLauLongboa rd Ke rékmé re t :70x50 mm ;k e rékk emén y ség : 78A ;c sapág y :ABEC 7 ;7ré tegkanada ijuha r . [ 15 7 2 683 ] 9 . 990, -

TESZTELJ V ISSZAVÁSÁRLÁS I GARANC IÁVAL ! Haha s zná la tu táne légede t lenvag y ah i rde té sbens ze rep lőPROTOUCH fu tó ruhá za t ta l ,vag yafu tó c ipő ve l ,a zá rá t avá sá r lá s tó ls zám í to t t2hé tenbe lü lb lokk e l lenébenk é s zpén zbenv i s s za f i ze t jük ! D r yT opfé r f i mu l t i spo r tpó ló D r i -F ITan yagánakk ö s zönhe tőenk i vá ló ned ve s sége l ve ze té sé ss ze l lő zé sje l lem z i . [48 73 2 68 ] 4 . 990, - 6 . 990, OZP ro7 Mfé r f ifu tó c ipő Könn yű ,k i vá lóanc s i l lap í tófu tó c ipő ,fe l ső ré s ze k én ye lme sé slé leg ző me shs z in te t iku spane lekk e l . O r tho l i teta lpbe té t .[3 6 20 9 93 ] 9 . 990, - D r ySho r tfé r f iso r t D r i -F ITan yagánakk ö s zönhe tően k i vá lóanlé leg z ik .[48 10 14 6 ] Ideá l isv ise le t fu tásho z , f i tnes zhe zés te rem spo r tokho z is . 4 . 990, - 6 . 990, - Ge lIka ia7fé r f ifu tó c ipő Lé leg ző me shan yag ,GELc s i l lap í tá s ,AHARta lp te chno lóg ia ,s t rapab í rógum ita lp .[3 6 2 200 7 ] 14 . 990 , - fé r f i nő i Re vo lu t ion3nő ifu tó c ipő Kén ye lme s ,neu t rá l i sc ipő ,lég zé sak t í vfe l ső ré s s ze l , k i vá lóc s i l lap í tá s .[3 63 1340 ] 12 . 990 , - 17 . 990 , - GT20005fé r f ié snő ifu tó c ipő S tab i lfu tó c ipő ,aF lu idR idek ö zép ta lpk i vá lók om fo r to t , aGe le lemekped igop t imá l i sc s i l lap í tá s tn yú j tanak . D ynam i c -Duoma xtáma s z tá s . [3 6 20 94 6 ][3 6308 7 9 ] 42 . 990, - 29 . 990, -

Fé r f is zabad idő ruha P i t chT eamfo c i labda K la s s z iku ss zabad idő ruha , mű s zá la san yagbó l .[44 200 28 ] Mé re t :5 .[ 1 20 14 10 ] 6 . 990, - 14 . 990 , - 3 .4 90, - M i lanog ye rek / fe lnő t tspo r t zokn i Pamu tzokn i ,e la s z tánta r ta lomma l , kü lönbö ző mode l lek . [48 93 23 1 ] Ba ck2Bnő i s zabad idő ruha Ka r c sú s í to t ts zabá s . [44 104 2 2 ] FORCEspo r t tá ska 1 . 990 , - 16 . 990 , - Kü lönbö ző mé re tekbenkapha tó .[ 108048 6 ] 3 . 990 , M :60×2 6×30cm :4 . 990 , L :68×3 2×3 7cm : 5 . 990 , S :45×20×24cm : C la s s i cI Ig ye rekte remé s mű fü ve sfo c i c ipő Puha ,s t rapab í ró műbő rfe l ső ré s zeop t imá l i sk om fo r to tb i z to s í t . A zin teg rá l tEVAk ö zép ta lpideá l i sc s i l lap í tá s tn yú j t . [35833 9 2 ][35 93 2 95 ] 5 . 990, - Fe lnő t t mé re tekben i skapha tó . [35853 7 9 ][35 95 2 64 ] 6 . 990, - 9 . 990, - MÁRKÁSFELNŐTTFOC IC IPŐK M INDEN K IFUTÓ MODELL 50% KEDVEZMÉNNYEL !* *A z50%ked ve zmén y ta ze rede t iá rbó lb i z tos í t juk .Foc ic ipőak c iónka zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő .Legkö ze lebb ifoc ic ipőak c ió tk íná lóü z le te ink :INTERSPORTBudaö r s ,DunaP la za , Ma rke tCen t ra lFe r iheg y .

Ad i vaf i tne s sfe l ső AD r yP lu ste chno lóg iánakk ö s zönhe tőenremeklé leg zőé s k i vá lóned ve s sége l ve ze té s itu la jdon ságokka lrende lk e z ik . [40 9 70 98 ] 3 .4 90, - 6 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL S ta r tupnő if i tne s z c ipő Könn yűé sruga lma s Me shfe l ső ré s z ,k i tűnően tapadógum ita lp .[3 6 6 24 63 ] 6 . 990, - 1 1 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Nő if i tne s znad rág AD r yP lu ste chno lóg iának k ö s zönhe tőenremek ned ve s sége l ve ze té sé sak t í v lé leg zé sje l lem z i .S z t re c c s an yagbó l .[404 14 68 ] Ma t chhupó ló Pamu tan yagbó l .[4 13 704 9 ] 6 . 990, - 8 . 990, - 8 .6 90, - 4 .4 90, TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL F lexAppea l2 .0nő if i tne s z c ipő A i rCoo led memó r iahabo sta lpbe té t ,puhafe l ső ré s z , ba rá zdá l tta lp .[3 6 6 2 2 6 6 ] 16 . 990 , - Fé r f is zabad idő c ipő V á s zonfe l ső ré s z .[34 68353 ] 14 . 990 , - M i ragefé r f iso r t 100%Po l ié s z te r ,z sebekk e l .[4 1 143 60 ] 5 . 990, - 7 . 990, -

S logan /E s sen t ia lfé r f i /nő ipó ló S i l ve rR idgefé r f iou tdoo rnad rág 4 . 990, - 24 . 990, - Puha ,k én ye lme s , k e ve r ts zá la san yagbó l . [588305 7 ][588 6 1 95 ] Lé leg zőan yagbó l ,UV50nap véde lemme l . [584 1 158 ] 12 . 990 , - Le c ip zá ro zha tó é sso r tk én ti s ho rdha tó Ex ten tI Ifé r f ié snő ikapu cn i sso f t she l ld z sek i Könn yű ,lé leg ződ z sek i ,ideá l i stú rákho z , k i rándu lá sho z .S zé lá l lóé sv í z lepe rge tőan yagbó l . [5 6 9 6 1 63 ][5 68 6 60 7 ] 24 . 990, - 34 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL F rodofe lnő t tou tdoo rc ipő V í zá l ló ,lé leg zőS ympa te x memb ránna l , V ib ramta lp .[34 20 74 2 ] 29 . 990, - 14 . 990 , TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL MDRunne r g ye reks zabad idő c ipő Me shé sbő rk omb iná c ió jú fe l ső ré s z ,k ö zép ta lparuga lma s é sk én ye lme s .[34 650 28 ] fe lnő t t 1 1 . 990 , - Redwood3fé r f iou tdoo rc ipő [34 68 108 ] 29 . 990, - Fe lnő t t mé re tekben i skapha tó . 16 . 990 , - K i rándu lá s ra ,vag yvá ro s isé tá rak i vá lóana lka lma s .Con tag r ip kü l sőta lpé sO r tho l i tebe té taho s s zú tá vúk én ye lemé r t .[34 20845 ] 19 . 990 , - IMÁDOKTÚRÁZN I . M INTTE . 19 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL

K IEMELTAKC IÓSAJÁNLATOK ÉRVÉNYES20 18 .04 .12ÉS22 .KÖZÖTT PC25 . 10pu l zu smé rőó ra 4pu l zu sfunk c ió ,6időfunk c ió , ka ló r iafe lha s zná lá s ,he t i /ha v i ada tö s s zeg zé s ,5n ye l v ,v í zá l ló . [ 15 1000 6 ] 9 . 990, - 23 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Nő i / fé r f ipamu tpó lók Kü lönbö ző m in ták .[ 68 2803 6 ][ 68 180 6 9 ] 2 . 990, Kawafe lnő t ts t randpapu c s 4 . 990, - M i c roGEngagefé r f ifu tó c ipő Sem lege sfu tó c ipő ,u t ca ifu tóknak .E lő fo rmá zo t t4D M i c ro -Gta lpbe té t , lé leg ző Me shfe l ső ré s z ,ho s s zan ta r tós tab i l i tá s .[3 6 20 28 2 ] 9 . 990, - 18 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL A l lee ,1 1 1 7Budapes t ,Ok tóbe r23 .u .8– 10 ,Te l . :06( 1 )209 ‑9099 ,N y i t vata r tás :H–S z :10 .00–2 1 .00 , V :10 .00– 19 .00Budaö rs , aK ika me l le t t ,K in i zs iu tca5 /a ,2040  Budaö rs ,Te l . :  06(23 )428 ‑68 1 , N y i t vata r tás : H–P :  10 .00–20 .00 ,S z :  9 .30–20 .00 ,V :  9 .30– 19 .00Deb recen ,S top Shop ,403 1 Deb recen ,K isha tá rú t1 ,Te l . :06(52 ) 530 ‑503 ,N y i t vata r tás : H–P :   10 .00– 19 .30 ,S z :  9 .30–20 .00 , V :  10 .00– 18 .00Duna P laza ,1 138  Budapes t ,Vác iú t1 78 ,Te l . :06( 1 ) 238 ‑0530, N y i t vata r tás : H–SZ :   10 .00–20 .00 ,V :10 .00– 19 .00Fe r ihegy , Ma rke tCen t ra l ,2220Vecsés ,Főú t246–248 ,T e l . : 06(29 )55 7 ‑63 1 ,N y i t vata r tás :H–S z :   10 .00–20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 Győ r ,Cs ipkeg yá r iú t1 1 ,Duna Cen te r ,Te l. :  06(96 )524 ‑ 735 ,N y i t vata r tás : H–P :10 .00– 19 .00 ,S z :  9 .00–20 .00 ,V :10 .00– 18 .00 Kaposvá r–Co rsoÜ z le thá z ,Ach imAnd rásu .4 . ,Te l . :  82 /5 1 1‑ 4 12 ,N y i t vata r tás : H–P :   10 .00– 19 .00 , S z :  9 .00– 19 .30 ,V :  10 .00– 16 .30Kesz the ly–A lphapa rk ,8360  Kes z the l y ,F rech M ik lósu .2–4‑ Te l . :  06‑ 83 /5 10–602 ,N y i t vata r tás : H– S z :   10 .00–19 .00 ,V :   10 .00– 18 .00Nagykan izsa–Pa rkCen te r , 8800  Nag ykan i zsa , Récse iu  26–28 .‑Te l . :  06‑ 93 /5 16‑ 2 72 ,N y i t vata r tás :H–S z :  10 .00–19 .00 , V :   10 .00– 18 .00Ny í regyháza–S topShop, 4400N y í reg yhá za ,Pa zon y iú t39 /A ,Te l . :   06‑ 42 /500–542 , N y i t vata r tás : H–P :10 .00– 19 .30 ,S z :  9 .00– 19 .30 ,V :10 .00– 18 .00Szomba the ly‑S zomba the l y Cen te r ,9 700  S zomba the l y ,V ik tó r iau .12 . ,Te l . :  06‑ 94 /505‑ 242 ,N y i t vata r tás :H–S z :   10 .00–19 .00 , V :  10 .00– 18 .00 Veszp rém–S top  Shop , 8200  Ves zp rém , Te l . :  06‑ 88 / 789‑ 239 ,N y i t vata r tás : H–P :  9 .30– 19 .30 ,S z :  9 .00– 19 .30 ,V :  9 .30– 18 .00Za laege rszeg–Pa rk  Cen te r ,8900  Za laege rs zeg , Á tkö tő ú t  2 . , Te l . :   06‑ 92 /533‑ 105 , N y i t va ta r tás : H–Sz :  10 .00–19 .00 ,V :  10 .00– 18 .00 . É r vén ye s2018 .04 .12 -22 .k ö zö t t , i l l .ak é s z le teke r e jé ig .E lő f o r du lha t ,hog yeg ye s mé r e teka zak c ió ste rmék ekbő lagondo san meg te r ve ze t tk é s z le te l lené r ea z ak c ió idő ta r tamaa la t te l f og ynak .S zá l l í tá s ik é sé sbő le r edőe se t lege sá ruh ián y e se ténhe l ye t te s í tőte rmék r ő lgondo sk odunk .An yom ta tá s ih ibák é r té sa zá r r a l k ap c so la to sté vedé sek é r tnemvá l la lunkf e le lő s sége t .Apap í rm inő ségé tő l függőene lő f o r du lha ts z íne l té r é s .Á r a inkf o r in tbané r tendőké sta r ta lma z záka z á l ta láno sf o r ga lm iadó t .C sakhá z ta r tá s i menn y i sége ts zo lgá lunkk i . *K e r ékpá ra ján la tunka zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő .Legk ö ze lebb i k e r ékpá rk íná la t ta lr ende lk e zőá ruhá za ink :INTERSPORTBudaö r s ,DunaP la za , Ma rk e tCen t r a lF e r iheg y . in te r spo r t .hu SO2018_ IS‑ HU_FB_12Ap r18 C sú s zá sb i z to sta lp ,ana tóm ia ik ik ép zé s . [384 75 15 ]

    Megosztás