Érvényes 2018.08.09-19. között, ill. a készletek erejéig. SALE férfi Aqualette férfi strandpapucs Kényelmes talpkialakítás, stabil tartás. [3847204] 4.990,- női Férfi/női pamut póló Különböző színekben, különböző mintákkal. [6828036] [6817133] 2.990,- Széles kínálat – Márkás termékek – Remek akciók – Igazi szaktanácsadás – intersport.hu

VÁLOGASSÉSVAR IÁLD KEDVEDREAKÜLÖNÁLLÓ B IK IN IRÉSZEKET ! •KÜLÖNBÖZŐDES IGN •B /C /DKOSÁRMÉRETEK F a sh ionLounge fe l fú jha tós t randma t ra c • 3 .4 90, - T e rhe lhe tő ség :90kg , Mé re t :188×7 1cm .[ 180500 7 ] 1 . 990 , -FT-TÓL 1 . 990 , - Ju s t i cefé r f ifü rdőnad rág G yo r sans zá radó m i c ro fa se ran yagbó l , há ló s ,be l sőnad rágga l .[54 9 18 9 2 ] Bea chCupb ik in i G yo r sans zá radó ,kü lönö senruga lma s an yag ,á l l í tha tópán tok .[535 233 7 ] 7 . 990, - 9 . 990, - Má rká sfü rdő sho r tok Z sebekk e l ,há ló sbe l sőnad rágga l . [54 9 1 1 9 2 ][54 9 104 6 ] 4 . 990, - Keng ye rekfü rdő so r t G yo r sans zá radó m i c ro fa se ran yagbó l , há ló sbe l sőnad rágga l ,z sebekk e l . Mé re tek :1 28– 1 7 6[5480333 ] 1 . 990 , - 5 . 190, - Hub s te r s t rand tö rö lk ö ző 70×140cm ,pamu t an yag .[554008 7 ] 4 . 990, -

Fé r f is t randpapu c s Kén ye lme sbe l sőta lpk ik ép zé s ,s tab i lta r tá s , c sú s zá smen te skü l sőta lp .[384 74 6 6 ] 4 . 990, - 6 . 990, - Nő is t randpapu c s[3846002 ] 4 . 990, - 9 . 990, - SALE Fé r f i /nő itangapapu c s Fé r f i /nő itangapapu c s 3 . 990, - 2 . 990, - Puhaé sk om fo r to sv i se le t ,spo r to sfo rmá va l , eg y s ze rűvona lakka l .[384 7 6 6 2 ][38458 95 ] Ana tóm ia ita lpk ik ép zé s ,k om fo r to sv i se le t . [384 7 7 18 ][3845 75 7 ] nő i fé r f i Amph ib iofé r f i /nő iou tdoo rc ipő T o ranő is t randpapu c s Könn yű mu l t i funk c ioná l i sou tdoo rc ipő ,jó ls ze l lő ző fe l ső ré s s ze l , me l ys zá ra zé sned ve sk ö rü lmén yek k ö zö t ti sjó l megá l l jaahe l yé t .[34 2040 2 ][34 105 7 2 ] Kén ye lme sta lpk ik ép zé s , s tab i lta r tá s , c sú s zá smen te sta lp . [3845 740 ] 6 . 990, - 2 . 990, - F reak yg ye reks t rand c ipő C sú s zá sgá t lóta lp ,e rgonóm ia ita lpbe té t . [3830 1 1 2 ][38300 94 ] 1 . 990 , - TÁS IÁRUSÍ K P ikn ikv í zha t lantaka ró 150×180cm .[ 24 7000 9 ] 3 . 990, - Ö s s zeha j tha tó , p rak t ikusho rdo zó fü l le l SALE W o r ldCup20 18 fé r f is t randpapu c s Ana tóm ia ita lpk ia lak í tá s , s tab i lta r tá s .[384 78 63 ] 2 . 990, - 1,77kg Bo raPopUps t rand sá to r Eg y mo zdu la t ta lfe lá l l í tha tó !V édanap tó l , as zé l tő lé sa zUVsugá r zá s tó l .[ 208300 7 ] 7 . 990, - in te r spo r t .hu

FORCEspo r t tá ska 3rek e s ze s ,c ip zá ra sk ia lak í tá s .[ 108048 6 ] 3 . 990 , M :60×2 6×30cm :4 . 990 , L :68×3 2×3 7cm : 5 . 990 , S :45×20×24cm : Do yafé r f ipó ló Rö v idu j jú ,ga l lé ro spó ló . [ 68 93 2 95 ] 6 . 990, - E s sen t ia lnő ipó ló KÜLÖNBÖZŐ MÁRKÁS FÉRF IÉSNŐ I PÓLÓK A ze l lenő r zö t tb io fa rm ró l s zá rma zóo rgan iku spamu t bő r re lé r in tk e z vek e l leme s tap in tá s tb i z to s í t .[588 6 1 95 ] 3 . 990, - LogoT ee /Badgefé r f ipó ló Kö rn yakú ,pamu tan yagbó l . [4 13 6 2 7 6 ] Na than /Ga s conpó ló Könn yű ,jó ls ze l lő ző , s t rapab í róan yagbó l . [4 13 7 2 2 7 ] 1 . 990 , - E L A S 4 . 990, - 7 .4 90, - nő i A IR MAXFULLR Ifé r f i / WF lexT ra ine r8nő is zabad idő c ipő Lé leg ző Me sh fe l ső ré s z ,A i r Ma x e lemekasa rokná l ,ag re s s z í vgum i ta lp . [3 6 64344 ][3 6 6 25 18 ] H yb r idJo y r idefe lnő t ts zabad idő c ipő K la s s z iku s ,m inő ség is zabad idő c ipők én ye lme s ta lppa l ,ak t í vans ze l lő zőfe l ső ré s s ze l .[34 6 64 65 ] 9 . 990, - 23. 990 , - 14 . 990 , TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL fé r f i

nő i A i rZoomPega su s35fé r f i /nő ifu tó c ipő Könn yűé slé leg ző me shan yagbó lk é s zü l t . AD ynam i cF i tte chno lóg iánakk ö s zönhe tően k i vá lóani l le s zk ed ik ,aZoomA i re lemekped ig remekü lc s i l lap í tanak .[3 6 2 1 2 14 ][3 63 1 18 1 ] 29 . 990, - fé r f i nő i fé r f i RESPONSETEE fé r f i /nő i mu l t i spo r tpó ló Co sm i c2 Wnő ifu tó c ipő A zA i r -Me shfe l ső ré s ztök é le te ss ze l lő zé s t , aC loud foamk ö zép ta lpped igk i vá lóc s i l lap í tá s t é sk om fo r té r zé s tb i z to s í t .[3 630048 ] 14 . 990 , - Ke ve r tan yagbó l ,k ö rn yakka l , remekü ls ze l lő z iké ss zá ra zonta r t .[45 24485 ][45 2 2503 ] BON ITO /BON ITA fé r f i /nő i mu l t i spo r tpó ló 5 . 990, - AD r yP lu sE cote chno lóg iának k ö s zönhe tően ,ate s te ted zé sso rán i sk e l leme sens zá ra zanta r t ja . [45 2 1045 ][45 24 9 68 ] 9 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL 2 . 990, - nő i GT10006fé r f i /nő ifu tó c ipő Que s ta rR idefé r f ifu tó c ipő Könn yü ,k í vá lóans ze l lö zö ,neu t rá l i su t ca i fu tó c ipö ,C loud foamk ö zép ta lppa l .[3 6 205 6 1 ] Spe c iá l i s ,remekü ls ze l lő ző me shfe l ső ré s z , lá tha tóGELe lemek ,Duoma xtáma s z tá s , SpEVAk ö zép ta lp .Kö zepe sé sho s s zabbtá v ra a ján lo t t .[3 6 2 200 2 ][3 63 200 2 ] 24 . 990, - 36 . 990, - 14 . 990 , - fé r f i TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL W a veIn sp i refé r f ifu tó c ipő AM i zuno W a vete chno lóg iának k ö s zönhe tőentök é le te ss tab i l i tá s é sc s i l lap í tá sje l lem z i .[3 6 2 1 18 1 ] 1 9 . 990 , - 4 9 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Lég ytö r zs vásá r lónk1pe r ca la t t ésé l ve zda zonna la ze lőn ye i t ! in te r spo r t .hu

KERESD ISKOLAKEZDESI AKCIOS AJANLATAINKAT ARUHAZAINKBAN! Gascon fiú póló Puha keverék anyagból készült, tornaórára, edzéshez tökéletes választás. Méretek: 116–176 [4121081] 1.990,- Garland fiú sort Kényelmes, rugalmas anyagból. Méretek: 116–176 [4101116] 2.490,- Márkás gyerek pólók 100 % pamut anyagból, környakkal. Méretek: 128–164 [6800483] 2.990,- CORE18 gyerek sort Méretek: 116–164 [4870085] 2.990,Felnőtt modellként is kapható David fiú póló 100 % pamut, kényelmes viselet tornaórára, edzésre. Méretek: 128–164 [4120447] Ameli lányka sort [4871316] Felnött modellként is kapható 2.490,- 3.990,- 990,- Kényelmes, rugalmas anyagból. Méretek: 116–176 [4001101]

tépő zá ras F lexAd van tage2 .0f iú / lán yspo r t c ipő L i teRa ce rg ye reks zabad idő c ipő Fo r taG ymg ye rekte rem c ipő 12 . 990 , - 1 1 . 990 , - 12 . 990 , - A zA i rCoo led Memo r yFoamta lpbe té tgondo sk od ik ak én ye lem rő l .Su l iba ,u t cá ratök é le te s . Mé re tek :35–3 9[34 6503 2 ][34 65 6 23 ] FELNŐTT MODELL Lé leg ző me shfe l ső ré s zak i vá lós ze l lő zé sé r t , C loud foamk ö zép ta lpped igaremekc s i l lap í tá sé r t . Mé re tek :3 6–40[34 65 7 7 1 ] Lé leg zőfe l ső ré s s ze lé sjó lc s i l lap í tóE coO r tho l i te ta lppa le l lá to t tspo r t c ipő .35 -ö s mé re t igtépő zá ra s . Mé re tek :28–35[3 6 7 2 133 ] 9 . 990, - 36 -o s mé re t tő lfű ző sk i v i te lbenkapha tó Mé re tek :3 6–40[3 6 7 2 10 7 ] tépő zá ras 1 1 . 990 , - BEHAJTHATÓ SAROKRÉSZ C la s s i cI Ig ye rekte rem i c ipő Puha ,s t rapab í ró műbő rfe l ső ré s zeop t imá l i s k om fo r to t ,a zin teg rá l tEVAk ö zép ta lpped igideá l i s c s i l lap í tá s tb i z to s í t . Mé re tek :28–3 9[35833 9 2 ] 5 . 990, - 8 .690, - Road runne rg ye rekfu tó c ipő Könn yű ,ruga lma sc ipő ,lé leg zőfe l ső ré s zk ia lak í tá s sa l . Mé re tek :35–3 9[3 640 143 ] , Mé re tek :28–44[3 640 144 ] Fe lnő t t mode l lkén t i skapha tó 4 . 990, - 6 . 990, - 8 .690, - 9 . 990, - AJÁNDÉK TOLL TARTÓVAL Oh ioJ r .g ye rekou tdoo rc ipő Könn yens ze l lő ző ,s zandá lk én ti sha s zná lha tó mode l l an yá r inapok ra .G ye rek mé re tek :28 -3 6[3400 14 2 ] 3 . 990, - Pe r fo rman ce to rna z sák [ 10 90 6 9 9 ] 2 . 990, - 1 . 990 , - E ldo rahá t i z sák Pá rná zo t tvá l lpán t ,s zepa rá l tz sebek .[ 10 9800 7 ] I sk o la tá skak én ti sremekü lfunk c ioná l . 1főrek e s z+1e lő z seb+2o lda l z seb . E rgonóm iku s ,bé le l thá tk ia lak í tá s . [ 10 9 6 7 60 ] 7 .4 90, - 9 . 990, - ELMNTLBKPKhá t i z sák 5 . 990, - Rea c tfo c i labda 5 -ö s mé re t .[ 1 20 1 14 6 ] 6 . 990, - 3 . 990, in te r spo r t .hu

TÁS IÁRUSÍ K SALE Re vo lu t ion4g ye rekfu tó c ipő Ga lax y4nő ifu tó c ipő K i tűnőc s i l lap í tá s té sta r tá s tb i z to s í t .Könn yűé s lé leg ző ,va r rá smen te s me shan yag . Mé re tek :3 6–40 [3 64 234 9 ] Könn yű ,lé leg ző me shan yagbó l .As z in te t iku spane lek s tab i l i zá l jákalába t ,ac loud foamk ö zép ta lpped ig k i vá lóanc s i l lap í t .[3 630 2 78 ] 9 . 990, - 8 . 990, - 13 .490 , - 14 . 990 , - JSYC lubfé r f iso r t Pamu tan yagbó l ,ruga lma sde rék ré s s ze l é sz sebekk e lk é s zü l t .[4 1 14053 ] 5 . 990, - 8 . 990, - ALU KERÉKPÁR V o idCan va sfé r f ivá s zons zabad idő c ipő Kén ye lme s ,d i va to sv i se le tas t rand ra ,u t cá raeg ya rán t . [34 68 2 1 6 ] MX12 "g ye rekke rékpá r 18 . 990 , - 4 9 . 990, - 8 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL É r vén ye s2018 .08 .09 -19 .k ö zö t t , i l l .ak é s z le teke r e jé ig .E lő fo rdu lha t ,hog yeg ye s mé r e teka zak c ió ste rmék ekbő lagondo san meg te r ve ze t t k é s z le te l lené r ea zak c ió idő ta r tamaa la t te l fog ynak .S zá l l í tá s ik é sé sbő le r edőe se t lege sá ruh ián ye se ténhe l ye t te s í tőte rmék r ő l gondo sk odunk .An yom ta tá s ih ibák é r té sa zá r ra lkap c so la to sté vedé sek é r tnemvá l la lunkfe le lő s sége t .Apap í rm inő ségé tő lfüggően e lő fo rdu lha ts z íne l té r é s .Á ra inkfo r in tbané r tendőké sta r ta lma z záka zá l ta láno sfo r ga lm iadó t .C sakhá z ta r tá s i menn y i sége ts zo lgá lunkk i . *Ke r ékpá ra ján la tunka zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő .Legk ö ze lebb ik e r ékpá rk íná la t ta lr ende lk e zőá ruhá za ink : INTERSPORTBudaö r s ,DunaP la za , Ma rk e tCen t ra lF e r iheg y . W I2018_ IS -HU_FB_08Aug18 A l lee ,1 1 1 7Budape s t ,Ok tóbe r23 .u .8– 10 ,T e l . :0 6( 1 )20 9 ‑ 90 9 9 ,N y i t vata r tá s :H–S z :10 .00– 2 1 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00 Budaö r s ,aK ika me l le t t ,K in i z s iu t ca5 /a ,2040  Budaö r s ,T e l. :  0 6( 23 )4 28 ‑ 68 1 ,N y i t vata r tá s : H–P :  10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .30– 20 .00 ,V :  9 .30– 1 9 .00 Deb re cen ,S top Shop ,403 1 Deb r e cen ,K i sha tá rú t1 ,T e l . :0 6(5 2 ) 530 ‑503 ,N y i t vata r tá s : H–P :  10 .00– 1 9 .30 ,S z :  9 .30– 20 .00 , V :  10 .00– 18 .00DunaP la za ,1 138  Budape s t ,V á c iú t1 78 ,T e l . :0 6( 1 ) 238 ‑0530 ,N y i t vata r tá s : H–SZ :  10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00 Fe r iheg y ,Ma rk e tCen t ra l ,2 2 20V e c sé s ,Főú t24 6– 248 ,Te l . :0 6( 2 9 )55 7 ‑ 63 1 ,N y i t vata r tá s : H–S z :  10 .00– 20 .00 ,V :  10 .00– 18 .00 G yő r ,C s ipk eg yá r iú t1 1 , Duna Cen te r ,T e l. :  0 6( 9 6 )5 24 ‑ 735 ,N y i t vata r tá s : H–P :10 .00– 1 9 .00 ,S z :  9 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 18 .00 Kapo s vá r–Co r so Ü z le thá z ,A ch imAnd rá su .4 . ,T e l . :  8 2 /5 1 1‑ 4 1 2 ,N y i t vata r tá s : H–P :  10 .00– 1 9 .00 ,S z :  9 .00– 1 9 .30 ,V :  10 .00– 1 6 .30 Ke s z the l y–A lphapa rk ,83 60  Ke s z the l y ,F r e ch M ik ló su .2–4 ,T e l . :  0 6‑ 83 /5 10– 60 2 ,N y i t vata r tá s : H– S z :  9 .00–20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 Nag ykan i z sa–Pa rkCen te r ,8800  Nag ykan i z sa ,Ré c se iu   2 6– 28 . ,T e l . :   0 6‑ 93 /5 1 6 ‑ 2 7 2 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 S zomba the l y‑S zomba the l y Cen te r ,9 700  S zomba the l y ,V ik tó r iau .1 2 . ,T e l . :  0 6 ‑ 94 /505 ‑ 24 2 ,N y i t vata r tá s :H–S z :  10 .00–1 9 .00 , V :  10 .00– 18 .00 Ve s zp rém–S top  Shop ,8 200  V e s zp r ém ,T e l . :  0 6‑ 88 / 78 9‑ 23 9 ,N y i t vata r tá s : H–S z :  9 .00– 20 .00 ,V :  9 .00– 18 .00 Za laege r s zeg–Pa rk  Cen te r ,8 900  Za laege r s zeg ,Á tk ö tőú t  2 . ,T e l . :  0 6‑ 9 2 /533 ‑ 105 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 O lda lk e rékk e lé sk on t ra fékk e lfe l s ze re l ve .[ 1 9 10 2 9 1 ] 29 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL in te r spo r t .hu

    Megosztás