Érvényes 2018.07.05-15. között, ill. a készletek erejéig. SALE Anatomica női tangapapucs Kényelmes talpkialakítás, stabil tartás. [3845757] 2.990,- Férfi fürdősort Gyorsan száradó Microfaser anyagból. Zsebek, hálós belső nadrág. [5492075] 4.990,- Széles kínálat – Márkás termékek – Remek akciók – Igazi szaktanácsadás – intersport.hu

TÁS IÁRUSÍ K SALE BV1500s t rand röp labda S z in te t iku sbő rbő lk é s zü l t ,lág y tap in tá sú ,k önn yű já ták tu la jdon ságokka l rende lk e z ik .[ 1 2 1 1 1 1 9 ] CSÚSZÁSMENTES FELÜLET 3 . 990, - ÜLÉSTÁMASZTÉK Zeph i rs zno rke ls ze t t S tandUpPadd leSe t Ke zdőkneké shobb ybú vá roknak . An t ia l le rgéné sfo rma ta r tós i l f le x an yagbó l .[ 1 6050 25 ] Könn yenfe l fú jha tó ,s tab i l ,dup la fa la sSUP ,c sú s zá smen te s fe lü le t te l .Eg y s ze rűenk o rmán yo zha tó ,ideá l i svá la s z tá s v i z itú rák ran yugod tv í zenvag yk i shu l lám zá sná l , k e zdőks zámá rai s .T a r to zék ok :ka jak o zá sho z i sá ta lak í tha tóe ve ző lapá t ,láb ta r tóé s ü lé s táma s z ték ,pumpan yomá smé rő ve l , ta r tó z sák ,ja v í tók é s z le t . Mé re tek :305×84×1 2 cm . te rhe lhe tő ség1 10kg . [ 1 73 2035 ] 1 7 4 . 990 , - 1 1 9 . 990 , - 5 . 990, - 7 . 990, - KAJAKOZÁSHOZ ISÁTALAK ÍTHATÓLAPÁT TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Lég ytö r zs vásá r lónk 1pe r ca la t tésé l ve zd a zonna la ze lőn ye i t ! Fe l fú jha tóhá ló sv í z i ma t ra c Há ló s ,v í zá te r s z tőa l jak én ye lme slebegé s t b i z to s í tav í zen .[ 1800054 ] 2 . 990, - 3 . 990, - KÜLÖNBÖZŐ SZ ÍNEKBEN

LongBea ch fé r f ifü rdőnad rág Könn yens zá radó an yagbó l ,o lda l z sebekk e l , á l l í tha tóde rékbő ségge l . [54 9 1530 ] 12 . 990 , - 8 . 990, Ba s i cIn s t in c tfé r f ifü rdő so r t Z sebekk e l ,há ló sbe l sőnad rágga l .[54 9 1 1 9 2 ] 5 . 990, - INFI I Ifé r f ifü rdőnad rág G yo r sans zá radó ,k ló rá l ló ,rendk í vü lruga lma s INF IN ITEXDR IVEan yagbó l .[54330 64 ] 5 . 990, - Kenfé r f iú s zó so r t RedondoBea ch B -Cupb ik in i G yo r sans zá radó , kü lönö senruga lma s an yag ,á l l í tha tópán tok . [535 233 7 ] 2 1 . 990, - 1 1 . 990 , - G yo r sans zá radó m i c ro fa se ran yagbó l , há ló sbe l sőnad rágga l . Kü lönbö zős z ínekben . [54 9 20 93 ] 6 . 990, - D rom nő iú s zód re s s z 2 . 990, - K ló rá l ló ,rendk í vü l ruga lma s Ma x -F i t an yag .[53 10088 ] 9 . 990, - 7 . 990, - C logfe lnő t tpapu c s [384 7 6 9 2 ] 6 . 990, - 13 . 990 , - K IEMEL TAKC IÓ TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL nő i Bea chwa lke rfé r f i /nő is t rand c ipő Neop renfe l ső ré s zega ran tá l tanv í zá l ló váé s ruga lma s sáte s z i .[383 905 1 ] 4 . 990, - 6 .4 90, - Capefé r f itangapapu c s Kén ye lme sta lpk ik ép zé s ,u t ca ié sv í zpa r t i v i se le t reeg ya rán ta ján l juk .[384 7335 ] 5 . 990, - Made ranő i / fé r f i s t randpapu c s 1 . 990 , in te r spo r t .hu KÜLÖNBÖZŐ MODELLEK fé r f i

Zeph i rg ye reks zno rke ls ze t t An t ia l le rgéné sfo rma ta r tós i l f le x an yagbó lk é s zü l t .[ 1 605035 ] 4 . 990, - 6 . 990, - TÁS IÁRUSÍ K SALE F5g ye reku s zon y Ruga lma s , k önn yűan yagbó l . Mé re tek :28–35[ 1 6 2008 1 ] 3 . 990, - Fe lnő t t mé re tben i skapha tó . 4 . 990, - F iúfü rdőnad rág G yo r sans zá radó ,ruga lma san yagbó l . Mé re tek :1 1 6– 1 64[54 243 6 9 ] 2 . 990, - 4 .4 90, - T o r ia /T o ro th y lán ykab ik in i Kü lönbö ző mode l lek . Mé re tek :1 28– 1 7 6[5340 68 6 ][5340 688 ] 3 .4 90, - A t ta cke r to l la ské s z le t F reak yg ye reks t rand c ipő B igF rogg ye rekpapu c s 1 . 990 , - C sú s zá smen te sta lp ,sa rokpán t . Mé re tek :28–3 6[3843408 ] 2k önn yűa cé lü tő ve l é s2to l la s labdá va l p rak t iku sho rdo zó tá skában .[ 145 2000 ] 4 .4 90, - 6 . 990, - C sú s zá sgá t lóta lp ,e rgonóm ia ita lpbe té t . Mé re tek :2 2–35[3830 1 1 2 ][38300 94 ] 2 . 990, - 4 . 990, -

130 205 Monodome3kupo la sá to r Könn yűs ze rk e ze ténekk ö s zönhe tően g yo r sanfe lá l l í tha tó ,remeks ze l lő zé s je l lem z i .Ö s s zsú l y2 , 14kg , mé re t :205×185×130cm . [ 20 60 2 63 ] 8 . 990, Co rdou s t rand sá to r UVvéde lem ,eg y s ze rűfe lá l l í tá s , mé re t :180×1 20×1 10cm .[ 208300 9 ] 4 . 990, - 6 . 990, - Más ikhá ló zsákka l ös s ze c ip zá ro zha tó ! CampA c t i ve10 múm iahá ló z sák Mé re t :2 25×8 2cm ,sú l y :1 .3kg,hőmé r sék le t :+ 1 1°C/ + 10°C/ –8°C , bé lé s :T e c lo f tCompa c t .[ 24 15 140 ] 4 . 990, - 6 . 990, - ÁLL ÍTHATÓ HORDOZÓRENDSZER FELSŐZSEB + 1 1°C + 10°C -8°C FŰZŐSRÖGZ ÍTÉS Pe ru55há t i z sák PÁRNÁZOTT VÁLLPÁNTÉS DERÉKÖV 55l i te re s ,e ső védő ve l k ia lak í t va ,fe l ső , a l só -é so lda l z sebek . [ 1040 13 1 ] 24 . 990, - 14 . 990 , - P ikn ikv í zha t lantaka ró Mé re t :150×180cm . [ 24 7000 9 ] 3 . 990, - Ö s s zeha j tha tó , p rak t ikusho rdo zó fü l le l ESŐVÉDŐ TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL VÁZ : H i T en FÉK : a luV fék Ze taC i t yb ike26 " ke rékpá r* V á z :a lu7005P .G . ; vá l tó :2 1sebe s sége s Sh imanoT ou rne y /Sh imanoSL -RS3 6Re vo sh i f t ;fék :T ek t ro83 7A luV fék ; v i l la :H i T en me re v ;á t té te l :Sh imanoFC TY30 1 /Sh imanoFD TY5 10[ 1 90 23 70 ] 89 . 990, - 139 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL VÁLTÓ : 6sebe s sége sSh imano T ou rne y /R e vo sh i f t Su r y20 " MTBg ye rekke rékpá r * Impa c t MTB29 " ke rékpá r* V á z :H i T en ;vá l tó :6sebe s sége sSh imanoT ou rne y /Re vo sh i f t ; fék :a lum ín iumV fék ;v i l la :a cé l ;ha j tóka r :a cé l[ 1 90 73 7 1 ] V á z :a lu7005P .G . ; vá l tó / vá l tóka r :24sebe s sége sSh imanoA ce ra /Sh imanoSL -M3 10Rap id f i reP lu s ; fék :T ek t roHD -M 285h yd r .D i s c ;v i l la :Sun tou rXCT -DSHLO2 9 " ; ha j tóka r / tá r c sa :Sh imanoFC TY50 1 /Sh imanoFD TY 700 .[ 1 9 1 2 9 60 ] 59 . 990, - 199 . 990 , - 39 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL 129 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL *Ke rékpá ra ján la tunka zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő . Legk ö ze lebb ik e rékpá rk íná la t ta lrende lk e zőá ruhá za ink :INTERSPORTBudaö r s ,DunaP la za , Ma rk e tCen t ra lFe r iheg y . in te r spo r t .hu

Ra l f /Rebennafé r f i /nő ifu tópó ló D r yP lu ste chno lóg iá jánkk ö s zönhe tőentök é le te s ned ve s sége l ve ze té s tb i z to s í t .[45 2455 1 ][45 2 2 6 13 ] 2 . 990, - nő i nő i fé r f i Re vo lu t ion4EUfé r f i /nő ifu tó c ipő Kén ye lme s ,neu t rá l i sfu tó c ipő ,lé leg zőfe l ső ré s s ze l , k i vá lóc s i l lap í tá s sa l .[3 6 2 2005 ][3 63 2003 ] 1 1 . 990 , - 16 . 990 , - fé r f i Swe r vefé r f ifu tó c ipő Neu t rá l i sfu tó c ipő ,e l ső so rbanu t ca ifu tóknak a ján l juk .ARUNDRYta lpbé lé s ,apó t ló lago sc s i l lap í tó be té teké saTR I -FLEXta lpte s z iiga zánk om fo r to s sá afu tá s t .[3 6 20 73 1 ] 19 . 990 , - 24 . 990, - A i rZoomPega su s34fé r f i /nő ifu tó c ipő Neu t rá l i sc ipőspe c iá l i sZoomA i rc s i l lap í tá s sa l , D ynam i cF i tte chno lóg iá va latök é le te si l le s zk edé sé r t . [3 6 2 1505 ][3 63 14 63 ] 24 . 990, - 36 . 990, - fé r f i A IRVENT AG IL ITY SZELLŐZŐ RENDSZER F reeRNfé r f i /nő ifu tó c ipő Ag i le12fu tóhá t i z sák A i r ven tAG IL ITYs ze l lő zőrend s ze rahá tré s zen , 1 ,5l i te re sv í z ta r tá l y .Fu tá sho z ,k e rékpá ro zá sho z , tú rá zá sho zeg ya rán ta ján l juk .[3 950 130 ] 19 . 990 , - 29 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL F l yw i rete chno lóg iaé sT r i s ta rkü l ső ta lpa zop t imá l i si l le s zk edé sé r t / ta r tá sé r t , Me shfe l ső ré s zped ig ajós ze l lő zé sé r t . [3 6 2 1 7 9 6 ][3 63 13 9 9 ] 35 . 990, - 22 . 990, TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL nő i

Ca r inanő isho r t Ca r inanő in yá r iso r t . Kü lönbö ző mode l lek . [ 63 1 900 6 ] 5 . 990, Ba s i cnő ipó lósh i r t Gombo sn yakré s z ,ka r c sú s í to t tfa zon .[ 68 9 20 23 ] 3 . 990, - G raph i cnő ipó ló 5 .590, - P iquefé r f ipó ló [4 135 1 2 1 ] 6 . 990, - 9 . 990, - [ 68 1 6 9 74 ] 5 . 990, - 10 . 990 , - SALE BOSFO ILfé r f ipó ló [4 13 6040 ] Ba s i cfé r f ibe rmuda Z sebe sk ia lak í tá s .[ 63 2 1 1 9 6 ] 4 . 990, - 7 . 990, - 8 .690, - Supe r ven tI I Ifé r f itú ra s zandá l [344 2 13 2 ] Sp la shnő itú ra s zandá l 3pon toná l l í tha tótépö zá ra srög z í té s , neop rénpán tokka l .[344 2054 ] G yo r s fű ző s rend s ze r S z ine t t iku s e lemekk e lk omb iná l t te x t i lfe l ső ré s z 6 . 990, - Ku tafé r f itú ra s zandá l Fe l sőré s zek önn yűé ss t rapab í ró .A zEVAbe l sőta lp remekü lc s i l lap í t ,agum ikü l sőta lpped igop t imá l i s ta r tá s tb i z to s í t .[344 2 134 ] 14 . 990 , - 22 . 990, - 34 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Omn i -G r ip™ruga lma s ta lp fe lü le teg y s ze r re b i z to s í tjótapadá s t ned ve sfe lü le tek ené s s zá ra zoneg ya rán t in te r spo r t .hu T e ch l i te™k önn y í te t t k ö zép ta lp ,kü lön lege s k ido lgo zá sajós ze l lő zé s t , g yo r ss zá radá s tga ran tá l

TÁS IÁRUSÍ K SALE W o r ldCup20 18 fé r f is t randpapu c s Ana tóm ia ita lpk ia lak í tá s , s tab i lta r tá s .[384 78 63 ] KÜLÖNBÖZŐ MODELLEK 3 . 990, - B igCa tfo c i labda Ed ző labda . Mé re t :5[ 1 20 1 653 ] 2 . 990, - PC25 . 10pu l zu smé rőó ra 4pu l zu sfunk c ió ,6időfunk c ió ,ka ló r ia fe lha s zná lá s ,he t i /ha v iada tö s s zeg zé s , 5n ye l v ,v í zá l ló .[ 15 1000 6 ] 9 . 990, - 23 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL N v i s ionnő iten i s z c ipő EZKn i tfé r f iso r t Pamu tan yagbó l ,z sebekk e lk é s zü l t ,k én ye lme s , la zav i se le tu t cá ra ,vag ys zabad idő re .[4 1 10340 ] 8 . 990, - 12 . 990 , - A zR -DSTk ö zép ta lpa k én ye lme t ,aDu ra la s tkü l ső ta lpped iga zop t imá l i s c s i l lap í tá s té stapadá s t b i z to s í t ja .[3 7 20 2 13 ] 9 . 990, - 1 9 . 990 , - É r vén ye s2018 .07 .05 -15 .k ö zö t t , i l l .ak é s z le teke r e jé ig .E lő fo rdu lha t ,hog yeg ye s mé r e teka zak c ió ste rmék ekbő lagondo san meg te r ve ze t t k é s z le te l lené r ea zak c ió idő ta r tamaa la t te l fog ynak .S zá l l í tá s ik é sé sbő le r edőe se t lege sá ruh ián ye se ténhe l ye t te s í tőte rmék r ő l gondo sk odunk .An yom ta tá s ih ibák é r té sa zá r ra lkap c so la to sté vedé sek é r tnemvá l la lunkfe le lő s sége t .Apap í rm inő ségé tő lfüggően e lő fo rdu lha ts z íne l té r é s .Á ra inkfo r in tbané r tendőké sta r ta lma z záka zá l ta láno sfo r ga lm iadó t .C sakhá z ta r tá s i menn y i sége ts zo lgá lunkk i . *Ke r ékpá ra ján la tunka zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő .Legk ö ze lebb ik e r ékpá rk íná la t ta lr ende lk e zőá ruhá za ink : INTERSPORTBudaö r s ,DunaP la za , Ma rk e tCen t ra lF e r iheg y . SO2018_ IS -HU_FB_04 Ju l i_A V_MP A l lee ,1 1 1 7Budapes t ,Ok tóbe r23 .u .8– 10 ,T e l . :0 6( 1 )20 9 90 9 9 ,N y i t vata r tás :H–S z :10 .00– 2 1 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00Budaö rs , aK ika me l le t t ,K in i zs iu tca5 /a ,2040  Budaö r s ,T e l. :  0 6( 23 )4 28 68 1 ,N y i t vata r tás : H–P :   10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .30– 20 .00 ,V :  9 .30– 1 9 .00 Deb re cen ,S topShop ,403 1 Deb recen ,K isha tá rú t1 ,T e l . :0 6(5 2 ) 530503 ,N y i t vata r tás : H–P :  10 .00– 1 9 .30 ,S z :  9 .30– 20 .00 , V :   10 .00– 18 .00DunaP la za ,1 138  Budapes t ,Vác iú t1 78 ,T e l . :0 6( 1 ) 238 0530, N y i t vata r tás : H–SZ :   10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00 Fe r ihegy , Ma rk e tCen t ra l ,2 2 20V ec sés ,Főú t24 6– 248 ,T e l . :0 6( 2 9 )55 763 1 ,N y i t vata r tás :H–S z :   10 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 Győ r , Cs ipk eg yá r iú t1 1 , Duna Cen te r ,T e l. :  0 6( 9 6 )5 24 735 ,N y i t vata r tás : H–P :10 .00– 1 9 .00 ,S z :  9 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 18 .00 Kapos vá r–Co r soÜ z le thá z ,Ach imAnd rásu .4 . ,T e l . :  8 2 /5 1 14 1 2 ,N y i t vata r tás : H–P :   10 .00– 1 9 .00 ,S z :  9 .00– 1 9 .30 ,V :   10 .00– 1 6 .30 Kes z the l y–A lphapa rk , 83 60   Kes z the l y ,F rech M ik lós u . 2–4 ,T e l . :  0 683 /5 10– 60 2 ,N y i t vata r tás : H–S z :  10 .00–1 9 .00 , V :  10 .00– 18 .00 Nagykan izsa–Pa rk Cen te r , 8800   Nag ykan i zsa , Récse iu  26– 28 . ,T e l . :  0693 /5 162 7 2 ,N y i t vata r tás : H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00S zomba the l y-S zomba the l yCen te r ,9 700  S zomba the l y ,V ik tó r iau .1 2 . ,T e l . :  0 6 94 /505 24 2 , N y i t vata r tás : H–S z :  10 .00–1 9 .00 ,V :  10 .00– 18 .00Ves zp rém–S top  Shop ,8 200  V es zp rém ,T e l . :  0 688 / 78 923 9 ,N y i t vata r tás : H–S z :  9 .00– 20 .00 ,V :  9 .00– 18 .00 Za laege rs zeg–Pa rk  Cen te r ,8 900  Za laege r s zeg ,Á tkö tőú t  2 . ,T e l . :  0 69 2 /533 105 ,N y i t va ta r tás :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 . in te r spo r t .hu

    Megosztás