É r vén ye s20 18 .0 6 .0 7 1 7 .k ö zö t t ,i l l .ak é s z le teke re jé ig . IMÁDOM ANYARA T. M INTTE . HOMOK INÉHEGEDÜSKR ISZT INA ATEINTERSPORTCSAPA TODBÓL , ÚSZÁSKÖZBENTUDALEG JOBBAN K IKAPCSOLN I . Ca renb ik in i Á l l í tha tón yakpán t , g yo r sans zá radóan yag . [53530 73 ] 14 . 990 , - 7 . 990, TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Du ramoS l idefe lnő t ts t randpapu c s Rendk í vü lk én ye lme sé sp rak t iku ss t randpapu c s . [384 7 705 ] 5 . 990, - SZÉLESK ÍNÁLAT — MÁRKÁSTERMÉKEK — REMEKAKC IÓK — IGAZ ISZAKTANÁCSADÁS

+ 2TF IZETSZ , 3-ATV IHETSZ ! VÁLOGASSÉSVAR IÁLD KEDVEDREAKÜLÖNÁLLÓ B IK IN IRÉSZEKET !* = AJÁNDÉK •KÜLÖNBÖZŐDES IGN •34–46 MÉRET •B /C /DKOSÁRMÉRETEK .490 , -FT-TÓL •3 *3DBKÜLÖNÁLLÓF IREFL Y ,ET IREL ,VAGY MAG IC M . MÁRKÁJÚB IK IN IRÉSZVÁSÁRLÁSAESETÉN ALEGKEDVEZŐBBÁRÚTAJÁNDÉKBAAD JUK ! Me r cu r yg ye rekbú vá rké s z le t Műan yaglen c se ,an t ia l le rgéné s fo rmaá l lóS i l f le x ma s zk .[ 1 6050 15 ] 2 . 990, - Ve r t ifü rdő so r t V o l le yfé r f ifü rdő so r t 8 . 990, - 5 . 990, - Könn yens zá radóana yagbó l ,o lda l z sebekk e l , á l l í tha tóde rékbő ségge l .[54 9 20 9 6 ] 3 . 990, - O lda l z sebekk e l ,á l l í tha tóde rékbő ségge l ,be l ső nad rágga l .[54 9 1 9 93 ] Coqu iL indofé r f ipapu c s Fé r f i /nő is t rand c ipő 4 . 990, - 3 . 990, - C sú s zá sb i z to sta lp ,sa rokpán t . 3 6 -4 2[3845 904 ] ,4 1 -4 7[384 7 78 6 ] Fe lnő t t mé re tekben i skapha tó . Könn yű ,s t rapab í ró ,g yo r sans zá radóv i z ic ipő , c sú s zá sb i z to sta lppa l .[38300 9 1 ] 2 . 990, - Hub s te r s t rand tö rö lk ö ző 70×140cm ,pamu t an yag .[5540087 ] 5 . 990, -

Eg ys ze rűencsakfe lke l ldobn iés as t randsá to r magá tó lkés z reá l l . T o r ia /T o ro th y lán ykab ik in i T ob i /T e v in g ye rekfü rdő so r t 3 . 990, - 3 . 990, - Kü lönbö ző mode l lek , Mé re tek :1 28– 1 7 6[5340 68 6 ] 1,77kg Du ramoS l ide g ye reks t randpapu c s Mé re tek :30–3 9[3843 285 ] 4 . 990, - 90 5 . 990, - Bo raPopUps t rand sá to r TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL 200 90 7 . 990, - 1 1 . 990 , - B igF rogg ye rekpapu c s 200 C sú s zá smen te sta lp , sa rokpán t . Mé re tek :28–3 6[3843408 ] 120 Eg y mo zdu la t ta lfe lá l l í tha tó !V édanap tó l , as zé l tő lé sa zUVsugá r zá s tó l .[ 208300 7 ] 200 2 . 990, - 4 .4 90, - Kü lönbö ző mode l lek , Mé re tek :1 28– 1 7 6[5480583 ]

8 1 0 2 R Á Y N L Á V I FESZT 130 ORFŰ N O G N I H S I F 23. 0– s2 iu jún IVÁL VOLTFESZT . 6–30 s2 iu jún UND BALATONSO s4–8. iu l jú IVÁL IGETFESZT SZ 15. s8– tu z s augu 205 Monodome3kupo la sá to r Könn yűs ze rk e ze ténekk ö s zönhe tően g yo r sanfe lá l l í tha tó ,remeks ze l lő zé s je l lem z i .Ö s s zsú l y2 , 14kg , mé re t :205×185×130cm . [ 20 60 2 63 ] AJÁNDÉK PONCSÓ - 13 . 990 , - 9 . 990, - M INDEN FESZT IVÁL TERMÉKHEZ ! TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Más ikhá ló zsákka l ös s ze c ip zá ro zha tó ! Mé re t :2 25×8 2cm ,sú l y :1 .3kg,hőmé r sék le t :+ 1 1°C/ + 10°C/ –8°C , bé lé s :T e c lo f tCompa c t .[ 24 15 140 ] CampA c t i ve10 múm iahá ló z sák 4 . 990, - 6 . 990, - + 1 1°C + 10°C -8°C P ikn ikv í zha t lan taka ró Mé re t :150×180cm . [ 24 7000 9 ] 4 . 990, Ö s s zeha j tha tó , p rak t ikusho rdo zó fü l le l T ra i lön fe l fú jó ma t ra c Ön fe l fú jók emp ingma t ra c . Mé re t :183×5 1×2 ,5cm , sú l y :8 90g ,bé lé s :Pu reFoam .[ 2453045 ] 5 . 990, - 7 . 990, -

fé r f i nő i UPF30 A c t i veBaboofé r f iou tdoo rso r t AD r yP lu ste chno lóg iának k ö s zönhe tőenk i vá lóans ze l lő z ik é sg yo r sans zá rad .[5 634 25 1 ] 4 . 990, - Ex ten tI Ifé r f i /nő ipó ló Pamu tan yag .[5885 154 ,5888 183 ] 6 . 990, - 9 . 990, - Do yafé r f ipó ló [ 68 93 2 95 ] 7 . 990, - Can va sLow fe lnő t ts zabad idő c ipő Kü lönbö zős z ínekben .[34 60 153 ] 3 . 990, - Bahama snő iou tdoo rs zandá l K i vá lófo rma te r ve zé súc ipő ,ideá l i su ta zá sho z é sm indens zabad idő ste vék en y séghe z . T épő zá ra srög z í té s .[344 1034 ] Speed fo rmS l ing r ide fé r f i   fu tó c ipő Sand spu rRo senő itú ra s zandá l A i rCu sh ionc s i l lap í tá s ite chno lóg ióá jának k ö s zönhe tőenrendk í vü lk én ye lme s . Bő rfe l ső ré s z .[344 105 2 ] Lé leg zőTh readbo rnefe l ső ré s s ze l é sk i tűnőc s i l lap í tá s tb i z to s í tó "Cha rgedCu sh ion ing " k ö zép ta lppa l . [3 6 20 9 6 6 ] 15 . 990 , - 14 . 990 , - 29 . 990, - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL V apo rVen tfé r f itú ra c ipő Omn iG r ipta lp ,T e ch l i tec s i l lap í tá s , k i vá lóans ze l lő zőte x t i lfe l ső ré s z .[34 20855 ] 19 . 990 , - 29 . 990, - 8 . 990, - 13 . 990 , - Lég ytö r zs vásá r lónk1pe r ca la t t ésé l ve zda zonna la ze lőn ye i t !

A20 18 .O ro s zo r s zág i Labda rúgóVBs zu rk o ló i sapká ja–g ye rek mé re tben [4220 159 ] 1 . 990 , - VBMEN ETREND 2018júni us14 t ő ljú l ius15 ig A CSOP ORT O ros zo r s zág ORSZÁG : Szaúd -A ráb ia Eg y ip tom : Eg y ip tom O roszo r s zág Eg y ip tom BCSOPO RT Ma rokkó I rán : Ma rokkó : Po r tugál i a ECSOPO RT Sz e rb ia B ra z í l ia : S vá j c B ra z í l ia : Cos t aR i ca Sze rb ia : Svá j c Sze rb ia : B ra z í l ia S váj c : Cos taR i ca Pon tok 2018 .j ún iu s17 .14 .00 Sz ama ra : : Pe ru ORSZÁG Mex ikó : Dé l -Ko rea Dé l -Ko rea : Mex ikó Német o r s zág Své do r s zág Mex ikó : Své do r s zág : Német o r s zág : Panama : Angl ia Be lg ium : Tuné z ia Ang lia : Panama : Tuné z ia Angl ia : Be lg ium 2018 .jún iu s30 .16 .00 ,Ka zan y : Ccsopor t1.he l ye ze t t 2018.jú l iu s0 2.16 .00 ,S zama r a Fcsopor t2.he l y e zet t : Bcsopo r t1.he l ye ze t t : : Sz enegá l Leng ye lo r s zág : Ko lumb ia Japán : 2018.jú l iu s03 .16 .00 ,S zen tpé te r vá r : Dcsopo r t1 .he l ye ze t t 2018.jú l iu s0 6 .20 .00 ,Ka zan y : : 7 .n yo l caddön tőg yő z tese : 2018 .j úni us24 .17 .00 Jeka ty e r inbu r g : 2018 .jún iu s24 .20 .00 Ka zan y : 2018 .júni u s28 .16 .00 V o lgog rád 2018 .júni u s28 .16 .00 Sz ama ra : Mé re t :1 16– 164 [4240366 ] 2018 .jú l iu s01 .20 .00 ,N y i z sn y i jNo vgo rod 2018.jú l iu s03 .20 .00 ,M os zk va( Szpa r takS t adion ) 2 . 990, - 2018 .jú l iu s07 .16 .00 ,S zama ra 8 .n yo l caddön tőg yő z tese 3 .neg yeddön tőg yő z tese : Gcsopo r t2 .he l ye ze t t 6.n yo l caddön tő g yő z tese ELŐDÖN TŐ Gól oks zám a He l ye zé s Ccsopo rt2 .h el ye ze t t : Hcsopo r t1 . he lye ze t t 2018.jú l iu s10 .20 .00 ,S zen tpé te r vá r 2 . ne gyed dön tőg yő z tese Lengye lo r s zág Pon tok 2018.j úni u s19 .14 .00 S za rans z k 2018 .j úni u s19 Mo .17. s zk va( 00 S zpa rtakS tad ion) 2018.jú l iu s01 .16 .0 0, Mo s zk v a(Lu z sn y ik iS tad io n ) Ecsopor t2.he l ye ze t t NEGYED DÖNTŐ 5 .n yo l caddön tőg yő z tese A20 18 . O ro s zo r s zág i Labda rúgó VBs zu rk o ló ipó ló ja –g ye rek mé re tben : ORSZÁG Japán Sze negá l Ac sopo r t2 .he l y e zet t : 2018 .j ún iu s26.20 .00 Ro s zto v : : : : Fc sopo r t1 .he l y eze t t 2018.jú l iu s06 .16 .0 0,N y i z s n y i jNo vgo rod 1 .nyo l ca ddön tőgyő z t ese : 2018 .júni u s28 .20 .00 S za rans z k : : HCSOPO RT Ko lumb ia Leng ye lo r s zág Japán Sz enegá l Hcsopo r t2 .h e lye ze t t 1 .neg yeddön tőg yő z tese : : 2018 .júni u s24.14 .00 N yi z sn y i jNo vgo rod Ko lumbia 2018 .jú l iu s02 .20.0 0,Ro sz to v : Gcsopo r t1 .hel ye ze t t 2 .n yo l cad dön tőg yő z tese 2018 .j úni u s18 .17. 00 S zo cs i 2018 .j ún ius18 .20 .00 V o lgog rád 2018 .j úni us23 Mo .14 s zk .0 va( Sz pa rtakSta 0 d ion ) 2018 .j ún iu s28 .20 .00 Ka li n yi ng rád Ho r váto r s zág : 2018 .j úni us22 .17 .00 V o lgog rád 2018 .jú n iu s26 .20 .00 Sz en tpé te r vá r Gól oks zám a He l ye zé s 2018 .jún iu s30 .20.0 0,S zo c s i : A cs opor t1 .he l ye ze t t Bcsopo r t2.he l ye ze t t : Pon tok NYOLCA DDÖNTŐ Dcsopo r t2 .he lye ze t t : Ecsopo r t1 .hel y e ze tt A rgen t ína Gó l oks záma He l ye zé s 2018 .júni u s16 .21 .00 Ka li n yi ng rád 2018.j úni u s21 .20 .00 N y i z sn yi jNo vgo rod I z land : : Pon tok 2018 .júni u s16 Mos .15 z .00 k va( Sz pa rtakS tad i on ) : : ORSZÁG Panama : I z l and N igé r ia Ho r vá to r s zág N igé ri a N igé ria GCSOPO RT Tuné z ia : : 2018 .júni u s27 .16 .00 Jeka t ye rin bu rg ORSZÁG : : : 2018 .j ún iu s25 .16 .00 Sz ama ra 2018 .júni u s25.16 .00 V o lgog rád : 2018 .júni u s27 .16 .00 Ka zany DCSOPO RT Ar gen tína Ho r váto r s zág A rgen t ína : I z l and Be lg ium 2018 .júni u s23 .20 .00 Sz o c si : Dél -K o rea : : 2018 .j úni us20 .17 .00 Ro sz to v Gól oks zám a He l y e zés 2018 .j úni us23 .17 .00 Ro sz to v : 2018 .júni u s27 .20 .00 N y i z sn yi jNo vgo rod Pon tok 2018 .j úni u s17 Mo .17. sz kva( 00 Luz sn y i k iS tad ion) 2018 .j ún ius18 .14. 00 N y i z sny i jNo vgo rod : 2018 .júni u s27 Mo .20 sz .00 k va( S zpa r takS tad ion F ran c iao r s zág Aus zt rá l ia S védo r s zág 2018 .júni u s22 .20 .00 Ka li ny i ng rád Pe ru : Gó l oks záma He ly e z é s 2018 .júni u s15 .14 .00 Jeka t ye ri nburg 2018 .j ún iu s19 .20 .00 S zen tpé te r vá r : Dánia : Pon tok 2018 .júni u s14 Mo .17 s zk .00 va(Luz sn y i k iS tad ion ) Dán ia Aus z t rá li a F ran c iao r s zág FCSOPO RT Néme to r s zág : Aus z t rá l ia : 2018 .júni u s25 .20 .00 Ka li ny i ng rád : 2018 .j úni us22 .14 .00 Sz en tpé te rv á r ORSZÁG : : Dán ia : Gól oks zám a He l ye zé s 2018 .j ún ius17 .20 .00 Ro sz to v CCSOPO RT F ran c iao r s zág Pe ru : 2018 .j úni us20 .20. 00 Ka zan y 2018 .j ún iu s25 .20 .00 Sz a ran s zk Ma rokkó ORSZÁG : : 2018 .j ún iu s20 Mos .14 z kva( .00 Luz sn y i k iS tad ion) Span yo lo r s zág : : Gó l oks záma Hel y e z é s 2018 .j úni u s15 .20 .00 S zo c si : I r án I rán : Pon tok 2018 .júni u s15 .17 .00 S zen tpé te r vá r Spanyo lo r s zá g Po r tugá l ia : 2018 .jún iu s25 .16 .00 Sz ama ra 2018 .júni u s25 .16 .00 V o lgog rád Spanyo lo r s zág Cos taR i ca ORSZÁG : Po r tugá l ia : 2018 .j ún iu s20 .17. 00 Ro sz to v : : Hel y e z é s : 2018 .j ún iu s19 .20 .00 S zentpé t e rv á r S zaúd -A ráb ia U rugua y Szaúd -A ráb ia Gól oks z áma 2018 .j ún iu s15 .14 .00 Jeka t ye ri nburg : : Pon tok 2018 .júni u s14 Mo .17 s zk .00 va( Luz sn y i k iS tad ion ) U rugua y O ros zo r s zág U rugua y : 3.n yo l cad döntőgy ő z tese 2018.jú l iu s1 1.20 .00 ,M os zk va(Lu z sn y ik iS tad ion ) 3 .HELYÉ RT 4 . ne gyeddön tőg yő z tese : 2018.j úl iu s0 7.20 . 00 ,S zo c s i 4 .ny o l caddön tőg yő z tese 2018.jú l iu s14 .16 .00 ,S zen tpé te r vá r DÖNTŐ 1 .e lődön tőves z tese 2 .e lődön tőves z tese : 2018 .jú l ius15 .17 .00 , Mo s zk va(Lu z sn y ik iS tad ion ) 1 .elődö n tőg yő z tese 2 .e lődön tőg yő ztese LETÖLTHETŐ VB MENETREND AZINTERSPORT .HU -N ! S zu rk o ló ilabda Mé re tek :m in ié s5[ 1 20 1 98 2 ] 990, - T e l s ta rT opG l ide r fo c i labda A20 18 .O ro s zo r s zág iLabda rúgóVBh i va ta lo s 1 20 1444 ] labdá jánakde s ign jában . Mé re t :5[ 4 . 990, - 7 .4 90, - KÜLÖNBÖZŐ MODELLEK Huk iLau Longboa rd G ye rekpó ló / so r t Kü lönbö ző mode l lek . Mé re tek :1 28 1 64[4 1 2 1030 ][48000 25 ] 2 . 990, - Ke rékmé re t :70×50 mm ; k e rékk emén y ség :78A ; c sapág y :ABEC 7 ;7ré teg kanada ijuha r .[ 15 7 2 683 ] 9 . 990, - De l iaJ r .g ye rektú ra s zandá l S t rapab í ró , mege rő s í te t to r rré s z ,g yo r s fű ző rend s ze r re l . Mé re tek :30 -35[344003 9 ] 9 . 990, -

AJÁNLA TOKA KUPONFÜZETBŐL T ö l t sdlete l je skupon fü ze tünk e t má ju s24 .é sjún iu s10 .k ö zö t ta  www . in te r spo r t .huró lvag yvágd k iakuponoka tas zó ró lapbó lé sé l jak ed ve zmén yekk e l ! KUPON KUPON A c t i veT eefé r f i mu l t i spo r tpó ló A20 18 .O ro s zo r s zág iLabda rúgó VBs zu rk o ló ilabdá ja Mé re t :5[ 1 20 2 1 6 1 ][ 1 20 2008 ] Fu tásho z ,f i tnes zhe z ,tú rá zásho zeg ya rán ta ján l juk . Könn yenésg yo rsans zá radó ,remekü llé leg ző an yagbó l .[4 13 70 78 ] 5 . 1 90, - 9 . 990, - Be vá l tha tóbá rme l y ik mag ya r o r s zág iINTERSPORTá ruhá zban .S zemé l yenk én tc sakeg yda rabkuponvá l tha tóbe . Má s ak c iókka l ,k ed ve zmén yekk e lnemvonha tóö s s ze ,k é s zpén z r enemvá l tha tó .Akupon fü ze tle tö l the tőé sk in yom ta tha tó awww . in te r spo r t .hu r ó l .A zak c ióé r vén yes sége :20 18 .05 .24 .–06 .10 . Be vá l tha tóbá rme l y ik mag ya r o r s zág i INTERSPORTá ruhá zban .S zemé l yenk én tc sakeg yda rabkuponvá l tha tóbe . Má s ak c iókka l ,k ed ve zmén yekk e lnemvonha tóö s s ze ,k é s zpén z r enemvá l tha tó .Akupon fü ze tle tö l the tőé sk in yom ta tha tó awww . in te r spo r t .hu r ó l .A zak c ióé r vén yes sége :20 18 .05 .24 .–06 .10 . 3 .4 90, - KUPON KUPON GT10006fé r f i /nő ifu tó c ipő Ga lax y4 Wnő ifu tó c ipő K i tűnőc s i l lap í tá s ,spe c iá l i s me sh fe l ső ré s z ,lá tha tóGELe lemek , Duoma xtáma s z tá s . [3 6 2 200 2 ][3 63 200 2 ] 24 . 990, - 36 . 990, - 4 . 990, - nő i fé r f i Be vá l tha tóbá rme l y ik mag ya r o r s zág iINTERSPORTá ruhá zban .S zemé l yenk én tc sakeg yda rabkuponvá l tha tóbe . Má s ak c iókka l ,k ed ve zmén yekk e lnemvonha tóö s s ze ,k é s zpén z r enemvá l tha tó .Akupon fü ze tle tö l the tőé sk in yom ta tha tó awww . in te r spo r t .hu r ó l .A zak c ióé r vén yes sége :20 18 .05 .24 .–06 .10 . KUPON Könn yűfu tó -é sed ző c ipőlé leg ző me shan yagbó l ,as z in te t iku spane lek s tab i l i zá l jákalába t ,ac loud foamk ö zép ta lp ped igk i vá lóanc s i l lap í t .[3 630 2 78 ] 9 . 990, - 14 . 990 , - Be vá l tha tóbá rme l y ik mag ya r o r s zág i INTERSPORTá ruhá zban .S zemé l yenk én tc sakeg yda rabkuponvá l tha tóbe . Má s ak c iókka l ,k ed ve zmén yekk e lnemvonha tóö s s ze ,k é s zpén z r enemvá l tha tó .Akupon fü ze tle tö l the tőé sk in yom ta tha tó zak c ióé r vén yes sége :20 18 .05 .24 .–06 .10 . awww . in te r spo r t .hu r ó l .A KUPON Ba s i cLogofé r f i /nő ipó lók T ran sa tfé r f ipó ló 7 . 990, - 13 . 990 , - 100%pamu t ,kü lönbö zös z ínekben . [58850 1 1 ][5888 14 9 ] 3 . 990, - Be vá l tha tóbá rme l y ik mag ya r o r s zág iINTERSPORTá ruhá zban .S zemé l yenk én tc sakeg yda rabkuponvá l tha tóbe . Má s ak c iókka l ,k ed ve zmén yekk e lnemvonha tóö s s ze ,k é s zpén z r enemvá l tha tó .Akupon fü ze tle tö l the tőé sk in yom ta tha tó awww . in te r spo r t .hu r ó l .A zak c ióé r vén yes sége :20 18 .05 .24 .–06 .10 . KUPON Sa l tF lagF 1 fé r f is zabad idő c ipő 100%pamu t ,kü lönbö zö s z ínekben .[ 68 9403 6 ] 8 . 990, - Be vá l tha tóbá rme l y ik mag ya r o r s zág i INTERSPORTá ruhá zban .S zemé l yenk én tc sakeg yda rabkuponvá l tha tóbe . Má s ak c iókka l ,k ed ve zmén yekk e lnemvonha tóö s s ze ,k é s zpén z r enemvá l tha tó .Akupon fü ze tle tö l the tőé sk in yom ta tha tó awww . in te r spo r t .hu r ó l .A zak c ióé r vén yes sége :20 18 .05 .24 .–06 .10 . KUPON Amph ib iofé r f i /nő iou tdoo rc ipő V i to r lá sde s ignih le t teu t ca i s zabad idő c ipő ,so r tho z , fa rme rhe ztök é le te sv i se le t .[34 683 60 ] Könn yű mu l t i funk c ioná l i sou tdoo r c ipő ,jó ls ze l lő zőfe l ső ré s s ze l , me l ys zá ra zé sned ve sk ö rü lmén yek k ö zö t ti sjó l megá l l jaahe l yé t . [34 2040 2 ][34 105 7 2 ] 1 9 . 990 , - 13 . 990 , - 14 . 990 , - Be vá l tha tóbá rme l y ik mag ya r o r s zág iINTERSPORTá ruhá zban .S zemé l yenk én tc sakeg yda rabkuponvá l tha tóbe . Má s ak c iókka l ,k ed ve zmén yekk e lnemvonha tóö s s ze ,k é s zpén z r enemvá l tha tó .Akupon fü ze tle tö l the tőé sk in yom ta tha tó awww . in te r spo r t .hu r ó l .A zak c ióé r vén yes sége :20 18 .05 .24 .–06 .10 . 7 . 990, - nő i fé r f i Be vá l tha tóbá rme l y ik mag ya r o r s zág i INTERSPORTá ruhá zban .S zemé l yenk én tc sakeg yda rabkuponvá l tha tóbe . Má s ak c iókka l ,k ed ve zmén yekk e lnemvonha tóö s s ze ,k é s zpén z r enemvá l tha tó .Akupon fü ze tle tö l the tőé sk in yom ta tha tó zak c ióé r vén yes sége :20 18 .05 .24 .–06 .10 . awww . in te r spo r t .hu r ó l .A

YOUTHFOOTBALLFEST IVAL www . you th foo tba l l fes t i va l .o rg K IEMELTAKC IÓSAJÁNLATOK ÉRVÉNYES20 18 .06 .07ÉS17 .KÖZÖTT T ou r ingComp28 "fé r f it rekk ingke rékpá r* V á z :a lu7005P .G . ;vá l tó :2 1sebe s sége sSh imanoA l tu s /Sh imanoST -EF4 1Ea s yF i re ; fék :T ek t ro83 7a luV fék ;v i l la :Sun tou rCR 7VA ;á t té te l :Sh imanoFC TY30 1 / Sh imanoFD TY5 10[ 1 90 1550 ] 99 . 990, - 159 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL Nő i / fé r f ipamu tpó lók Kü lönbö ző m in ták .[ 68 2803 6 ][ 68 180 6 9 ] 2 . 990, - Ex ze l len tfé r f ic i t yb ike* V á z :A lu60 6 1 ;vá l tó :7sebe s sége sSh imanoA l tu s /Sh imanoRe vo sh i f t ; fék ek :T ek t roV fék ;Sh imanoag yd inamó .[ 1 90 104 2 ] Fé r f i /nő is t randpapu c s [384 7 7 18 ][3845 684 ] 2 . 990, - A l lee ,1 1 1 7Budapes t ,Ok tóbe r23 .u .8– 10 ,Te l . :06( 1 )209 ‑9099 ,N y i t vata r tás :H–S z :10 .00–2 1 .00 , V :10 .00– 19 .00Budaö rs , aK ika me l le t t ,K in i zs iu tca5 /a ,2040  Budaö rs ,Te l . :  06(23 )428 ‑68 1 , N y i t vata r tás : H–P :  10 .00–20 .00 ,S z :  9 .30–20 .00 ,V :  9 .30– 19 .00Deb recen ,S top Shop ,403 1 Deb recen ,K isha tá rú t1 ,Te l . :06(52 ) 530 ‑503 ,N y i t vata r tás : H–P :   10 .00– 19 .30 ,S z :  9 .30–20 .00 , V :  10 .00– 18 .00Duna P laza ,1 138  Budapes t ,Vác iú t1 78 ,Te l . :06( 1 ) 238 ‑0530, N y i t vata r tás : H–SZ :   10 .00–20 .00 ,V :10 .00– 19 .00Fe r ihegy , Ma rke tCen t ra l ,2220Vecsés ,Főú t246–248 ,T e l . : 06(29 )55 7 ‑63 1 ,N y i t vata r tás :H–S z :   10 .00–20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 Győ r ,Cs ipkeg yá r iú t1 1 ,Duna Cen te r ,Te l. :  06(96 )524 ‑ 735 ,N y i t vata r tás : H–P :10 .00– 19 .00 ,S z :  9 .00–20 .00 ,V :10 .00– 18 .00 Kaposvá r–Co rsoÜ z le thá z ,Ach imAnd rásu .4 . ,Te l . :  82 /5 1 1‑ 4 12 ,N y i t vata r tás : H–P :   10 .00– 19 .00 , S z :  9 .00– 19 .30 ,V :  10 .00– 16 .30Kesz the ly–A lphapa rk ,8360  Kes z the l y ,F rech M ik lósu .2–4‑ Te l . :  06‑ 83 /5 10–602 ,N y i t vata r tás : H– S z :   10 .00–19 .00 ,V :   10 .00– 18 .00Nagykan izsa–Pa rkCen te r , 8800  Nag ykan i zsa , Récse iu  26–28 .‑Te l . :  06‑ 93 /5 16‑ 2 72 ,N y i t vata r tás :H–S z :  10 .00–19 .00 , V :   10 .00– 18 .00Ny í regyháza–S topShop, 4400N y í reg yhá za ,Pa zon y iú t39 /A ,Te l . :   06‑ 42 /500–542 , N y i t vata r tás : H–P :10 .00– 19 .30 ,S z :  9 .00– 19 .30 ,V :10 .00– 18 .00Szomba the ly‑S zomba the l y Cen te r ,9 700  S zomba the l y ,V ik tó r iau .12 . ,Te l . :  06‑ 94 /505‑ 242 ,N y i t vata r tás :H–S z :   10 .00–19 .00 , V :  10 .00– 18 .00 Veszp rém–S top  Shop , 8200  Ves zp rém , Te l . :  06‑ 88 / 789‑ 239 ,N y i t vata r tás : H–P :  9 .30– 19 .30 ,S z :  9 .00– 19 .30 ,V :  9 .30– 18 .00Za laege rszeg–Pa rk  Cen te r ,8900  Za laege rs zeg , Á tkö tő ú t  2 . , Te l . :   06‑ 92 /533‑ 105 , N y i t va ta r tás : H–Sz :  10 .00–19 .00 ,V :  10 .00– 18 .00 . 129 . 990 , - 199 . 990 , - TÖRZSVÁSÁRLÓ IKÁRTYÁVAL É r vén ye s2018 .06 .07 -17 .k ö zö t t , i l l .ak é s z le teke r e jé ig .E lő f o r du lha t ,hog yeg ye s mé r e teka zak c ió ste rmék ekbő lagondo san meg te r ve ze t tk é s z le te l lené r ea z ak c ió idő ta r tamaa la t te l f og ynak .S zá l l í tá s ik é sé sbő le r edőe se t lege sá ruh ián y e se ténhe l ye t te s í tőte rmék r ő lgondo sk odunk .An yom ta tá s ih ibák é r té sa zá r r a l k ap c so la to sté vedé sek é r tnemvá l la lunkf e le lő s sége t .Apap í rm inő ségé tő l függőene lő f o r du lha ts z íne l té r é s .Á r a inkf o r in tbané r tendőké sta r ta lma z záka z á l ta láno sf o r ga lm iadó t .C sakhá z ta r tá s i menn y i sége ts zo lgá lunkk i . *K e r ékpá ra ján la tunka zA l leeINTERSPORT -banneme lé rhe tő .Legk ö ze lebb i k e r ékpá rk íná la t ta lr ende lk e zőá ruhá za ink :INTERSPORTBudaö r s ,DunaP la za , Ma rk e tCen t r a lF e r iheg y . in te r spo r t .hu SO2018_ IS‑ HU_FB_07 Jun i18 KÜLÖNBÖZŐ MODELLEK

    Megosztás