É r vén ye s20 18 .0 2 .08 18 .k ö zö t t ,i l l .ak é s z le teke re jé ig IMÁDOMA K IÁRUS ÍTÁS T . M INT  TE . BÁNFA IEN IKŐ , ATEINTERSPORTCSAPATODBÓL , AL IGVÁR JA , HOGY Ú JABBK IÁRUS ÍTÁSKEZDŐD JÖN ! SALE !% SALE ! K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁ % % % Má rká sfe lnő t t buk ó s i sak ok A zInmo ldte chno lóg iának k ö s zönhe tőenk önn yűé s k én ye lme sv i se le t ,le vehe tő fü l védőkk e lé sk i vehe tő , mo sha tóbe l sősapká va l . Á l l í tha tós ze l lő zőc sa to rnák . [0844 1 20 ][0845 158 ] , ló l zá í v ző leg ,lé ló l lá zé s csak csak , 990 . 9 1 SnowT imeA l ixd z sek i % A zAQUABASE memb ránnakk ö s zönhe tően s zé lá l lóé slé leg ző .Hege s z te t tva r rá sok , hó fogóé sle vehe tőkapu cn i .[85 10443 ] , 990 . 15 SZÉLESK ÍNÁLAT — MÁRKÁSTERMÉKEK — REMEKAKC IÓK — IGAZ ISZAKTANÁCSADÁS

% SALE !% % % SALE ! K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS! % % % csak , 990 . 1 De lme ts íma s zk csak t t lye -he , .990 42 , 990 . 24 Ca th ynő ikapu cn i ss íd z sek i E legán sé sk önn yű ,v í zá l ló ,s zé lá l ló ,lé leg zős íkabá t kü lönbö zőté l ispo r tokho z ,f i xkapu cn i va l , mű s ző rme bé lé s se l . Mé re tek :34 -38[85 104 60 ] Kü lönö senh ideg ,s ze le sidőben tök é le te sv i se le tabuk ó s i saka la t t . [ 7030 1 2 2 ] , 990 . 29 Y ao /Y eomn ifé r f i /nő ité l id z sek i S zé lá l ló ,v í zá l ló ,hege s z te t tva r ra tok ,rög z í te t thó fogó , c ip zá ra shá ló ss ze l lő zőakabá tk é to lda lán . [83 2050 9 ][83 105 78 ] Po lá rg ye reksapka Kü lönbö ző mode l lek , kü lönbö zős z ínek . [ 700 1 653 ,   700 1 654 ] l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T t t lye -he , .990 139 , 990 . 79 G s taadJKTfé r f ikapu cn i ss íd z sek i V í zá l ló ,s zé lá l ló ,s z t re c c san yag ,hege s z te t tva r ra tok , le vehe tőkapu cn ié shó fogó ,imp regná l tkü l sőfe lü le t , me legTh in su la tebé lé s se l . [85 2 10 9 6 ] csak % , 90 4 % csak , 990 . 9 2 Leg yentö r z s vá sá r lónk1  pe r c a la t tésé l ve z zea zonna la ze lőn ye i t! Gea r yfe lnő t ts íke s z t yű AGORE -TEX® te chno lóg iánakk ö s zönhe tőenv í zá l lóé s s zé lá l ló , mege rő s í te t tten yé rré s s ze l .[ 7 1 2 10 2 2 ]

! SALE! KIÁRUSÍTÁS! SALE! KIÁRUSÍTÁS! SALE! KIÁRUSÍTÁS! SALE! KIÁRUSÍTÁS! SALE! KIÁRUSÍTÁS! Progressor 800 Allmountain síléc A sebességet kedvelő, bátor stílust követő, haladó szintű síelőknek ajánljuk. Kiváló élfogás, famagos konstrukció. [0120629] [0310412] Szettben sí + kötés csak 99.990,- % B-Kid gyerek bukósisak Tökéletes design, forma és az Inmold konstrukció biztosítja a biztonságot a gyermekek számára. Kivehető és mosható bélés, kiváló szellőzés, megerősített fülvédő. [0840066] % 20.9 90,- hely ett 12.990,- Alessia női alpin síléc Tip Rocker kialakításának és jó hibatűrő-képességének köszönhetően optimális síléc a hobbi és élménysíelők számára. Fa magja jó peremtartásról gondoskodik. [0110502] Magic II felnőtt síszemüveg Szettben Allround síszemüveg dupla lencsével és oldalsó szellőzéssel. 100% UV-védelem. [0863488] sí + kötés csak 49.990,- % % % cs ak 49.990,Advant Edge 85X uniszex sícipő Kényelmes sícipő a szélesebb lábfejjel rendelkezők számára is. Head Fit bélés, EasyEntry funkció, az állítható 4D Power csatok optimális komfortot és kiváló erőátadást garantálnak. [3020331] [3010277] % t 9.990,- helyet 5.990,- % 24 .9 90,- hely ett 16.990,- cs ak 2.990,- Flow Rec férfi hoki korcsolya Performance funkcionális zokni Soft cipő műanyag héjjal, előformázott EVA talpkiképzéssel, kiváló élvezetéssel, hobbi korisok számára. [3371055] Minőségi anyagból készült, a Silverfresh System felhasználásával. [7260029] 3

% SAL % % SALE ! K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS! l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T t t e y l e h , 0 9 9 . 37 , 990 . 9 1 t t lye -he , .990 9 , 990 . 5 Cho cog ye rekpo lá rfe l ső Puha , me legpo lá rfe l ső , me l yaD r yP lu s te chno lóg iánakk ö s zönhe tőeng yo r san s zá rad .[58540 78 ] Swa cke tFZfé r f i kapu cn i sfe l ső Aswea te ré sad z sek i k e ve rék e ,s zé lá l ló ,é s tök é le te senlé leg ző ,u l t ra k önn yűan yagbó l ,hő -é s ned ve s ség s zabá l yo zó chno lóg iá va l Co ldGea r® te k é s zü l t .[44 63 153 ] Má rkásfe lnő t tpó lók G ye rekpó ló Kü lönbö zős z íneké s mode l lek .[4 1 203 7 7 ] csak , 990 . 2 csak , 990 . 3 csak , 990 . 2 csak Tu r ing ye rek s zabad időnad rág Puha ,pamu t me leg í tőnad rág . Ideá l i sed zé s re ,to rnaó rá ra vag yas zabad idő re . [44 9 1 1 7 2 ] 4 , 990 . 7 Ma ine M idv í zá l lóg ye rektú ra c ipő A zAQUAMAX memb ránnakk ö s zönhe tőens zá ra zon ta r t ,g yo r s fű ző sé stépó zá ra svá l to za tbani s .[34 90 10 1 ] % csak , 990 . 18 V o joH ikeLownő i / fé r f itú ra c ipő Könn yűou tdoo rc ipőlé leg zőfe l ső ré s s ze l . [34 205 7 6 ]

% ALE ! !SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS! % % % 3in 1 % l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T t t e y l e h , .990 20 , 990 . 9 Geo rge townnő i / fé r f ih yb r idd z sek i D i va to s ,vagán y meg je lené sa zen yhébbté l ié sa h idegebbta va s z inapok ra .[5 6 90 2 1 1 ][5 680 2 2 7 ] csak , 990 . 6 1 A c t i veT e rangnő i / fé r f i3 in 1ou tdoo rd z sek i A zAQUAMAXP ro memb ránnakk ö s zönhe tőenv í zá l lóé ss zé lá l ló d z sek i ,k i c ip zá ro zha tóé skü löni sho rdha tópo lá rfe l ső ve l .Le vehe tő kapu cn i va l ,á l l í tha tóc suk lóbő ségge l .[5 6 9 1030 ][5 68 103 1 ] % csak , 990 . 9 Ma ine M idAQBnő i / fé r f itú ra c ipő A zAQUABASE memb ránnakk ö s zönhe tőenv í zá l lóé s lé leg ző .[34 70544 ][34805 1 7 ] % v í zá l ló lé leg ző s zé lá l ló A zAquama x memb rána c ipőnekv í zha t lan ságo t b i z to s í t ,alába tk e l leme sen s zá ra zonta r t ja . % % csak csak , 990 . 18 R idgepa s sBo l tfé r f itú ra c ipő Könn yű ,v í zá l lótú ra c ipő ,lé leg zőfe l ső ré s s ze l ,k i vá lóan tapadóou tdoo rta lppa l .[34 20 1 14 ] , 990 . 9 Lu c y /Luka snő i / fé r f iso f t she l ld z sek i Könn yű ,e la s z t iku sso f t she l lan yagbó l , me l ylé leg ző , v í z -é ss zé lá l ló .Le vehe tőkapu cn i va lé sfén y v i s s za ve rő e lemekk e lajobblá tha tó ságé rdek ében . [5 685 24 6 ][5 6 95 2 74 ] 5

SA csak , 990 . 3 % % S to rmté l isapka T é l i ,k in t ispo r to lá sho z , fő legfu tá sho za ján l juk .[4 153 2 2 1 ] SALE ! K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS! Made l ine /Magnu snő i / fé r f ifu tód z sek i AD r yP lu ste chno lóg iánakk ö s zönhe tőentök é le te s ned ve s sége l ve ze té s t ,g yo r ss zá radá s té sk om fo r to s v i se le te tb i z to s í t . [453 14 60 ][453 2404 ] Nő ilegg ing ACha rgedCo t ton® an yagö s s ze té te l , maga s fokúk én ye lme t b i z to s í tspo r to lá sk ö zben . [40408 13 ] csak t t lye -he , .990 13 , 990 . 5 ADRY -PLUS® te chno lóg iá va l e l lá to t truhá za t ma x imá l i s k én ye lme t b i z to s í tak t í vspo r to lá sk ö zben i s .Akü lön lege san yaga mo zgá s k ö zbenk e le tk e ze t t i z zad ságo t ate s t rő lg yo r sanfe l s z í v jaé s e lpá ro log ta t ja ,e zá l ta laruhá za t s zá ra z ma rad . , 990 . 4 Spo r t s t y leC rewnő ipó ló Ap ihek önn yű ,inno va t í v Th readbo rnean yagtök é le te s ned ve s sége l ve ze té s té s k om fo r té r ze te tb i z to s í t spo r to lá sk ö zben .[40 9 235 6 ] csak , 990 . 8 % % t t lye -he , .990 9 , 990 . 5 Pa lan i /Padd ing tonnő i / fé r f ifu tónad rág AD r yP lu ste chno lóg iánakk ö s zönhe tőenjó ls ze l lő z ik , aned ve s sége tped igg yo r sane l ve ze t i .Fén y v i s s za ve rő e lemekk e l ,há tu lk i sz sebbe l .[45 1335 1 ][45 15385 ] l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T t t e ly -he , .990 46 , 990 . 24 K i l iwaGTXfé r f ite repfu tó c ipő AGORE -TEX® memb ránnakk ö s zönhe tőenv í zá l ló , m indente repené sm indenidő já rá s ik ö rü lmén yk ö zö t t ha s zná lha tó .Atapadá s taCon t rag r ipta lpb i z to s í t ja . [3 6 208 6 9 ] l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T t t e ly -he , .990 34 , 990 . 24 GT1000nő i / fé r f ifu tó c ipő Eg yk la s s z iku sfu tó c ipő ,k i vá lóc s i l lap í tá s sa lé s3M fén y v i s s za ve rő mo t í vumokka l .Kö zép-é sho s s zú tá v ra ja va so l juk .[3 6 2 200 2 ][3 63 200 2 ]

% ALE ! t t lye -he , .790 9 , 990 . 5 L inea rPe r fo rman ceG raph i cspo r t tá ska [ 1080 203 ] !SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS!SALE !K IÁRUS ÍTÁS! t t lye -he , .990 8 , 990 . 5 D r yT op mu l t i spo r t fé r f ipó ló Fe s z te len mo zgá s t é stök é le te s ned ve s sége l ve ze té s t b i z to s í t .Ideá l i s v i se le tfu tá sho z , f i tne s zhe zé seg yéb ( te rem ) spo r tokho zi s . [48 73 2 68 ] % Fé r f ipamu tso r t 100%pamu tso r t ,k én ye lme s s zabá s sa l ,s zabá l yo zha tóde rékka l . [4 1 14053 ] t t lye -he , .990 6 , 990 . 4 T en t rofé r f i /nő i s zabad idő ruha Komp re s s z ió sspo r t zokn i Kén ye lme sv i se le t ,s t rapab í ró an yagbó l-eg yk la s s z iku sa z Ad ida s tó l .[44 200 7 1 ][44 104 2 2 ] K ia lak í tá sánakk ö s zönhe tően ja v í t jaavé rk e r ingé s té stöbb o x igén tju t ta ta zi zom za tba . [45 6 2083 ] csak , 990 . 2 csak , 990 . 14 t t lye -he , .990 4 , 990 . 2 B igCa tfo c i labda Ed ző labda . Mé re t :5[ 1 20 1 653 ] Má rkásfe lnő t tfo c i c ipők csak S l ideFee tnő is t randpapu c s Ideá l i svá la s z tá su s zodába ,s zaunába , we l lne s she z .C sú s zá smen te sta lp . [3845538 ] csak , 990 . 3 , 990 . 9 csak , 990 . 4 Du ramoS l idefe lnő t ts t randpapu c s U s zoda ,s zauna ,we l lne s s ,spo r tu tán izuhan y zá sk i vá lóvá la s z tá s ![384 7 705 ] 7

20% KEDVEZMÉNY Töltsd le új alkalmazásunkat, regisztrálj és vedd igénybe az üdvözlő üzenet 20%-os kuponját 1 kedvenc termékedre! Mutasd be a kasszánál a letöltésedet és máris érvényesítheted a kedvezményt!* termékek • márkás iók • remek akc ás ktanácsad • igazi sza Lépj be a sportok világába! www.intersport.hu Intersport Outdoor Day Ingyen nevezés! Lépj be a sportok világába! *A kedvezmény a már leárazott, akciós termékekekre nem érvényes, más akciós kedvezményekkel nem összevonható. Life One 24 cross kerékpár* Alu váz, 24 sebesség, Shimano Acera/ Shimano ST-EF51 EZ-Fire, Tektro V-fék, Suntour NEX villa. [1906009] ával Törzsvásárlói kárty ett 169.990,- hely 129.990,- Power Shaper edzőkészülék Hatékony és egyszerű eszköz a has, láb és fenék edzésére. Az LCD computer a következőket méri: idő, kcal, ismétlések száma. Méret: 120 × 70 × 54 cm. Max. terhelhetőség: 100 kg. [1236237] et 29.990,- hely t 19.990,Zeta női MTB kerékpár* Attraktív női kerékpár, kényelmes női nyereggel és megbízható 24 sebességes Shimano váltóval. [1909515] ával Törzsvásárlói kárty ett ly he 0, 139.99 Biztonsági kerékpár készlet A KRESZ által előírt kötelező elemek: ledes első és hátsó lámpa, 4 db fényvisszaverő és egy csengő. [1930290] [1930906] [1932130] 69.990,- cs ak 5.990,Arrow 200 roller PC 3.11 pulzusmérő óra Összecsukható alu roller, nagyméretű kerekekkel. [1571371] Pulzusszám, edzésidő, stopper, idő, EKG-pontosságú mellpánt. Vízhatlan, divatos, utcára is hordható funkciós óra. [1510040] et 19.990,- hely t 14.990,- Érvényes 2018.02.08-18. között, ill. a készletek erejéig. Előfordulhat, hogy egyes méretek az akciós termékekből a gondosan megtervezett készlet ellenére az akció időtartama alatt elfogynak. Szállítási késésből eredő esetleges áruhiány esetén helyettesítő termékről gondoskodunk. A nyomtatási hibákért és az árral kapcsolatos tévedésekért nem vállalunk felelősséget. A papír minőségétől függően előfordulhat színeltérés. Áraink forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót. Csak háztartási mennyiséget szolgálunk ki. *A termék az Allee INTERSPORT-ban nem kapható. ával Törzsvásárlói kárty t et 13.990,- hely 5.990,- www.intersport.hu SO2018_IS-HU_FB_08Feb Allee, 1117 Budapest, Október 23. u. 8–10, Tel.: 06 (1) 209-9099, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–21.00, V: 10.00–19.00 Budaörs, a Kika mellett, Kinizsi utca 5/a, 2040  Budaörs, Tel.:  06 (23) 428-681, Nyitva tartás: H–P:  10.00–20.00, Sz:  9.30–20.00, V:  9.30–19.00 Debrecen, Stop Shop, 4031 Debrecen, Kishatár út 1, Tel.: 06 (52) 530-503, Nyitva tartás: H–P:  10.00–19.30, Sz:  9.30–20.00, V:  10.00–18.00 Duna Plaza, 1138  Budapest, Váci út 178, Tel.: 06 (1) 238-0530, Nyitva tartás: H–SZ:  10.00–20.00, V: 10.00–19.00 Ferihegy, Market Central, 2220 Vecsés, Fő út 246–248, Tel.: 06 (29) 557-631, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–20.00, V:  10.00–18.00 Győr, Csipkegyári út 11, Duna Center, Tel.:  06 (96) 524-735, Nyitva tartás: H–P: 10.00–19.00, Sz:  9.00–20.00, V: 10.00–18.00 Kaposvár – Corso Üzletház, Achim András u. 4., Tel.: 82/511-412, Nyitva tartás: H–P: 10.00–19.00, Sz: 9.00–19.30, V: 10.00–16.30 Keszthely – Alphapark, 8360 Keszthely, Frech Miklós u. 2–4 - Tel.: 06-83/510–602, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Nagykanizsa – Park Center, 8800 Nagykanizsa, Récsei u 26–28. - Tel.: 06-93/516-272, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Nyíregyháza – Stop Shop, 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 39/A, Tel.:  06-42/500–542, Nyitva tartás: H–P: 10.00–19.30, Sz:  9.00–19.30, V: 10.00–18.00 Szombathely - Szombathely Center, 9700  Szombathely, Viktória u. 12., Tel.:  06-94/505-242, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00 Veszprém – Stop Shop, 8200 Veszprém, Tel.: 06-88/789-239, Nyitva tartás: H–P: 9.30–19.30, Sz: 9.00–19.30, V: 9.30–18.00 Zalaegerszeg – Park Center, 8900 Zalaegerszeg, Átkötő út 2., Tel.: 06-92/533-105, Nyitva tartás: H–Sz: 10.00–19.00, V: 10.00–18.00.

    Megosztás