A zak c ióé r vén ye s sége :20 1 7 . má ju s10– 2 1 . IMÁDOK K IRÁNDU LN I . M INT  TE . FODORBEÁ TA , AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL fé r f i fé r f i Ch romo someAQX nő i / fé r f i   tú ra c ipő nő i D i va to stú ra c ipők önn yebb tú rák ra ,u ta zá sok ra vag yeg y s ze rűenvá ro s i ha s zná la t ra .G yo r s fű ző rend s ze r re l .V í zá l ló Aquama x memb ránna l é sjós ze l lő zé s se l . [34 1053 2 ,  34 20 73 9 ] l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T k a s c t t e y l e th f , 0 9 9 . 3 2 , 990 . 5 NYERŐÁR T A T A K L E A N C I R E E T T E K1P Y R N E Ó Z ! L S T R I Á A E S Z Á N ! Z T V Ő O S É L K Z E M R É Z Ö Ö A D R E N NT Z Ö Á Z E E Y S J V G Á A L E É G L S Z É O M ző lő l ze ls Jó l ze s rés lső fe

Sp i rá lkábe l zá r 150cmho s s zú ,8mm va s tag ságús tab i l a cé lkábe l .2ku l c c sa l . N ye reg rerög z í the tő . [ 1 935 13 1 ] Re ve l16 MTB   s i sak Ideá l i ss i sakspo r tcé lok raé s b r inga tú rákho z !G yű rű s mé re tbeá l l í tá s ,Inmo ldfe lép í té s , 2 2   s ze l lő zőn y í lá s ,ta r to zék : ro va r védő ,ro s té l y . [ 1 9 7 2 6 2 9 ] 3 . 990 , - t t lye -he , .990 14 , 990 . 9 EN TTB SZE r á z + r pá NYERŐÁR ék r e k ,– 990 . 89 So lu t ion1 .0 MTB27 ,5 " Vá z :A lu60 6 1P .G . ;vá l tó / -ka r :24seb . Sh imanoA l tu s /Sh imanoST TX800EZF i reP lu s ;fékek :T ek t ro83 7A luV fék ; v i l la : Sun tou rM -3030 -AL ;ha j tóka r / tá r c sa : Sh imanoFC -M 13 1 /Sh imanoFD -M 1 90 ; [ 1 90 950 1 ,   1 935 13 1 ] MENETKÉSZ ra rá ékpá r e indenk M t s lé e r ze s ze s s ö z a a z z a m l ta r ta ! t s tá í l l á e b z s é k t e n s me é 129 . 990 , - EN TTB SZE r r+zá pá ék r e k Sun tou rte le s zk ópo sv i l lá va lé s24   sebe s sége sSh imanoA ce ravá l tó va l .Vá z :A lu 7005P .G . ;vá l tó / vá l tóka r :24seb .Sh imanoT ou rne y /Sh imanoST TX800EZF i re ; fék :T ek t ro855A luV fék ;v i l la : Sun tou rNVX -P ;ha j tóka r / tá r c sa : Sun tou rXCC / Sh imanoFD -M 1 9 1 ;[ 1 90 645 2 ,   1 935 13 1 ] 139 . 990 , - EN TTB SZE r r+zá pá ék r e k t t ye l ,–he .980 142 ,– 990 . 79 SpeedC ro s sSX -20 c ro s s  ke rékpá r T ou r ingP ro28 " t rekk ing  ke rékpá r t t ye l ,–he .980 182 ,– 990 . 129 Vá z :a lu7005P .G . ;vá l tó :24seb .Sh imanoA ce ra /Sh imanoST TX800 Ea s yF i re ;fék :T ek t ro83 7A luV fék ;v i l la : Sun tou rCR 7VA ;á t té te l : Sh imanoFC -M 1 7 1 /Sh imanoFD -M 1 9 1 ;[ 1 900385 ,   1 90 1385 ,1 935 13 1 ] 179 . 990 , - , tás í l l á e b s é s é l re ze s e z s s ö z s é k t = mene e k i B f o e m Ho Supe r ven tfé r f iou tdoo rc ipő Bahama snő i /Ja ck sonfé r f i   s zandá l Kén ye lme s ,p rak t iku sn yá r is zandá l ,puha ,ve lú rta lppa l . [344 2 234 ,  344 1034 ] 9 . 990 , - 2 c sak t t ye l ,–he .980 132 N yá r ia stú ra c ipőé ss zandá leg yben ,g yo r san s zá radófe l ső ré s s ze l ,rendk í vü lk én ye lme s T e ch l i teta lpbe té t te l ,c sú s zá smen te sOmn i G r ipta lppa l .[34 20 13 6 ] csak1 9 . 990 , - Bea conhá t i z sák 24   l i te re shá t i z sákahé tk ö znapok ravag y k i sebbtú rák ra .Pá rná zo t thá t ré s s ze l é skü lönbö zőbe l sőrek e s zekk e l , ku la c s ta r tó va l . Mé re t :4 6×30×20cm . [ 10 6 10 7 2 ] csak9 . 990 , -

Boston női/férfi kerékpáros felső Kényelmes szabással, DryPlus technológiával, jó nedvességelvezetést biztosít és a testet szárazon tartja. Hátul kis cipzáras zsebbel. [4306357, 4303457] csak 5.990,- genesisbikes.h u T= INTERSPOR E K HOME OF BI lat széles kíná ácsadás n a t k a z s i z iga szakszerűolgáltatások szervizsz • • • minős dellek o m ő l y n é g r viz t i e z s s é v e k ég és s t l e r e z s l e égi f ó Lecipzározhat is nt ké rt so és hordható Active Samson női/ férfi lecipzározható outdoor nadrág Pophia női/Polt férfi póló Klasszikus piké póló, különböző színekben. [5885076, 5887141] csak 4.990,- Lélegző anyagból, UV 50 napvédelemmel. Lecipzározható szárral, hogy a melegben praktikus és kényelmesebb legyen. [5631793, 5630717] csak 6.990,- 3 !

fé r f i nő i Gen er a lIn fo rm a tio n DrYPlUS–App ar e l Rebennanő i /Ra l f   f é r f i   f u t óp ó ló DrYP Lu SC LiM A Ter eguLA T i on M o i s t u r en w i c k i n gf a b r i ck e e p sy o ud ryan d D i va to sm in tá va la ze l e j é , D r y P l u s c om f o r t a b l ed u ri n ga c t i v i t y . te chno lóg iá va l , me l ya zi z zad ságg yo r s e l ve ze té sé tga ran tá l jaé sate s te t s zá ra zonta r t ja .[45 2455 1 ,  45 2 2 7 10 ] csak2 . 990 , - AD r yP luste chno lóg ia aned ves sége tg yo r san e l ve ze t iésates te t s zá ra zonta r t ja . Penkanő i /M y cu s   fé r f i   fu tó so r t Rö v idfu tó so r t ,fén y v i s s za ve rőbe té tekk e l Dr Y4 P L u SW eA TH e r P ro T0 e C T i on é sk i shá t sóz sebbe l . [ 5 1 2 15 8 ,   4 5 2 3 8 9 ] csak3 . 990 , - C o a t e df a b ri ck e e p sy o ud ryi nw eta n dc o l d c o n d i ti o n s. fé r f i nő i DrYP Lu SW inDPro Te CT i on F a b ri c c on s t r u ct i onp r o t e c t sy o ua g a i n st w in dan dk e e p sy o uc om f o r t a b l e . fé r f i nő i Ga lax y3nő i / fé r f i   fu tó c ipő Lé leg ző me shfe l ső ré s s ze l ;c loud foamjó lc s i l lap í tó ta lppa lé sasa rok ré s zenk i vá lós tab i l i tá s tn yú j tóF rame te chno lóg iá va l .[3 6 20 75 9 ,  3 6308 7 1 ] csak1 2 . 990 , - fé r f i nő i Down sh i f te rnő i / fé r f i   fu tó c ipő Könn yű ,lé leg ző me shfe l ső ré s s ze lé sjó lc s i l lap í tó Ph y lonta lppa l .[3 6 2 1 255 ,  3 63 1 25 9 ] csak1 4 . 990 , - M i c roGSpeedSw i f t2nő i / fé r f i   fu tó c ipő Könn yűspo r t c ipő ,jó ls ze l lő ző , Me shfe l ső ré s s ze l , EVAk ö z te sbe té t te l ,s t rapab í róta lp fe lép í té s se l . [3 6 2 1 9 15 ,  3 63 15 2 2 ] csak1 9 . 990 , - M R A T O N P R I N T F U T A M O K Y E R M EE K F U T A M OO K V Á L T Ó K J U BB I L E UU MM MARATONFÉL L MA A R A T O NS S P R I N T F U T A M O KG G Y E R M K F U T A M K V Á L T Ó K J U I LE A I O AT TE ES S IK KE ER RE ED DY Y OU UR RS SU UC CCESS E Y AT T ÜN NN NE EP PE ED D YO OU UR RF FE EA AS ST TA EÜ A I O S AT TE ES S IK KE ER RE ED DY Y OU UR RS SU UC CC CE ES S S 2 i i t t t ta ah h e e l l y y e e d d ! !

OZTEEnő ifu tó / mu l t i spo r t  pó ló Könn yű ,jó ls ze l lő zőfu tóvag y mu l t i spo r tpó ló ,C l ima l i te© te chno lóg iá va l ,ame l y op t imá l i si z zad ságe l ve ze té s t é sk én ye lme sv i se le te tb i z to s í t . [45 2 2 9 13 ] T en t roG rphpó ló Maga spamu t ta r ta lomma l ,k én ye lme s k ia lak í tá s sa l ,e lö lnag ym in tá va l .[4 13 6 73 9 ] csak5 . 990 , - 4 . 990 , - 6 . 990 ,–he l ye t t OZnő i  3 /4 -e sfu tónad rág Kén ye lme s ,k önn yűan yagbó lk é s zü l ts zűk s zabá súnő ifu tónad rág ,3 / 4 ­ e ss zá rho s s za l , chno lóg iá va l , me l yjóned ve s ség ­ C l ima l i te© te e l ve ze té s tb i z to s í t .[45 1 7 2 98 ] csak8 . 990 , - OZTEEfé r f ifu tó / mu l t i spo r tpó ló Könn yű ,jó ls ze l lő ző fu tóvag y mu l t i spo r t pó ló ,C l ima l i te© te chno lóg iá va l ,ame l y op t imá l i si z zad ság ­ e l ve ze té s té sk én ye lme s v i se le te tb i z to s í t . [45 24 64 9 ] T ee -Fu tu raI confé r f i  pó ló Kén ye lme spamu tpó lóe lö lnag y N ik em in tá va l .[4 135 153 ,  4 135033 ] N swT eeC rewJd inő i  pó ló csak5 . 990 , - csak4 . 990 , - U l t rak önn yűé spuhapamu tpó ló nő ie sd i zá jnna l .[40 9 70 78 ] csak4 . 990 , - OZSHORTfé r f i   so r t nő i fé r f i Kén ye lme s ,k önn yűfu tó so r t , chno lóg iá va l , C l ima l i te© te me l yha ték on yi z zad ság ­ e l ve ze té s tb i z to s í t .[450 13 20 ] csak5 . 990 , - OG82–C la s s i c nő i / fé r f i   s zabad idő c ipő fé r f i nő i Re t rok ia lak í tá sje l lem z ie z tak la s s z iku s spo r t c ipő t .Puha ,bő r re lk omb iná l t fe l ső ré s s ze l .A i r ­ Coo led Memo r yFoam ta lpbe té t te l .[34 6 2 2 2 7 ,  34 63 93 2 ] 2 1 . 990 ,–he l ye t t 16 . 990 , Go W a lk4S l ip -Onnő i / fé r f i   s zabad idő c ipő Könn yű ,bebú jó ss zabad idő c ipő ,inno va t í v 5GENta lpk ia lak í tá s sa l ,puha ,k én ye lme s , még i ss t rapab í róGoga Ma xta lpbe té t te l . [34 63 933 ,  34 6 2 2 78 ] S tud ioEd i t ionBu s t ie rnő i   spo r tme l l ta r tó Lé leg zőé sjói z zad ságe l ve ze té s tn yú j tóD r yP lu s te chno lóg iá va l ,g yo r sans zá radóan yagbó l . K i vehe tőpuha me l l ta r tóbe té tekk e l .[40 9 144 7 ] 19 . 990 ,–he l ye t t Nő i / fé r f i pamu t   so r t 16 . 990 , - 100%pamu t , k la s s z iku s s zabad idő so r t . [4 1 14053 ,  40 1 2 1 13 ] 017 2 . 990 , - 5 . 190 ,–he l ye t t csak , 990 . 6 NYERŐÁR fé r f i nő i 3

HHLogofé r f i  pó ló Könn yű ,100%pamu t pó ló ,e lö lnag yHH m in tá va l .[ 68 245 9 6 ] t t ye l -he , .990 8 , 990 . 6 M i s s ionfé r f i  pó ló W inxfé r f i   so r t csak5 . 990 , - csak1 0 . 990 , - E lö lm in tá s ,k e rekn yakú , pamu tpó ló .[ 68 25 6 6 7 ] Pamu tso r te la s z tánta r ta lomma l , me l y k én ye lme sv i se le te tb i z to s í t .[ 63 20 9 10 ] fé r f i NYERŐÁR nő i C loud foamQTRa ce r Wnő i / fé r f i   s zabad idő c ipő Fo rmá já tfu tó c ipőkin sp i rá l ták .Apehe l yk önn yű c loud foamta lpbe té trendk í vü lk én ye lme s . [34 6 63 1 2 ,  34 68 18 2 ] E lo yfé r f i   s zabad idő c ipő Beenő i   s zabad idő c ipő Ke l leme sv i se le te tb i z to s í tate x t i lbe l sőneké sagum i ta lpnakk ö s zönhe tően .[34 6 20 18 ] 4 . 990 , - 6 . 990 ,–he l ye t t Kén ye lme svá s zon c ipő ,jó m inő ségűgum i ta lppa l . [34 68 1 6 2 ] 14 . 990 , - 17 . 990 ,–he l ye t t csak5 . 990 , - D r yT opSSA cadem yf iúpó ló Ga s tong ye rek  pó ló csak4 . 990 , - 2 . 990 ,–he l ye t t G yo r sans zá radóan yagbó lD r i -F i t te chno lóg iá va l . Mé re tek :  S–XXL .[48 7 2 1 2 9 ] Kén ye lme spamu t -k e ve rékpó ló ,kü lönbö ző s z ínekben . Mé re tek :   1 28– 1 7 6 .[4 1 2 10 6 9 ] 1 .4 90 , - G ye rekpó ló NKD r ySho r tA cadem yf iú  ed ző so r t Ga spa rdg ye rek   so r t c ak2 .4 90 , 6s csak4 . 990 , - 4 .4 90 ,–he l ye t t Kén ye lme s ,d i va to spó ló ,g yo r sans zá radóan yagbó l . Mé re tek :   1 28– 1 7 6 .[588 90 7 6 ,588 90 7 7 ,588 9084 ,588 908 6 ] Ideá l i sed ző so r t ,g yo r sans zá radó ,jó l s ze l lő zőan yagbó l . Mé re tek :  S–XXL .[48 70043 ] Spo r to sso r tá l l í tha tóde rék ré s s ze l . Mé re tek :  S–XXL .[4 10 1083 ] 2 . 990 , -

Ma rga lanő i  pó ló V ék on ypó ló ,e lö ln yomo t t m in tá va l ,v i s zk ó zé spamu t k e ve rékan yagbó l .[ 68 155 9 7 ] csak5 . 990 , - fé r f i nő i App lenő i / Ba s t ian   fé r f i   so r t D i va to s ,k önn yű , n yá r i mode l lek . [ 63 1 900 2 ,   63 24085 ] csak4 . 990 , - k e r e y G k e k é rm e t tő lhe rhe igte 100kg A r row145ro l le r Ö s s ze c sukha tóro l le r , me l y p rak t iku stá ro lá s tte s zlehe tő vé . Ke rékmé re t :145mm ;c sapág yABEC5 ; kg .[ 15 7 1 2 98 ] te rhe lhe tő ség :100 csak1 1 . 990 , - V apo rg ye rek   tú ra s zandá l Kén ye lme s ,s t rapab í ró ,iga z in yá r is zandá l ,aká rk in t i , aká rben t iv i se le t re .A zu j jré s zen mege rő s í t ve .A g ye rek eks zámá rap rak t iku sg yo r s fű ző ve lrende lk e z ik . Mé re tek :   28–3 6 .[3440 100 ] csak4 . 990 , - Sw i f t yKg ye rek   s zabad idő c ipő D i va to sspo r t c ipők önn yűc loud foamta lpbe té t te l é slé leg ző me shfe l ső ré s s ze l . Mé re tek :  3 2–40 . [34 64 1 9 7 ,  34 64 2 70 ] 9 . 990 , - 13 . 990 ,–he l ye t t Re vo lu t iong ye rek   fu tó c ipő S ze l lő ző Me shfe l ső ré s s ze l ;jó lc s i l lap í tóPh y lon ta lppa l .E la s z t iku sfű ző ve lé stépő zá r ra l . Mé re tek :lán yka3 6–38 ,5 ,f iú3 6–40 .[3 64 2 2 28 ,  3 64 2 2 2 7 ] csak1 1 . 990 , - FFCompG i r l /Bo yá l l í tha tóg ye rek  gö rk o r c so l ya Kén ye lme s ,s tab i lanta r tóg ye rekgö rk o r i ,á l l í tha tó mé re tekk e l .Ke rékmé re t :7 2 / 7 6mm ;C sapág yak : ABEC5 ;k ompo z i ts ín , Mé re tek :2 9–3 2 ;33–3 6 ;3 7–40 . [ 1580 1 63 ,   1580 1 64 ] csak1 4 . 990 , - 7

É P Í T SKA R R I E R T a z I n t e r s p o r t ­ b a n !L á t o g a s s e lk a r r i e r o l d a l u n k r a ! AJÁNLATOKÖNNEK ! Iga z i má rkáké sremekak c ióka zIn te r spo r tban ! A zak c ióé r vén ye s sége :20 1 7 .05 .10 –2 1 . A c t i veT exa snő i / Lo ima   fé r f i mu l t i spo r t  pó ló Lé leg ző ,g yo r sans zá radó pó ló ,UV30+véde lemme l , s zagmen te s sége tb i z to s í tó Po l yg ienete chno lóg iá va l . [5885304 ,  588 2305 ] t t lye -he , .990 2 , 990 . 1 csak Nő i / fé r f i  pó ló Pamu tp ik épó ló ,e la s z tánta r ta lomma l , e lö lk i sh ím ze t tlogo va l .[ 68 9 20 18 ,   68 95004 ] NYERŐÁR , 990 . 4 NYERŐÁR PCTSpeed / T i .   In s t in c t  Compten i s zü tő t t lye -he , .990 4 e voPOWERG raph i cfo c i labda Mé re t :5[ 1 20 1 2 7 9 ] , 990 . 3 Könn yű ,jó li rán y í tha tó k ompo z i tü tők e zdőé s hobb i já ték o soks zámá ra . Fe jmé re t :6 90cm2 , sú l y :   2 95  g r .[ 130 1 1 70 ] csak , 990 . 9 NYERŐÁR NYERŐÁR Dom inofe lnő t tpapu c s Kén ye lme s ,e rgonom iku s k ia lak í tá súta lppa l . [384 7 2 7 6 ] csak , 990 . 2 Be rgeV ik ingLow fé r f i   s zabad idő c ipő t t lye -he , .990 17 N yá r ivá s zon c ipős t rapab í róHe l l yG r ip ta lppa l .[34 685 2 2 ] NYERŐÁR , 990 . 4 1 NYERŐÁR ! -on cebook a taF e ink sen m s ve Kö .hu t r po s r te in / com . cebook fa . www A zak c ió20 1 7 .05 .10 ‑ tő l20 1 7 . 05 .2 1 ‑ igé r vén ye s ,ak é s z le te r e jé ig .E lő fo rdu lha t ,hog yeg ye s mé r e teka z ak c ió ste rmék ekbő lagondo san meg te r ve ze t tk é s z le te l lené r ea zak c ióidő ta r tamaa la t te l fog ynak . S zá l l í tá s ik é sé sbő le r edőe se t lege sá ruh ián ye se ténhe l ye t te s í tőte rmék r ő lgondo sk odunk .An yom ta tá s i h ibák é r té sa zá r ra lkap c so la to sté vedé sek é r tnemvá l la lunkfe le lő s sége t .Apap í rm inő ségé tő lfüggően e lő fo rdu lha ts z íne l té r é s .Á ra inkfo r in tbané r tendőké sta r ta lma z záka zá l ta láno sfo rga lm iadó t .C sak há z ta r tá s i menn y i sége ts zo lgá lunkk i . www . in te r spo r t .hu A l lee ,1 1 1 7 Budape s t ,Ok tóbe r23 .u .8– 10 ,Te l . :0 6( 1 )20 9 ‑ 90 9 9 ,N y i t vata r tá s : H–S z :10 .00– 2 1 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00 Budaö rs , aK ika me l le t t ,K in i z s iu t ca5 /a ,2040  Budaö r s ,Te l . :  0 6( 23 )4 28 ‑ 68 1 ,N y i t va ta r tá s :H–S z :   9 .30– 20 .00 ,V :9 .30– 1 9 .00Deb re cen ,S topShop ,403 1Deb re cen ,K i sha tá rú t1 ,Te l . :0 6(5 2 ) 530 ‑503 ,N y i t vata r tá s :H–P :   10 .00– 20 .00 ,S z :   9 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00DunaP la za ,1 138  Budape s t , Vá c iú t1 78 , Te l . :0 6( 1 ) 238 ‑0530 ,N y i t vata r tá s : H–SZ :  10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00Fe r iheg y , Ma rke t Cen t ra l ,2 2 20 V e c sé s , Fő ú t24 6– 248 , Te l . :0 6( 2 9 )55 7 ‑ 63 1 ,N y i t vata r tá s : H–P :10 .00– 20 .00, S z :   10 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00G yő r ,C s ipkeg yá r iú t1 1 ,DunaCen te r ,Te l. :  0 6( 9 6 )5 24 ‑ 735 ,N y i t vata r tá s :H–P :10 .00– 20 .00 ,S z :   10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 18 .00 Kapos vá r–Co r soÜ z le thá z ,A ch imAnd rá su . 4 . ,Te l . :  8 2 /5 1 1‑ 4 1 2 ,N y i t vata r tá s : H–P :   10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 1 6 .00Kes z the l y–A lphapa rk ,83 60  Ke s z the l y ,F re ch M ik ló su .2–4‑Te l . :  0 6 ‑ 83 /5 10– 60 2 ,N y i t vata r tá s : H– S z :   10 .00–1 9 .00 , V :   10 .00– 18 .00Nag ykan i zsa–Pa rkCen te r ,8800  Nag ykan i z sa ,Ré c se iu  2 6– 28 .‑Te l . :  0 6 ‑ 93 /5 1 6 ‑ 2 7 2 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00N y í reg yhá za–S topShop,4400N y í reg yhá za ,Pa zon y i ú t3 9 /A ,Te l . :  0 6‑ 4 2 /500–54 2 ,N y i t vata r tá s : H–P :10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 18 .00S zomba the l y‑S zomba the l yCen te r ,9 700  S zomba the l y ,V ik tó r iau .1 2 . ,Te l . :  0 6 ‑ 94 /505 ‑ 24 2 ,N y i t vata r tá s : H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00Ves zp rém–S top  Shop ,8 200  Ve s zp rém ,Te l . :  0 6‑ 88 / 78 9‑ 23 9 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   9 .00– 20 .00 ,V :   9 .00– 18 .00Za laege rs zeg–Pa rk  Cen te r ,8 900  Za laege r s zeg ,Á tkö tőú t   2 . , Te l . :  0 6‑ 9 2 /533 ‑ 105 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 .

    Megosztás