A zak c ióé r vén ye s sége :20 1 7 .augu s z tu s9– 1 9 . ALEG JOBB A JÁNLA TOKA T AKAROM . M INTTE . % SALE !% % ! ÍTÁS IÁRUS !K S Á T Í S U R Á I K ! !SALE ÍTÁS RUS Á I K ! E L A S ! S ÍTÁ IÁRUS !K !SALE S Á T Í S U R Á I K ! SALE l tyáva nő i   Ee za yS t r iped nő i  papu c s [38453 2 7 ] fé r f i   A i rZoomPega su s32 nő i / fé r f i   fu tó c ipő l tyáva r iká ló r rzsvásá Tö csak t t e y l e h t f , .990 33 Könn yű ,s ze l lő zőé sn y i to t tpó ru sú me sh fe l ső ré s s ze l ,vég igfu tóc s i l lap í tá s sa l ,A i r -Zoom be té t te lasa rokná l .[3 6 2 1003 ,  3 63 1033 ] 33 . 990 , - 5 . 990 , - , 990 . 9 1 T T A L A C R E P 1 K N Ó ! L T R I Á E S Y Á N V Ő S L Z E R Z óiajánlatainkat Ö EA NT Z Z E E Y V G L E l r É á L ! s n á a S v b s k z É n r u ö p t a e l s ó s r e ó r z e s K r iká ló r rzsvásá Tö tcsak t lye -fthe , .990 5 , 990 . 3

Vá logassaésva r iá l ja kedvé rea lka tának meg fe le lőenakü löná l ló b ik in i rés zeke t ! ! !SALE ÁS T Í S U R Á I K ! ÍTÁS IÁRUS !K LE A S ! S Á T Í S IÁRU !K !SALE ÁS T Í S U R Á I K ! !SALE ÍTÁS US R Á I K ! E L A S -40% D ian tag ye rek  b ik in i V idám ,c s ík o sm in tá va l ,á l l í tha tón yakpán t ta l . [5340340 ] 3 .4 90 , - 5 . 190 , -he l ye t t In sp i ra t ionOneP ie cenő i  ú s zód re s s z In f in i te xk ló rá l lóan yagbó l , me l yho s s zú ide igruga lma s ma rad .[53 10 1 75 ] csak7 . 990 , - Ca i t l innő i  b ik in i K i vehe tő me l l ta r tóbe té tekk e l .[5353 1 9 7 ] 13 . 990 , -he l ye t t 7 . 990 , - t t ye l -he , .990 3 Kenfé r f i   fü rdő so r t G yo r sans zá radó m i c ro fa se r an yagbó l ,be l sőso r t ta l . [54 9 205 7 ] 2 , 990 . 1 Che ckfé r f i   fü rdő so r t Be l sőnad rágga l .[54 9 20 6 2 ] Je l lofé r f i   fü rdő so r t Gum í ro zo t tde rékka l ,g yo r san s zá radóan yagbó l .[54 9 108 2 ] 6 . 990 , - csak7 . 990 , - 1 1 . 990 , -he l ye t t

SALE ! -30% % K IÁRUS ÍTÁS ! -40% F a sh ion Loungefe l fú jha tó s t randma t ra c Mé re t188cmx7 1cm , te rhe lhe tő ség :90 kg .[ 180500 7 ] 1 . 990 , - 3 .4 90 , -he l ye t t ! !SALE ÍTÁS S U R Á I K ! E L !SA ÍTÁS IÁRUS K ! E L A S ! S ÍTÁ IÁRUS !K ALE S ! S Á T Í S U IÁR !K !SALE ÍTÁS IÁRUS K -50% l l e lk e sakf enc ű r e z s Egy r o t sá and r t sas ié dobn . l l eá r z s lké tó magá Bo raPopUpUV40s t rand sá to r Op t imá l i sanvéda zUVsugá r zá s(UV40 )é sas zé le l len . Mé re tek :200×1 20×90cm .[ 208300 7 ] Sha rkP roK id s g ye rek  ú s zó s zemü veg An t i fogbe vona t ta l ,bő rba rá ts z i l ik onbó l ;UV   véde lemme l .Kü lönbö ző s z ínekbenkapha tó .[ 1 60 6 1 95 ] csak1 .4 90 , - Fe lnő t t mé re tben i s  kapha tó [ 1 60 6388 ] csak1 . 990 , - Zeph i rSe t fe lnő t t  bú vá rké s z le t csak7 . 990 , - An yaga :ed ze t tü veg ; ma s zk é sas zno rk e lan t ia l le rgéné s fo rma ta r tós i l f le x .[ 1 6050 25 ] 7 . 990 , -he l ye t t 4 . 990 , - P ikn ik taka ró Puhafe l ső ré s s ze lé sv í zá l ló ,s t rapab í ró há to lda l la l . Mé re tek :   150×180cm[ 24 7000 9 ] 3 . 990 , - 5 .4 90 , -he l ye t t , tó ha t j ha e z s s Ö l e l l ü f zó do r sho u ik t ak r p S l ideS lapp y g ye rek  papu c s Könn yűé spuhapapu c sc sú s zá smen te s ta lppa l .2 9 -e s mé re t igsa rokpán t ta l .[3843405 ] 2 .4 90 , - 4 .4 90 , -he l ye t t csak So la yThong nő i / fé r f i  papu c s [384 7 684 ,  3845800 ] 4 . 990 , - 7 .4 90 , -he l ye t t , 90 .4 1 Ja ck ynő i  papu c s D i va to ss t randm in tá va l .3 [3845 7 15 ]

-30% -40% SALE ! -50% M i s s ion /Mon tou rfé r f i  pó ló Kü lönbö ző mode l lek .[ 68 25 6 6 7 ,   68 25 6 64 ] 4 . 990 , - 5 . 990 , -he l ye t t % ! !SALE ÁS T Í S U R Á I K ! ÍTÁS IÁRUS !K LE A S ! S Á T Í S IÁRU !K !SALE ÁS T Í S U R Á I K ! !SALE ÍTÁS US R Á I K ! E L A S K IÁRUS ÍTÁS ! saka enc ű r e z s Egy , i ldobn l e ek egőb v e l l tó rmagá o t sasá é . l l eá r z s ké Imo la220PopUpsá to r Ideá l i sk i rándu lá sok ra ,s t rand raé sfe s z t i vá lok ra .Sú l y :2 , 2 kg , rudak :  ü veg s zá la s ;kü l ső mé re tek :2 20×140×100cm ; v í zo s z lop :1500mm[ 20 60 1 1 1 ] csak1 2 . 990 , 24. 0– s2 iu Űjún INGONORF . ISH s1 F iu l ú j – . 7 2 s u i n ú j IVÁL VOLTFESZT . 9 – s5 iu l UNDjú . 6 BALATONSO 1 s9– tu z s augu L Á V I T Z S E F IGET SZ IVÁL FESZT 7 1 NYÁR20 5ré s ze sfe s z t i vá l s ze t t : t t ze ls vá i t z zesfes 5rés c ra t  ma  2 zsák+ ló r+2há to Sá Sá to r : 205 ×140×100cm ; sú l y : 3 , 9 kg ;há ló zsák :  180 ×70cm ; Ma t ra c : 185 ×50×0 , 7cm ; Sá to r   v í zá l lósága :  1 .000mm(kü l sőhé j ) , 2 .000mm(pad ló za t )[ 20 60 104 ] csak1 4 . 990 , - Ve lou r kemp ingág y Kén ye lme sé sd i va to s fe l fú jha tó ma t ra ca s t rand ravag yav í zbedek i tűnőenha s zná lha tó sá to ro zá sho zi s .Kék ,fe l fú jha tó . [ 2455000 ] Mé re t :185×7 6×2 2cm T ra i l M25ön fe l fú jó ma t ra c Mé re t :1 9 1×13 7×2 2cm 3 . 990 , - csak6 . 990 , - 4 5 . 990 , -he l ye t t Mé re tek :183×5 1×2 ,5cm ; tömeg :1050g ; in teg rá l tpán tok ,PUhabba ltö l tö t t ,c som . mé re t :54×13cm ;[ 2453045 ] 4 . 990 , - 7 .690 , -he l ye t t CampA c t i ve5 múm iahá ló z sák Mé re t :2 25×8 2cm ;sú l y :1 .300g ; mé re t ö s s zeha j t va :38×2 2cm . Má shá ló z sákka l ö s s zekap c so lha tó .[ 24 15 1 75 ] 7 . 990 , - 9 . 990 , -he l ye t t

Fo i lLogonő i  pó ló T en t roG rphpó ló Maga spamu t ta r ta lomma l ,k én ye lme s k ia lak í tá s sa l ,e lö lnag ym in tá va l .[4 13 6 73 9 ] E lö ln yomo t tm in tá va l ,nő ie ss zabá s sa l . [4 13 20 6 6 ] 4 . 990 , - S ta r tupnő i   f i tne s z c ipő Könn yűf i tne s z -vag y mu l t i spo r t c ipőjó ltapadó gum i ta lppa l .[3 6 6 24 63 ] ! !SALE ÍTÁS S U R Á I K ! E L A cs a k 6 . 9 90 , S ! S Á ÍT IÁRUS K ! E L A S ! S ÍTÁ IÁRUS !K ALE S ! S Á T Í S U IÁR !K !SALE ÍTÁS IÁRUS K 3 . 990 , - 6 . 990 ,–he l ye t t 7 .4 90 , -he l ye t t Ga lax y3 . 1nő i   fu tó c ipő A i r me shk önn yűfe l ső ré s s ze l ;k i vá lóanc s i l lap í tó c loud foamk ö zép ta lppa l ;aF IRAMEsa rok ré s zb i z to s í t ja ajós tab i l i tá s t ;tehe rb í róAD IWEARkü l sőta lppa l . [3 6308 7 1 ] csak9 . 990 , CSCS c r ip tLogoSSnő i  pó ló A c t i ve Ma lenő ipó ló G yo r sans zá radóD r yP lu san yagbó l ,UV 20+ véde lemme laká ro snap sugá r zá se l len .[588 2 9 9 1 ] csak2 . 990 , - Kén ye lme s ,puhaan yagú ,nő ipó ló . Kü lönbö zős z ínekben .[58880 6 7 ] 3 . 990 , - 4 . 990 , -he l ye t t T ovább i 20% kedve zmén y m indenleá ra zo t t tú ra ruhá za t ra ! Poph ianő i / Po l tfé r f i  pó ló K la s s z iku sp ik épó ló ,kü lönbö ző s z ínekben .[58850 7 6 ,  588 7 14 1 ] csak3 . 990 , - S zó ró lapunkte rmék e iak ed ve zmén y t má rta r ta lma z zák ! CFQTRa ce rLMTnő i / fé r f i   s zabad idő c ipő Könn yű ,fu tó c ipője l legűs zabad idő c ipők én ye lme s C loud foamta lpbe t t te l .[34 6 60 2 7 ,  34 68003 ] csak1 4 . 990 , A r chCapenő i   so r t Nő ivá s zonso r tu t ca iv i se le t re .Kén ye lme s s zabá s , maga spamu t ta r ta lomje l lem z i . Kék   s z ínbeni skapha thó .[5 6334 23 ] 4 . 990 , - 9 . 990 , -he l ye t t csak , 990 . 2 1 Down sh i f te rnő i / fé r f i   fu tó c ipő Könn yű ,lé leg ző me shfe l ső ré s s ze l é sjó lc s i l lap í tóPh y lonta lppa l . 5 [3 6 2 1 255 ,  3 63 1 25 9 ]

2 1 3 2 Ga s tong ye rek  pó ló Puha ,k e ve r tan yagbó l k é s zü l tpó ló ,ed zé s re vag yahé tk ö znapok ra . Mé re tek :1 1 6– 1 7 6 . [4 1 2 10 1 6 ] csak1 .4 90 , 1 Gam ine llán ykapó ló G ye rekpó ló G yo r sans zá radó ,k i vá lóans ze l lő ző ,puhatap in tá súfe l ső . Mé re tek :1 1 6– 1 7 6 .[408 2 2 15 ] K la s s z iku spamu tpó ló ,to rnaó rák ra , ed zé s re . Mé re tek :1 1 6– 1 64 .[4 1 2044 7 ] csak2 .4 90 , - csak9 90 , 3 G a spa rd g ye rek   so r t Kén ye lme sso r t ruga lma sde rék ­ mego ldá s sa l .D i va to s , spo r to sd i zá jnna l . Mé re tek :   1 1 6– 1 7 6 . [4 10 1004 ] csak2 .4 90 , - Ba s i cAme l ig ye rek   so r t Pamu tso r t maga se la s z tán ta r ta lomma lak én ye lme sv i se le t é rdek ében . Mé re tek :1 1 6– 1 7 6 .[400 1 10 1 ] csak2 . 990 , - csak , 990 . 2 Kü lönbö ző má rká sg ye rek  pó lók 6 K ü lönbö zős z íneké s mode l lek .[4 1 203 7 7 ,  4 1 2 1000 ] T e chT ra in ingA l v ing ye rek   so r t Be l sőnad rágga l ,ruga lma s de rékk ia lak í tá s sa le l lá to t tspo r to sso r t . Mé re tek :1 1 6– 1 7 6 .[4 10 10 6 7 ] csak2 . 990 , -

Pe r fo rman ce Logoto rna z sák [ 10380 68 ] 2 . 990 , -he l ye t t P roT ra in ing MS fo c i labda 1 . 990 , - Mé re t5 .[ 1 20 1 744 ] csak2 . 990 , - E fe r in /E ldo ra há t i z sák ok Ké t rek e s ze s mode l lek , ű r ta r ta lom2 6vag y 3 1   l i te r , mege rő s í te t ta l só ré s s ze l ,pa la ck ta r tó va l . csak6 . 990 , - Ind igog ye rek   te rem c ipő Ac ipőremekvá la s z tá skü lönbö zőte rem spo r tok ra . N yomo tnemhag yóta lppa l . Mé re tek :3 2–3 9 .[3583 2 18 ] csak5 . 990 , - Fe lnő t t mé re tben i skapha tó[358000 1 ] csak6 . 990 , - In te rSpo r t g ye rek   spo r t c ipő Kén ye lme sspo r t c ipő , ed zé s revag ya m indennapok ra . Mé re tek :   tépő zá ra s   28–35 ,fű ző s 3 6–40 .[3 64 2 23 1 ,  3 64 205 6 ,  3 64 2 2 93 ] csak7 . 990 , - Copa le t toF xGfe lnő t t   s top l i sfo c i c ipő Ideá l i sk emén ypá l yá ra .S z in te t iku s , ma s s z í v , s t rapab í rófe l ső ré s s ze l .[35 200 74 ] 1 1 . 990 , - 15 . 990 , -he l ye t t Sw i f t yg ye rek   spo r t c ipő C loud foamc s i l lap í tá s sa l , te x t i lta lpbe té t te l , s t rapab í rógum i ta lppa l . Mé re tek :3 1–3 9 . [34 6505 1 ,  34 6505 7 ] l tyáva r iká ló r rzsvásá Tö k a s c t t e y l -fthe , .990 58 , 990 . 29 csak1 1 . 990 , - A i r Max Mo t ionBG g ye rek   s zabad idő c ipő Mé re tek :35 ,5–40 .[34 653 60 ] 2 1 . 990 , - l tyáva r iká ló r rzsvásá Tö k a s c t t e y l e -fth , .990 1 2 , 990 . 14 H ype r venomPha ta lfe lnő t t   s top l i sfo c i c ipő Leg yentö r z s vá sá r lónk1pe r c a la t tésé l ve z zea zonna la ze lőn ye i t! Spe c iá l i sha t s zögűs top l ikga ran tá l jákak i vá lóta r tá s té s fo rdu lék on y ságo tapá l yán .F l yw i res zá rakö le l ikk ö rbealába t é sb i z to s í t jákas tab i l i tá s to lda l i rán yú mo zgá sk ö zbeni s .A c ipős zá raD ynam i cF i tte chno lóg iá raépü lé sfe l ve s z iaboka fo rmá já t .Eg y ré s ze s ,n ye l vné lkü l ife l ső ré s s ze l .[35 205 6 1 ] 58 . 990 , - 7

SALE ! É P Í T SKA R R I E R T % a z I n t e r s p o r t ­ b a n !L á t o g a s s e lk a r r i e r o l d a l u n k r a ! SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE !SALE ! A r row200ro l le r Ö s s ze c sukha tóa luro l le r ,nag ymé re tű k e rek ekk e l .Ke rékmé re t :   200mm ; c sapág yak :ABEC5 ; te rhe lhe tő ség :  ma x .   100 kg . [ 15 7 13 7 1 ] t t lye -he , .990 19 , 990 . 14 Du ramoS l ide fe lnő t t  papu c s Kén ye lme s ,alába tjó l ta r tópapu c s ,c sú s zá s men te sta lppa l .[384 7 705 ] t t lye -he , .990 5 , 990 . 4 T ou r ingSpo r t28t rekk ing  ke rékpá r Kén ye lme st rekk ingk e rékpá rnag y te l je s í tmén yűha logénlámpá va l . Vá z :A lu7005P .G . ; vá l tó :2 1seb .Sh imanoT ou rne y / Sh imano  SL -RS3 6Re vo sh i f t ; fék :T ek t ro83 7A luV fék ; v i l la : Sun tou rCR 7VA ; á t té te l : Sun tou rXCC / Sh imanoFD TY500 . [ 1 90 14 60 ] 132 . 990 , - A zak c ió20 17 .08 .09 tő l20 17 .08 .19 igé r vén ye s ,ak é s z le te re jé ig .E lő fo rdu lha t ,hog yeg ye s mé re tek a zak c ió ste rmék ekbő lagondo san meg te r ve ze t tk é s z le te l lené rea zak c ióidő ta r tamaa la t te l fog ynak . S zá l l í tá s ik é sé sbő le redőe se t lege sá ruh ián ye se ténhe l ye t te s í tőte rmék rő lgondo sk odunk .An yom ta tá s i h ibák é r té sa zá r ra lkap c so la to sté vedé sek é r tnemvá l la lunkfe le lő s sége t .Apap í rm inő ségé tő lfüggően e lő fo rdu lha ts z íne l té ré s .Á ra inkfo r in tbané r tendőké sta r ta lma z záka zá l ta láno sfo rga lm iadó t . C sak  há z ta r tá s i menn y i sége ts zo lgá lunkk i . Fo r ceT eambag spo r t tá ska Nag y mé re tűo lda l só n y í lá s sa l ,többrek e s s ze l . Mé re t : M( 60×2 9×2 9cm ) . [ 1080 1 68 ] csak , 990 . 2 Fé r f ipamu tso r t Könn yű ,puhapamu tan yagbó l , ruga lma sde rékka l .[4 1 14053 ] t t lye -he , .990 8 , 990 . 5 l tyáva r iká ló r rzsvásá Tö sak c t t e y l e h t f , .990 132 , 990 . 89 Leg yen tö r zs vásá r lónk 1pe r ca la t tésé l ve z ze a zonna la ze lőn ye i t! www . i n t e r s p o r t . h u A l lee ,1 1 1 7 Budape s t ,Ok tóbe r23 .u .8– 10 ,Te l . :0 6( 1 )20 9 ‑ 90 9 9 ,N y i t vata r tá s : H–S z :10 .00– 2 1 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00 Budaö rs , aK ika me l le t t ,K in i z s iu t ca5 /a ,2040  Budaö r s ,Te l . :  0 6( 23 )4 28 ‑ 68 1 ,N y i t va ta r tá s :H–S z :   9 .30– 20 .00 ,V :9 .30– 1 9 .00Deb re cen ,S topShop ,403 1Deb re cen ,K i sha tá rú t1 ,Te l . :0 6(5 2 ) 530 ‑503 ,N y i t vata r tá s :H–P :   10 .00– 20 .00 ,S z :   9 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00DunaP la za ,1 138  Budape s t , Vá c iú t1 78 , Te l . :0 6( 1 ) 238 ‑0530 ,N y i t vata r tá s : H–SZ :  10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00Fe r iheg y , Ma rke t Cen t ra l ,2 2 20 V e c sé s , Fő ú t24 6– 248 , Te l . :0 6( 2 9 )55 7 ‑ 63 1 ,N y i t vata r tá s : H–P :10 .00– 20 .00, S z :   10 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00G yő r ,C s ipkeg yá r iú t1 1 ,DunaCen te r ,Te l. :  0 6( 9 6 )5 24 ‑ 735 ,N y i t vata r tá s :H–P :10 .00– 20 .00 ,S z :   10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 18 .00Kapos vá r–Co r soÜ z le thá z ,A ch imAnd rá s  u .  4 . , Te l . :  8 2 /5 1 1‑ 4 1 2 ,N y i t vata r tá s : H–P :  10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .00– 20 .00 ,V :  10 .00– 1 6 .00Kes z the l y–A lphapa rk ,83 60  Ke s z the l y ,F re ch M ik ló su .2–4 ‑Te l . :  0 6 ‑ 83 /5 10– 60 2 ,N y i t vata r tá s : H– S z :  9 .00–1 9 .00 , V :   10 .00– 18 .00Nag ykan i zsa–Pa rkCen te r ,8800  Nag ykan i z sa ,Ré c se iu  2 6– 28 .‑Te l . :  0 6 ‑ 93 /5 1 6 ‑ 2 7 2 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00N y í reg yhá za–S topShop,4400N y í reg yhá za ,Pa zon y i ú t3 9 /A ,Te l . :  0 6‑ 4 2 /500–54 2 ,N y i t vata r tá s : H–P :10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 18 .00S zomba the l y‑S zomba the l yCen te r ,9 700  S zomba the l y ,V ik tó r iau .1 2 . ,Te l . :  0 6 ‑ 94 /505 ‑ 24 2 ,N y i t vata r tá s : H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00Ves zp rém–S top  Shop ,8 200  Ve s zp rém ,Te l . :  0 6‑ 88 / 78 9‑ 23 9 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   9 .00– 20 .00 ,V :   9 .00– 18 .00Za laege rs zeg–Pa rk  Cen te r ,8 900  Za laege r s zeg ,Á tkö tőú t   2 . , Te l . :  0 6‑ 9 2 /533 ‑ 105 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 .

    Megosztás