Az akció érvényessége: 2017. június 8–18. IMÁDOM A NYARAT. MINT TE. DÖMÖTÖR ESZTER, AZ ÖN INTERSPORT CSAPATÁBÓL Válogassa és variálja kedvére alkatának megfelelően a különálló bikinirészeket!* 5 3 1 1 Yuna bikinifelső [5362121] 2 Heidi bikinialsó [5372049] csak 4.990,csak 6.990,3 Bi-Colour Emily bikinifelső [5362131] 4 Rosa bikinialsó [5372047] 5 Nora bikinifelső [5362141] 6 Slip Basic bikinialsó [5372052] csak 6.990,- 6 4 2 csak 4.490,csak 7.990,- csak 6.990,- * 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk!

B i -Co lou r s t rando ve rá l Na she rfé r f i   fü rdő so r t csak6 . 990 , - csak9 . 990 , - Le vehe tőpán tokka l , puha ,k önn yűan yagbó l . [5500 20 9 ] Pe r fo rmnő i  b ik in i Puha ,k i vehe tő me l l ta r tóbe té tekk e l ,é sd i va to se tno m in tá va l .G yo r sans zá radóH ype rd r yan yagbó l .[5353 1 95 ] csak1 4 . 990 , - T rend ifo tóm in tá va l ,g yo r sans zá radó m i c rofa se ran yagbó l .Z sebekk e l ,gum i s de rékk ia lak í tá s sa lé sbe l sőnad rágga l . [54 9 2088 ] Pe r fo rmfé r f i   fü rdő so r t AH ype rd r yte chno lóg iánakk ö s zönhe tően rendk í vü lk önn yens zá rade zaz sebekk e lé s be l sőnad rágga lrende lk e zőso r t .[54 9 208 6 ] csak9 . 990 , - Pepefe lnő t ts t rand c ipő Jó ltapadóta lppa lé sk én ye lme s be l sők ia lak í tá s sa l .[38300 9 1 ] 3 . 990 , -he l ye t t 2 . 990 , - So la yThongnő i / fé r f i  papu c s V ék on y ,puhagum i s z í jakka lé s k én ye lme s ,nemc sú s zó sta lppa l . [384 7 684 ,  3845800 ] U senő i /U l i tfé r f i  papu c s Kén ye lme spapu c sok , d i va to sm in tá va l .[384 7 7 18 , 3845 6 9 9 ,  3845 7 1 6 ] 2 csak , 990 . 2 csak5 . 990 , - Bo s sanő i  papu c s D i va to s mode l l ,dup las z í j ja l . [3845 75 2 ] csak4 . 990 , -

s y o B h c ea B s l r i G d n a R ique l in g ye rek   fü rdőnad rág D ian ta g ye rek  b ik in i csak2 . 990 , - csak3 . 990 , - Spo r to sfü rdőnad rág , o lda lánc s ík o sm in tá va l . Mé re tek :   1 1 6– 1 7 6 .[54 243 68 ] V idám ,c s ík o s m in tá va l ,á l l í tha tó n yakpán t ta l . Mé re tek :   1 1 6– 1 7 6 .[5340340 ] H yd ro so f t g ye rek  papu c s Kén ye lme s ,s tab i l ,jó lta r tó papu c s ,c sú s zá smen te sta lppa l . Mé re tek :   lán y  30–35 ,f iú30–3 9 . [38433 64 ] P ikn ik taka ró Puhafe l ső ré s s ze lé sv í zá l ló ,s t rapab í róhá to lda l la l . Mé re tek :150×180cm[ 24 7000 9 ] csak4 . 990 , - , tó ha t j ha e z s s ö l e l l ü f zó do r sho u ik t ak r p csak3 . 990 , - AquaLoungehá ló sv i z i ma t ra c Há ló s ,v í zá te re s z tőa l jak én ye lme s , k önn yűfe l fú jn i .[ 1800054 ] csak3 . 990 , - Zeph i r g ye rek  bú vá rké s z le t An t ia l le rgén ,fo rma ta r tós z i l ik on ma s zkka l ,b i z ton ság iü vegge l , g ye rek eks zámá ra .[ 1 605035 ] csak4 . 990 , - Fe lnő t t mé re tben i skapha tó [ 1 6050 25 ] csak5 . 990 , - 3

fé r f i nő i M i s t ra l nő i / fé r f i   e sőkabá t A zAquama xP ro memb ránnakk ö s zön ­ he tően2000mm­ igv í zá l lóé ss zé lá l ló . K i c s i reö s s ze c somago lha tó ,e zá l ta lk önn yen s zá l l í tha tó .[4 6 1003 1 ,  4 6 2004 1 ] 9 .690 ,– Leg yentö r zs vásá r lónk1pe r c a la t tésé l ve z zerög töna ze lőn ye i t! a k ó M a n ó z , 990 . 2 l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T k a s c t t e y l e h t f , 0 9 6 . 9 Függőág y Könn y í te t tan yagbó lk é s zü l tfüggőág y ,100kg­ igte rhe lhe tő . Kü lönbö zős z ínekben . Mé re t :200×140cm .[ 25 6000 9 ] csak1 . 990 , - T ra i la lá té t ma t ra c V a s tag ság :7mm . Mé re tek :   180×50×0 , 7cm[ 245 203 7 ] 1 .4 90 , - Ö s s ze c sukha tó kemp ing s zék 2 .090 , -he l ye t t Ka r tám lá va lé spohá r ta r tó va l . Mé re tek :5 1×1×8 2cm , te rhe lhe tő ség :1 10 kg ;tömeg :2 ,4kg[ 25 200 1 1 ] V a s tag ság :1 2 mm[ 245 2040 ] csak3 . 990 , - 2 .790 , - 3 .790 , -he l ye t t ik jód ú f l e lf tó Magá + 1 1°C T ra i l M25ön fe l fú jó ma t ra c + 10°C -8°C CampA c t i ve10 múm iahá ló z sák +7°C +5°C 1 1°C CampA c t i ve5 múm iahá ló z sák Mé re tek :183×5 1×2 ,5cm ;tömeg :1050g ;in teg rá l t pán tok ,PUhabba ltö l tö t t ,c som mé re t :54×13cm . [ 2453045 ] Mé re t :2 20×80cm ;sú l y :9 70g ; mé re tö s s zeha j t va : 34×20cm . Má shá ló z sákka lö s s zekap c so lha tó . [ 24 15 140 ] 7 .690 , -he l ye t t 6 . 990 , -he l ye t t csak7 . 990 , - Add i sonfé r f i   s zabad idő c ipő Beenő i   s zabad idő c ipő Y ou r f lexT ra ine t te9 .0 MTnő i   spo r t c ipő 5 . 990 , - K la s s z iku svá s zons zabad idő c ipőkü lönbö zős z ínekben . [34 68 1 78 ] 3 . 990 , - 5 . 190 , -he l ye t t 4 4 . 990 , - Kén ye lme sc ipőa me legnapok ra ,d i va to s ,nő ie s m in tá za t ta l .[34 6 20 18 ] 4 . 990 , - 6 . 990 , -he l ye t t Mé re t :2 25×8 2cm ;sú l y :1 .300g ; mé re tö s s zeha j t va : 38×2 2cm . Má shá ló z sákka lö s s zekap c so lha tó . [ 24 15 1 75 ] Neop réné sjó ls ze l lő ző me shfe l ső ve l ,a la c son ys zabá s sa l aboka c son tná l ,hog y mégk én ye lme sebbleg yen .U l t ra ­ k önn yűk ia lak í tá sé sjó lpá rná zo t tta lpje l lem z i .[3 6 6 2088 ] 12 . 990 , - 16 .4 90 , -he l ye t t

s r Agyo s i l eá id s adá r zá s t e t e z r té r o f om k . t í s o t z i b A c t i ve Ma le nő i / fé r f i  pó ló G yo r sans zá radóD r yP lu s an yagbó l ,UV 20+véde lemme l aká ro snap sugá r zá se l len . [5885 15 7 ] csak2 . 990 , - 24. 0– s2 iu FŰjún R O N O G N I H . IS s1 F iu l –jú . 7 s2 iu IVÁLjún VOLTFESZT . 9 s5– iu l UNDjú . 6 BALATONSO 1 s9– t z su IVÁLaugu IGETFESZT SZ IVÁL FESZT 7 1 NYÁR20 t in r top ifo rend T l va tá in m ign ldes vá i t z Fes Monodome3 kupo la sá to r Könn yű ,s tab i lé sk i vá lóans ze l lő ző sá to r .Ü veg s zá la sruda za t ; mé re t :205×185×130cm ; l ső v í zo s z lop :2000mmkü sá to r ,3000mmpad ló ; sú l y :   2 , 14kg .[ 20 60 2 63 ] Ga s tonfé r f i  mu l t i spo r tpó ló Puha ,g yo r sans zá radóan yagbó l ,ideá l i ss zabad idő -vag y ed zőpó ló .[4 13 6 70 9 ] 1 . 990 , - 3 .4 90 , -he l ye t t csak9 . 990 , - Ga spa rdfé r f i  mu l t i spo r tso r t Kén ye lme s ,ed ző -vag ys zabad idő so r t ,g yo r sans zá radó an yagbó l .[4 1 14 18 7 ] 2 . 990 , - 5 . 190 , -he l ye t t VLCou r tVu l cfé r f i   s zabad idő c ipő Bő rfe l ső ré s s ze l ,é sv i s s za fogo t t ,e legán s fo rma te r ve zé s se l .[34 68 18 7 ] 14 . 990 , - 2 1 . 990 , -he l ye t t Sun l igh tVen tnő iou tdoo rs zandá l G yo r sans zá radó , műbő rfe l ső ré s s ze l ,v í z ta s z í tóbe l ső ré s s ze l .T e chL i te™k önn y í te t t ,pá rná zo t t ,k én ye lme s kö zép ta lppa lésjó ltapadóOmn i -G r ip™ta lppa l .[344 1004 ] csak1 1 . 990 , - Sand spu rOakfé r f iou tdoo rs zandá l Bő rfe l ső ré s s ze l ,an t ibak te r iá l i sta lpbe té t te l ,A i r Cu sh ionc s i l lap í tá s sa l ,M -Se le c tG r ipta lppa l .[344 205 7 ] csak1 9 . 990 , - 5

Ad i vanő i   f i tne s zpó ló Könn yű mu l t i spo r tpó ló ,e la s z t iku s an yagbó l ,g yo r sans zá radóé sjó l s ze l lő zőD r yP lu ste chno lóg iá va l . [40 9 70 98 ] 6 . 990 , -he l ye t t 2 . 990 , - Ba seP la inT eefé r f i  pó ló Könn yű mu l t i funk c ioná l i spó ló ,c l ima l i te® te chno lóg iá va l , me l yg yo r si z zad ságe l ve ze té s t ,é s e zá l ta lk én ye lme s ,s zá ra zv i se le te tb i z to s í t .[4 13 6 24 6 ] 5 . 990 , - 9 . 990 , -he l ye t t Ge lIka ianő i / fé r f i   fu tó c ipő Könn yűé sk én ye lme sfu tó c ipő , me l yfők én trö v idebb tá vok raa lka lma s .GELc s i l lap í tá saláb fe jhá t só ré s zében ,op t imá l i sn yomá se lo s z tá sta la jé r in té sk o r , AHARbe té tek ,fén y v i s s za ve rőbe té tek ;k i vehe tő ta lpbe té t .[3 6 20 9 2 9 ,  3 6308 75 ] csak1 4 . 990 , - L igh t s te rBoun cenő i / fé r f i   fu tó c ipő Neu t rá l i sfu tó -é sed ző c ipő , me l yaBoun cete chno lóg ia á l ta lag yo r si rán y vá l tá sokná li sp lu s zene rg iá t é sk én ye lme tn yú j t .Lé leg ző me shfe l ső ré s s ze l . [3 6 2 1 735 ,  3 63 1355 ] csak1 9 . 990 , - A i rZoomPega su s33nő i / fé r f i   fu tó c ipő Neu t rá l i sfu tó c ipőkü lön lege sZoomA i rc s i l lap í tá s sa l , me l yop t imá l i sanc sökk en t iata la jho zü tk ö zé se re jé t . Könn yű ,lé leg zőé sn y i to t tpó ru sú me shfe l ső ré s s ze l , F l yw i res zá lakka l , me l yekga ran tá l jákaremekta r tá s t . [3 6 2 1 7 95 ,  3 63 13 98 ] csak2 4 . 990 , - Speed200 to l la s  ké s z le t ASpeed200k é s z le t k é tü tőbő lé sk é t to l la s labdábó lá l l . [ 145 2030 ] csak2 .4 90 , Rea c tfo c i labda Mé re t :5 [ 1 20 1 14 6 ] 4 . 990 ,– Leg yentö r zs vásá r lónk 1pe r ca la t tésé l ve z ze 6 rö g töna ze lőn ye i t ! l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T k a s c t t e y l e h t f , 0 9 9 . 4 , 990 . 2 Don i cp ingpongké s z le t 2ü tő ve l ,3labdá va lé sho rdo zó tá ská va l .[ 140 904 1 ] csak3 . 990 , -

Tarriko gyerek szandál A mindennapokban és kisebb-nagyobb túrák során is megállja a helyét ez a strapabíró gyerek szandál. Csúszásmentes gumitalppal. Méretek: 25–34. [3440129] csak 4.990,- Amsterdam gyerek sportcipő Különböző színekben. Méretek: 28–35. [3640052] csak 4.990,- Revolution gyerek futócipő Kényelmes gyerek sportcipő szellőző mesh felsőrésszel; jól csillapító Phylon talppal. Elasztikus fűzővel és tépőzárral. Méretek: 36–40. [3642228, 3642227] csak 11.990,- Inter Sport gyerek sportcipő Kényelmes sportcipő, edzésre vagy a mindennapokra. Méretek: tépőzáras 28–35, fűzős 36–40. [3642231, 3642056, 3642293] csak 8.990,- Tasto Grph gyerek póló Kényelmes sportos pólók különböző színekben. Méretek: 128–164. [4121070] csak 2.990,- Why Not BMX-20" Remek allround BMX kerékpár stabil Hi-Ten vázzal, könnyű alumínium kerekekkel és széria pegekkel. Váz: Hi-Ten biaxial; fék: Tektro 918 Alu V fék, áttétel: egyrészes acél. [1911266] 39.990,- helyett 29.990,- .O|QE|]Ɇ színekben Retro gördeszka Stílusos retro gördeszka, ABEC 5 csapágyakkal, 100 kg-ig terhelhető. [1572732, 1572734] csak 9.990,- 7

NYÁR IND ÍTÓKUPONAJÁNLATOK Ind í t saspo r to sanan ya ra t !T ö l t selekupon fü ze tünke té s vá l t sabeakuponoka tá ruhá za inkban ! www . in te r spo r t .hu /kupon fu ze t A zak c ióé r vén ye s sége :20 1 7 .0 6 .08–18 . Nő i / fé r f i  pó ló 100%pamu tpó ló , kü lönbö ző m in tákka l . [ 68 2800 7 ,   68 18030 ] csak , 990 . 2 NYERŐÁR Made ranő i  papu c s E tno m in tá va le l lá to t t k én ye lme spapu c s . [3845 7 14 ] csak , 990 . 1 NYERŐÁR M i ragefé r f i   so r t 4i rán ybans z t re c c san yagbó l ,z sebekk e l , e x t rémk önn yűé sjó ls ze l lő zőan yagbó l . Má ss z ínekbeni skapha tó .[4 1 143 60 ] t t lye -he , .990 7 , 990 . 5 NYERŐÁR Du ramoS l ide fe lnő t t  papu c s Kén ye lme s ,alába tjó lta r tó papu c s ,c sú s zá smen te s ta lppa l .[384 7 705 ] t t lye -he , .990 5 , 990 . 4 NYERŐÁR T ou r ingCompk om fo r tke rékpá r Vá z :A lu7005p .g .Com fo r tGeome t r ie ; vá l tó :   2 1   seb .Sh imanoA l tu s / Sh imano  ST -EF4 1EZF i re ; fék :  T ek t ro83 7A luVfék ; v i l la : Sun tou rCR -7VA ,40 mm ; á t té te l : Sun tou rXCC48 /38 / 28T [ 1 900380 ] 14 9 . 990 ,– l a v á y t r á ik ó l r á s á v s z r ö T k a s tc t e y l e th f , 0 9 9 . 9 4 1 , 990 . 79 Leg yentö r zs vásá r lónk 1pe r ca la t tésé l ve z ze rög töna ze lőn ye i t ! ! -on cebook a taF e ink sen m s ve Kö .hu t r po s r te in / com . cebook fa . www A zak c ió20 1 7 .0 6 .08‑ tó l20 1 7 . 0 6 .18 ‑ igé r vén ye s ,ak é s z le te r e jé ig .E lő fo rdu lha t ,hog yeg ye s mé r e teka z ak c ió ste rmék ekbő lagondo san meg te r ve ze t tk é s z le te l lené r ea zak c ióidő ta r tamaa la t te l fog ynak . S zá l l í tá s ik é sé sbő le r edőe se t lege sá ruh ián ye se ténhe l ye t te s í tőte rmék r ő lgondo sk odunk .An yom ta tá s i h ibák é r té sa zá r ra lkap c so la to sté vedé sek é r tnemvá l la lunkfe le lő s sége t .Apap í rm inő ségé tő lfüggően e lő fo rdu lha ts z íne l té r é s .Á ra inkfo r in tbané r tendőké sta r ta lma z záka zá l ta láno sfo rga lm iadó t .C sak há z ta r tá s i menn y i sége ts zo lgá lunkk i . www . in te r spo r t .hu A l lee ,1 1 1 7 Budape s t ,Ok tóbe r23 .u .8– 10 ,Te l . :0 6( 1 )20 9 ‑ 90 9 9 ,N y i t vata r tá s : H–S z :10 .00– 2 1 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00 Budaö rs , aK ika me l le t t ,K in i z s iu t ca5 /a ,2040  Budaö r s ,Te l . :  0 6( 23 )4 28 ‑ 68 1 ,N y i t va ta r tá s :H–S z :   9 .30– 20 .00 ,V :9 .30– 1 9 .00Deb re cen ,S topShop ,403 1Deb re cen ,K i sha tá rú t1 ,Te l . :0 6(5 2 ) 530 ‑503 ,N y i t vata r tá s :H–P :   10 .00– 20 .00 ,S z :   9 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00DunaP la za ,1 138  Budape s t , Vá c iú t1 78 , Te l . :0 6( 1 ) 238 ‑0530 ,N y i t vata r tá s : H–SZ :  10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00Fe r iheg y , Ma rke t Cen t ra l ,2 2 20 V e c sé s , Fő ú t24 6– 248 , Te l . :0 6( 2 9 )55 7 ‑ 63 1 ,N y i t vata r tá s : H–P :10 .00– 20 .00, S z :   10 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00G yő r ,C s ipkeg yá r iú t1 1 ,DunaCen te r ,Te l. :  0 6( 9 6 )5 24 ‑ 735 ,N y i t vata r tá s :H–P :10 .00– 20 .00 ,S z :   10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 18 .00 Kapos vá r–Co r soÜ z le thá z ,A ch imAnd rá su . 4 . ,Te l . :  8 2 /5 1 1‑ 4 1 2 ,N y i t vata r tá s : H–P :   10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 1 6 .00Kes z the l y–A lphapa rk ,83 60  Ke s z the l y ,F re ch M ik ló su .2–4‑Te l . :  0 6 ‑ 83 /5 10– 60 2 ,N y i t vata r tá s : H– S z :   10 .00–1 9 .00 , V :   10 .00– 18 .00Nag ykan i zsa–Pa rkCen te r ,8800  Nag ykan i z sa ,Ré c se iu  2 6– 28 .‑Te l . :  0 6 ‑ 93 /5 1 6 ‑ 2 7 2 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00N y í reg yhá za–S topShop,4400N y í reg yhá za ,Pa zon y i ú t3 9 /A ,Te l . :  0 6‑ 4 2 /500–54 2 ,N y i t vata r tá s : H–P :10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 18 .00S zomba the l y‑S zomba the l yCen te r ,9 700  S zomba the l y ,V ik tó r iau .1 2 . ,Te l . :  0 6 ‑ 94 /505 ‑ 24 2 ,N y i t vata r tá s : H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00Ves zp rém–S top  Shop ,8 200  Ve s zp rém ,Te l . :  0 6‑ 88 / 78 9‑ 23 9 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   9 .00– 20 .00 ,V :   9 .00– 18 .00Za laege rs zeg–Pa rk  Cen te r ,8 900  Za laege r s zeg ,Á tkö tőú t   2 . , Te l . :  0 6‑ 9 2 /533 ‑ 105 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 .

    Megosztás