A zak c ióé r vén ye s sége :20 1 7 .jú l iu s5– 1 6 . ALEG JOBB A JÁNLA TOKA T AKAROM . M INTTE . % SALE !% % ! ÍTÁS IÁRUS !K S Á T Í S U R Á I K ! !SALE ÍTÁS RUS Á I K ! E L A S ! S ÍTÁ IÁRUS !K !SALE S Á T Í S U R Á I K ! SALE t t lye ,–he .990 6 , 990 . 3 NYERŐÁR S l idenő i /De l tafé r f i  papu c s Kén ye lme sv i se le te tb i z to s í te zac sú s zá s ­ men te sta lppa lrende lk e zőpapu c s . [384 7 6 1 2 ,  3845538 ] t t lye ,–he .990 6 , 990 . 4 Fundamen ta l sfé r f i   fü rdő so r t G yo r sans zá radó m i c ro fa se ran yagbó l , be l sőnad rágga l .[54 9 20 75 ] NYERŐÁR T T A L A C R E P 1 K N Ó ! L T R I Á E S Y Á N V Ő S L Z E R Z óiajánlatainkat Ö EA NT Z Z E E Y V G L E l r É á L ! s n á a S v b s k z É n r u ö p t a e l s ó s r e ó r z e s K

l tyáva r iká ló r rzsvásá Tö k a s c t t e y l e h -ft , .990 1 1 , 990 . 5 A loha fü rdő s z ige t Gum ima t ra cka r ib in ya ra lóhangu la t ta l !Pá lmá va l , 1  banánna l .5 le vegőkam rá va l . Mé re t :  kb .   1 73×15 2cm .[ 1835 155 ] 1 1 . 990 , - Leg yentö r z s vá sá r lónk1pe r c a la t tésé l ve z zea zonna la ze lőn ye i t! ! !SALE ÍTÁS S U R Á I K ! S ÍTÁ IÁRUS !K ALE S ! S Á T Í S U IÁR !K !SALE ÁS T Í S U R Á I K ! !SALE ÍTÁS IÁRUS !K SALE Ba s i cIn s t in c tfé r f i   fü rdő so r t F io rdfé r f i   fü rdőnad rág Je l lofé r f i   fü rdő so r t Pe r fo rmfé r f i   fü rdő so r t csak5 . 990 , - 8 .690 , -he l ye t t csak7 . 990 , - 16 . 990 , -he l ye t t Ruga lma sde rékka l ,c ip zá ra shá t só z sebbe l ,há ló sbé lé s se l .[54 9 1 1 9 2 ] E la s z t iku s ,k ló rá l ló W a te r fee lan yagbó l . [543353 9 ] 6 . 990 , - Fü rdő so r tgum í ro zo t tde rékka l ,g yo r san s zá radóan yagbó l .[54 9 108 2 ] T rend ifo top r in tm in tá va l ,g yo r san s zá radó m i c ro fa se ran yagbó l ,be l ső nad rágga l .[54 9 208 7 ] 1 1 . 990 , - % O r cabú vá ru s zon y Pe remk ia lak í tá sajóe rőá t v i te l rő l gondo sk od ik .S t rapab í ró po l ip rop i lénbő l .[ 1 6 200 2 6 ] Venu sbú vá rké s z le t An t ia l le rgéns z i l ik on ma s zkka lé s s zá j ré s s ze l ;k i fú vós ze lepe sé s hu l lám védő sp ipaakadá l yo z za meg , hog yav í zap ipábaju s son .[ 1 60505 1 ] 2s c ak3 . 990 , - 4 1 -e s mé re t ig csak3 . 990 , 4 2 -e s mé re t tő l csak4 . 990 , - Bea chwa lke rv i z i c ipő Ruga lma s ,k én ye lme ss t rand ,ú s zó -é s v í z i spo r t c ipőneop rénfe l ső ré s s ze lé s mege rő s í te t tta lppa l .[383 905 1 ] csak4 . 990 , -

SALE ! % A t ta cke rto l la ské s z le t 2k önn yű ,jó m inőségű a cé lü tő ve lés2to l laslabdá va l , p rak t ikusho rdo zótáskában . [ 1452000 ] csak4 . 990 , - ! !SALE ÍTÁS US R Á I K ! E L A !S ÍTÁS IÁRUS K ! E L A S ! S Á ÍT IÁRUS !K SALE ! S Á T Í S U R IÁ !K !SALE ÍTÁS IÁRUS !K E K IÁRUS ÍTÁS ! Magg y fü rdő ruha fe l ső V a r iá l jak ed vé ree z ta d i va to sfü rdőruha fe l ső t bá rme l y ikpa s s zo ló a l só va l ![53 6 20 9 7 ] csak1 . 990 , - Nő ib ik in i T rend i ,c s ík o s b ik in i ,k i vehe tő me l l ta r tóbe té tekk e l , g yo r sans zá radó H ype rd r yan yagbó l . [5353 1 94 ] csak9 . 990 , Meatank in i Puha , maga se la s z tánta r ta lmútank in i , me l ybá rme l y ikpa s s zo lóa l só va lte t s zé s s ze r in tk omb iná lha tó .[53 6 2 1 1 1 ] csak1 . 990 , - M i l l yfü rdő ruhaa l só Akü lönbö zőfe l sőkk e lideá l i sank omb iná lha tó , maga se la s z tánta r ta lmúa l só .[53 7 204 2 ] csak1 . 990 , - t t lye -he , 190 . 5 R 1ADfé r f i  papu c s Puha ,k om fo r to spapu c ss t rand ravag ya n yá r ihé tk ö znapok ra .[384 7 6 6 2 ,  384 7 6 64 ] 3 . 990 , - 6 . 990 , -he l ye t t Ra lenC logun i s zexs t randpapu c s [384 7 6 9 2 ] csak6 . 990 , - , 990 . 2 Ana tom i ca nő i  papu c s NYERŐÁR Jó lta r tó ,k én ye lme snő in yá r ipapu c s . [3845 75 7 ] 3

l tyáva r iká ló r rzsvásá Tö k a s c t t e y l e h -ft , .990 139 ző lönbö ü K en b ek ín z s , 990 . 99 E -Ba lan ceBoa rd A zu ta zá sú jfo rmá ja !Aho ve rboa rdsú l ypon tá the l ye zé s se l i rán y í tha tó ,íg yegé s zenú j s ze rűha ladá s ié lmén y tn yú j t . •Ma x .sebe s ség :1 2km /h ; •ha tó tá vo l ság :20km ; •te rhe lhe tő ség : ma x .130 kg ; •Sam sungakku3 6V /4 ,4A ; Leg yen •LEDfén y s zó rók ; tö r zs vásá r lónk •mo to r :2×300  W a t t 1pe r ca la t tésé l ve z ze [ 15 740 1 1 ] Re t rogö rde s zka S t í lu so sre t rogö rde s zka , me l ym inden há t i z sákbabe fé r .ABEC5c sapág yakka l , 100kg igte rhe lhe tő .[ 15 7 2 734 ] 7 . 990 , - 13 . 990 , -he l ye t t SA % K IÁR ! !SALE ÁS T Í S U R Á I K ! ÍTÁS IÁRUS !K LE A S ! S Á T Í S IÁRU !K !SALE ÁS T Í S U R Á I K ! !SALE ÍTÁS US R Á I K ! E L A S 139 . 990 , - a zonna la ze lőn ye i t! Da vonnag ye rek  b ik in i Keng ye rek   fü rdő so r t G yo r sans zá radó m i c ro fa se r an yagbó l ,2z sebbe l ,be l ső nad rágga l .[5480333 ] csak2 . 990 , - N yomo t tm in tá s ,d i va to s g ye rekb ik in i ,á l l í tha tó pán t ta l .[53403 2 9 ] 6 . 990 , -he l ye t t 3 . 990 , - Me r cu r yg ye rek  bú vá rké s z le t Abú vá rk é s z le t te lalegk i sebbg ye rek ek i sfe l fede zhe t ikav í za la t t iv i lágo t . An yag : műan yaglen c se ;an t ia l le rgéné s fo rmaá l lóS i l f le x ma s zk .[ 1 6050 15 ] csak2 . 990 , - F reak yg ye rek   v i z i c ipő Jó li l le s zk edő ,c sú s zá smen te s ta lppa le l lá to t tv i z i c ipő . [38300 94 ,  3830 1 1 2 ] 1 . 990 , - 2 . 990 , -he l ye t t csak G ye rekpó ló Kén ye lme s ,g yo r sans zá radó p ó ló ,kü lönbö zős z ínekben . 4 , 990 . 1 NYERŐÁR S l ideS lapp yg ye rek  papu c s Könn yűé spuhapapu c s c sú s zá smen te sta lppa l .2 9 -e s mé re t igsa rokpán t ta l .[3843405 ] 2 . 990 , - 4 .4 90 , -he l ye t t

SALE ! Kü l té r it rambu l in3 má tmé rő ve l Bé le l té sUVá l lók e re tbu rk o la t ,s tab i l vá z s ze rk e ze t64rugó va l . Ma x .   te rhe lhe tő ség : 100kg .B i z ton ság ihá ló va ls ze t tben .[ 1 2 680 94 ] csak , 990 . 59 NYERŐÁR 4 ,2 mé te re svá l to za tban i s  kapha tó Lág yabbrugó zá s sa l ,70%­ a lnag yobbug ró ­ fe lü le t te l .B i z ton ság ihá ló va ls ze t tben .[ 1 2 680 9 6 ] csak8 9 . 990 ,– ! !SALE ÍTÁS S U R Á I K ! E L !SA ÍTÁS IÁRUS K ! E L A S ! S ÍTÁ IÁRUS !K ALE S ! S Á T Í S U IÁR !K !SALE ÍTÁS IÁRUS K ÁRUS ÍTÁS ! Bo raPopUpUV40s t rand sá to r Eg y s ze rűenc sakfe lk e l ldobn i ,é saBo ra PopUps t rand sá to r magá tó lk é s z reá l l ! Op t imá l i sanvéda zUVsugá r zá s(UV40 ) é sas zé le l len . Mé re tek :200×1 20×90cm . [ 208300 7 ] 7 . 990 , - 1 1 . 990 , -he l ye t t Hű tő tá ska 18lű r ta r ta lmúhű tő tá ska . Mé re t :30 ×23×28cm [ 23 7 10 13 ] 2 . 990 , - 4 .4 90 , -he l ye t t % 145 CampA c t i ve10 múm iahá ló z sák 150 20 5 Vega2 kupo la sá to r 1 1 0 4 . 990 , - 6 . 990 , -he l ye t t 1 0 5 210 Mé re t :2 20×80cm ;sú l y :9 70g ; mé re tö s s zeha j t va : 34×20cm . Má s ikhá ló z sákka lö s s zekap c so lha tó .[ 24 15 140 ] G yo r sané seg y s ze rűenfe lép í the tő .P rak t iku stá ro ló ­ rek e s zekk e lakü lön fé leta r to zék oknak .Sú l y :2 ,8kg , 10cm , rudak :ü veg s zá la s ;kü l ső mé re tek :2 10×150×1 há lókab in mé re tek :2 10×145×105cm ,v í zo s z lop : ,pad ló za t :2000mm .[ 20 60 14 7 ] kü l ső   sá to r :2000mm csak1 1 . 990 , - V apo rg ye rek   tú ra s zandá l Kén ye lme s ,s t rapab í ró ,iga z in yá r is zandá l , aká rk in t i ,aká rben t iv i se le t re .A zu j jré s zen mege rő s í t ve .Ag ye rek eks zámá rap rak t iku s g yo r s fű ző ve lrende lk e z ik .[3440 100 ] csak4 . 990 , - Bahama snő i /Ja ck son   fé r f i   s zandá l Sand spu rfé r f i  n yá r ipapu c s csak9 . 990 , - csak1 4 . 990 , - Kén ye lme s ,p rak t iku sn yá r is zandá l ,puha , ve lú rta lppa l .[344 2 234 ,  344 1034 ] A i rcu sh ionrendk í vü lk én ye lme sc s i l lap í tá s sa l . An t ibak te r iá l i sta lpbe té t te l ,bő rfe l ső ré s s ze l .[344 20 23 ] 5

S OZTEEnő i / fé r f ifu tó /mu l t i spo r t  pó ló K I Könn yű ,jó ls ze l lő zőfu tóvag y mu l t i spo r tpó ló , chno lóg iá va l ,ame l yop t imá l i s C l ima l i te© te i z zad ság e l ve ze té s té sk én ye lme sv i se le te tb i z to s í t . [45 2 2 9 13 ,  45 24 64 9 ] csak4 . 990 , - ! !SALE ÁS T Í S U R Á I K ! ÍTÁS IÁRUS !K LE A S ! S Á T Í S IÁRU !K !SALE ÁS T Í S U R Á I K ! !SALE ÍTÁS US R Á I K ! E L A S App lenő i  n yá r iso r t Kén ye lme s ,k önn yűn yá r iso r tkü lönbö zős z ínekben . [ 63 1 900 2 ] 2 . 990 , - 6 .290 , -he l ye t t L inea rfé r f i  pó ló K la s s z iku sd i zá jnna l ,e lö lnag ylogo va l . [4 135044 ] 3 . 990 , - 5 . 990 , -he l ye t t ESS3S t r ipe snő i   so r t [4 1 1300 2 ] csak4 . 990 , - ESSBoxLogofé r f i   so r t [4 1 103 1 2 ] csak4 . 990 , - Fé r f ich inoso r t T rend ié sspo r to sn yá r ifé r f iso r t ,5   z sebe s k i v i te lben .[ 63 24 108 ] 4 . 990 , - 9 . 990 , -he l ye t t

SALE ! % , 90 9 . k5 a s c k ó l ó p ike sN to va i d ő z ö b n ö ! l ü K !SALE ÍTÁS S IÁRU !K SALE ! S Á T Í S U R IÁ !K !SALE ÍTÁS S U R Á I K ! E !SAL ÍTÁS ÁRUS I K ! E L A S ! ÍTÁS IÁRUS K K IÁRUS ÍTÁS ! Ka i sh iRunP r in t nő i   s zabad idő c ipő Jó ls ze l lő ző ,k önn yű , me shé sve lú rfe l ső ré s s ze l , jóc s i l lap í tá s tb i z to s í tógum i ta lppa l .[34 6 73 98 ] csak1 4 . 990 , Down sh i f te r nő i / fé r f i   fu tó c ipő Könn yű ,lé leg ző me shfe l ső ré s s ze lé sjó lc s i l lap í tó Ph y lonta lppa l .[3 6 2 1 255 ,  3 63 1 25 9 ] 1 1 . 990 , - 14 . 990 , -he l ye t t C loud foamDa i l yQT nő i   s zabad idő c ipő Kén ye lme ss zabad idő c ipőbő rfe l ső ré s s ze lé s memó r iahabo sta lpbe té t te l .[34 6 233 7 ] 14 . 990 , - 19 . 990 , -he l ye t t Go W a lk4Exeed nő i   s zabad idő c ipő Goga Ma xta lpbe té t te l ,s z in tete l je senva r rá sné lkü l i , k én ye lme sfe l ső ré s s ze l .[34 6 2 2 7 7 ,  34 63 933 ] csak1 4 . 990 , - M i c roGL im i t le s s nő i / fé r f i   spo r t c ipő Jó lc s i l lap í tó M i c roGE vata lpbe té t te l , s t rapab í rófe l ső ré s s ze l .[3 6 6433 2 ,  3 6 6 2445 ] csak1 7 . 990 , - l tyáva r iká ló r rzsvásá Tö a s c t k t ye l -fthe , .990 21 , 990 . 4 1 A i r MaxE ra fé r f i   spo r t c ipő Asa rokná l mege rő s í te t t , k én ye lme sspo r t c ipő ,A i r be té tekk e l .[3 6 20 7 6 6 ] 2 1 . 990 , - Leg yen tö r zs vásá r lónk 1pe r ca la t tésé l ve z ze a zonna la ze lőn ye i t! 7

É P Í T SKA R R I E R T a z I n t e r s p o r t ­ b a n !L á t o g a s s e lk a r r i e r o l d a l u n k r a ! AJÁNLATOKÖNNEK ! Iga z i má rkáké sremekak c ióka zIn te r spo r tban ! A zak c ióé r vén ye s sége :20 1 7 .0 7 .05– 1 6 . csak So le roQuad ro s t rand   fo c i labda / Mon tego s t rand   röp labda Kü lönbö ző mode l lek . Mé re t :5 .[ 1 20 1 708 ,   1 2 1 10 7 1 ] Kü lönbö zőHead   ten i s zü tők Pé ldáu l :PCTSpeed Könn yű ,jó li rán y í tha tó k ompo z i tü tők e zdőé s hobb i já ték o soks zámá ra . Fe jmé re t :6 90cm 2 , sú l y :   2 95g r . [ 130 1 1 70 ] , 90 .4 1 NYERŐÁR csak , 990 . 9 NYERŐÁR t t lye -he , .990 3 , 990 . 1 A c t i ve Mao ou tdoo rpó ló G yo r sans zá radó , lé leg zőan yagbó l . [5885 25 1 ] T e ch sunIn te r change fé r f i   s zandá l NYERŐÁR Könn yűs zandá lá l l í tha tó pán tokka l ,jó llé leg z iké sa v i ze ti sá te re s z t i .Omn i ‑ G r ip c sú s zá smen te sta lppa l .[344 20 2 7 ] 22 . 990 ,– SpeedC ro s sSX 10c ro s s  ke rékpá r Vá z :A lu7005P .G . ; vá l tó :2 1seb .Sh imanoT ou rne y / Sh imano  SL ‑RS35Re vo sh i f t ; fék :T ek t ro83 7a luV ‑ fék ; v i l la : Sun tou rM ‑ 30 10P ; á t té te l : Sun tou rXCC / Sh imanoFD‑ TX5 1 ; [ 1 90545 1 ,   1 90 645 1 ] 109 . 990 ,– ! -on cebook a taF e ink sen m s ve Kö .hu t r po fé r f i mode l l l tyáva r iká ló r rzsvásá Tö a s c t k t lye -fthe , .990 22 , 990 . 2 1 nő i mode l l l tyáva r iká ló r rzsvásá Tö k a s c t t e y l -fthe , .990 109 , 990 . 89 Leg yentö r z s vá sá r lónk1pe r c a la t tésé l ve z zea zonna la ze lőn ye i t! s r te in / com . cebook fa . www A zak c ió20 1 7 .0 7 .05‑ tő l20 1 7 . 0 7 .1 6 ‑ igé r vén ye s ,ak é s z le te r e jé ig .E lő fo rdu lha t ,hog yeg ye s mé r e teka z ak c ió ste rmék ekbő lagondo san meg te r ve ze t tk é s z le te l lené r ea zak c ióidő ta r tamaa la t te l fog ynak . S zá l l í tá s ik é sé sbő le r edőe se t lege sá ruh ián ye se ténhe l ye t te s í tőte rmék r ő lgondo sk odunk .An yom ta tá s i h ibák é r té sa zá r ra lkap c so la to sté vedé sek é r tnemvá l la lunkfe le lő s sége t .Apap í rm inő ségé tő lfüggően e lő fo rdu lha ts z íne l té r é s .Á ra inkfo r in tbané r tendőké sta r ta lma z záka zá l ta láno sfo rga lm iadó t .C sak há z ta r tá s i menn y i sége ts zo lgá lunkk i . www . in te r spo r t .hu A l lee ,1 1 1 7 Budape s t ,Ok tóbe r23 .u .8– 10 ,Te l . :0 6( 1 )20 9 ‑ 90 9 9 ,N y i t vata r tá s : H–S z :10 .00– 2 1 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00 Budaö rs , aK ika me l le t t ,K in i z s iu t ca5 /a ,2040  Budaö r s ,Te l . :  0 6( 23 )4 28 ‑ 68 1 ,N y i t va ta r tá s :H–S z :   9 .30– 20 .00 ,V :9 .30– 1 9 .00Deb re cen ,S topShop ,403 1Deb re cen ,K i sha tá rú t1 ,Te l . :0 6(5 2 ) 530 ‑503 ,N y i t vata r tá s :H–P :   10 .00– 20 .00 ,S z :   9 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00DunaP la za ,1 138  Budape s t , Vá c iú t1 78 , Te l . :0 6( 1 ) 238 ‑0530 ,N y i t vata r tá s : H–SZ :  10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 1 9 .00Fe r iheg y , Ma rke t Cen t ra l ,2 2 20 V e c sé s , Fő ú t24 6– 248 , Te l . :0 6( 2 9 )55 7 ‑ 63 1 ,N y i t vata r tá s : H–P :10 .00– 20 .00, S z :   10 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 18 .00G yő r ,C s ipkeg yá r iú t1 1 ,DunaCen te r ,Te l. :  0 6( 9 6 )5 24 ‑ 735 ,N y i t vata r tá s :H–P :10 .00– 20 .00 ,S z :   10 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 18 .00 Kapos vá r–Co r soÜ z le thá z ,A ch imAnd rá su . 4 . ,Te l . :  8 2 /5 1 1‑ 4 1 2 ,N y i t vata r tá s : H–P :   10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .00– 20 .00 ,V :   10 .00– 1 6 .00Kes z the l y–A lphapa rk ,83 60  Ke s z the l y ,F re ch M ik ló su .2–4‑Te l . :  0 6 ‑ 83 /5 10– 60 2 ,N y i t vata r tá s : H– S z :   10 .00–1 9 .00 , V :   10 .00– 18 .00Nag ykan i zsa–Pa rkCen te r ,8800  Nag ykan i z sa ,Ré c se iu  2 6– 28 .‑Te l . :  0 6 ‑ 93 /5 1 6 ‑ 2 7 2 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00N y í reg yhá za–S topShop,4400N y í reg yhá za ,Pa zon y i ú t3 9 /A ,Te l . :  0 6‑ 4 2 /500–54 2 ,N y i t vata r tá s : H–P :10 .00– 20 .00 ,S z :  9 .00– 20 .00 ,V :10 .00– 18 .00S zomba the l y‑S zomba the l yCen te r ,9 700  S zomba the l y ,V ik tó r iau .1 2 . ,Te l . :  0 6 ‑ 94 /505 ‑ 24 2 ,N y i t vata r tá s : H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00Ves zp rém–S top  Shop ,8 200  Ve s zp rém ,Te l . :  0 6‑ 88 / 78 9‑ 23 9 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   9 .00– 20 .00 ,V :   9 .00– 18 .00Za laege rs zeg–Pa rk  Cen te r ,8 900  Za laege r s zeg ,Á tkö tőú t   2 . , Te l . :  0 6‑ 9 2 /533 ‑ 105 ,N y i t vata r tá s :H–S z :   10 .00–1 9 .00 ,V :   10 .00– 18 .00 .

    Megosztás